Регионална и меѓународна соработка 

 

МЗМП е основач и член на Picture1 1

 

Балканскиот совет за бегалци и миграции (БРМЦ) е коалиција на пет граѓански организации на општеството од Босна и Херцеговина, Македонија, Косово и Србија.Членовите на коалицијата се истакнати граѓански организации со специфични надлежности демонстрирани преку долгогодишна работа во областа на азилот и миграциската политика и на национално и регионално ниво.

 

Од 2012 година МЗМП е дел од  ecre logo mediumres

 

Од 2017 година МЗМП е дел од 1615328447 87083ada7069954983a7

 

Поважни достигнувања:

  • Добиена пресуда од ЕСЧП каде се утврдува повреда на право на бегалец
  • Усвоена времена мерка од ЕСЧП за повреда на право на бегалец-задржано лице
  • МЗМ Интервенција како заинтересирана страна во случај пред ЕСЧП
  • П има формирано група на адвокати за стратешко застапување на предмети во областа на азилот (SLAG)
  • МЗМП има формирано група на адвокати кои ги следат миграциските движења, пристапот до територија и принципот на невраќање (non-refoulment) од страна на државата (Antenna Lawyers)
  • Поддршка на системот за азил и регистрација на случаи во последните неколку години, вклучувајќи ја и кризата со бегалци/мигранти почнувајќи од 2015 година