Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

Бездржавјанство

Од 2011 како партнер на Високиот комесаријат за бегалци при ОН (УНХЦР), Македонското здружение на млади правници обезбедува бесплатна правна помош и правна поддршка за лицата без регистриран граѓански статус и лицата во ризик од бездржавјанство во Република Северна Македонија. МЗМП преку партнерства и со многубројни други меѓународни организации има спроведено голем дел на проекти во оваа област.

 

Решавање на статусот на лицата неевидентирани во матична книга на родени- повеќе информации на следниов линк 

 

 

БЕЗДРЖАВЈАНСТВО ВО МАКЕДОНИЈА

 

На 01 Ноември 2018 заврши јавниот повик на Министерството за труд и социјална политика и Управата за водење на матични книги со кој се идентификуваа 700 лица кои не поседуваат лични документи. 

 

Од моментот на идентификување се поминати:


Добиени изводи од посебна матична книга: 318 лица

 

Добиени посебни идентификациски исправи: 115 лица

 

Конечно решени случаи: 0

 

Лицата кои имаат документи од посебна матична книга и посебна идентификациска исправа сеуште немаат пристап до основните права утврдени со Законот за неевидентирани лица во Матична книга на родени.

 

Бездржавјанството и недостатокот на регистриран граѓански статус и лични документи претставува сериозен проблем во уживањето на основните социјални и економски права за голем број на лица кои живеат во Македонија. За повеќето од овие лица, сиромаштијата, маргинализацијата и дискриминацијата се „стандарден“ дел од секојдневниот живот. Најзасегнати се децата без државјанство кои растат сметајќи дека основните права се луксуз кој го добиваат повеќето деца, но не и тие. Повеќе за бездржавјанството во Македонија на следниот линк

Нашите активности

 

Бесплатна правна помошза баратели на азил и бегалци при поднесување барање за признавање на право на азил и во сите фази од постапката до добивање на конечна одлука. МЗМП е присутна во Прифатно-транзитните центри Табановце и Винојуг, Прифатниот центар за баратели на азил во Визбегово и теренската канцеларија на МЗМП во Шуто Оризари која е отворена секој работен ден од 08:30 до 16:30. Повеќе за нашите локации на следниов линк. Тимот за азил и миграции е составен од 5 правници кои застапуваат во првостепената постапка, 2 теренски правници, преведувач од арапски јазик и преведувач од Фарси, како и од секој друг јазик по потреба и, адвокати кои ги водат случаите пред судовите.

 

Стратешко застапување од областа на азилот и миграциите. МЗМП активно се залага за промена на законски одредби и одредени практики кои ги прекршуваат основните права и човековите слободи во постапките за азил. За таа цел МЗМП заедно со тим на адвокати води стратешко застапување на предмети кои се подобни да создадат промена и да го подобрат системот за азил во Северна Македонија пред органите и судовите во земјава, како и пред Европскиот суд за човекови права и други меѓународни инструменти.

 

Истражувања и политики од областа на азил и миграции. МЗМП работи на истражувања и има издадено повеќе од 60 публикации на темата азил и миграции и иситите се достапни на следниов линк. Дополнително МЗМП учествува и дава свој придонес во изработка на закони и подзаконски акти од областа на азилот и миграциите. Листата на закони и подзаконски акти каде МЗМП има дадено свој придонес може да ја видите тука.

 

Правни тренинзи од областа азил и миграции кои се наменети зa државни институции, правосудни органи, локални самоуправи, НВО и адвокати и правници. Ова се дел од темите: Постапка за азил во Република Северна Македонија, Ефикасен систем за азил и миграции, Бесплатна правна помош на баратели на азил, Интеграција на бегалци и постапката за државјанство, Техники на интервјуирање, Постапување со ранливи категории на бегалци и мигранти, Постапка за ограничување на слобода на движење на баратели на азил и мигранти и правни лекови, Стратешко застапување пред ЕСЧП на предмети од областа на азилот и миграциите, Начин на сензитивно репортирање на бегалски стории, Симулација на судење од областа на азилот.

 

Нашите активности 

 

МЗМП обезбедува правна помош за лица без државјанство и лица изложени на ризик да останат без државјанство, со фокус на лица кои немаат запишано раѓање и лично име пред Управата за водење на матични книги при Министерството за правда. МЗМП активно соработува со Одделението за странци и реадмисија и Одделението за државјанство за сите прашања поврзани со толкувањето на релевантните одредби од Законот за странците и Законот за државјанство. Во оваа област се изработени повеќе од 12 анализи и извештаи кои се достапни на следниот линк. МЗМП активно учествува во изработка и придонесува кон подобрување на законската регулатива во оваа област, како и на годишно ниво одржува конференции, обуки, работилници и тркалезни маси.

 

Канцеларијата на МЗМП во Шуто Оризари (+389 2 2655 844) е отворена секој работен ден од 08:30 до 16:30 на следната локација.

Регионална соработка

 

Од 2011 година МЗМП е дел од регионалната мрежа WeBLAN, чии активности вклучуваат помош во процедурите за граѓанска регистрација и обезбедување на документација во регионот, соработка за разни случаи и прашања поврзани со прекугранична соработка, размена на информации за правните и административните рамки и процедурите во земјите од регионот во однос на граѓанската регистрација, заедничко лобирање и давање препораки на земјите од регионот за спречување на државјанство и пристап до основните права, споделување на најдобри практики и барање решенија за утврдени проблеми, промоција на WeBLAN меѓу соодветните локални, национални, регионални и меѓународни институции.

 

МЗМП е дел и од иницијативата на European Network on Statelssness каде што секоја година се обновуваат податоците за состојбата со бездржавјанството во цела Европа:

Поважни достигнувања: