ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СОСТОЈБАТА НА БЕГАЛЦИТЕ ПРИ МЕШАНИТЕ МИГРАЦИСКИ ДВИЖЕЊА ЗА 2016 ГОДИНА ВО МАКЕДОНИЈА

ЈАВЕН ПОВИК Награда за новинари 2017-1