Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) е независна, непрофитна професионална организација основана во 2003 година, која обезбедува правна помош и стратешки застапува за заштита на човековите права. Со знаењето и иновативните капацитети на младите правици, МЗМП се стреми за промоција и унапредување на принципот на владеење на правото и влијае на јавните политики преку подготовка на истражувања и анализи. МЗМП се стреми за општество во кое владеењето на правото е воспоставено а луѓето проактивно се борат за почитување на нивните основни слободи и права.

ИСТОРИЈА

2003

На 19ти декември 2003 година 10 млади правници во канцеларијата на Американската Адвокатска Асоцијација во Скопје го формираа Македонското здружение на млади правници.

2004

Првата канцеларија на МЗМП е отворена во Скопје Центар (Соборен храм) во 2004 година

2005

МЗМП е прва организација во Македонија која организира обуки за правници и адвокати за ЕСЧП

2006

МЗМП започнува со обезбедување на бесплатна правна помош за најранливите категории и воспоставува практикантска програма во правосудните институции во Република Македонија.

2016

Во 2016 година МЗМП работи во 6 канцеларии, Скопје, Шуто Оризари, Визбегово, Винојуг, Табановце, Гевгелија и има 39 вработени

2018

Во декември 2018 година МЗМП одбележа 15 години од постоењето 18399 лица на кои е обезбедена правна помош, 486 судски постапки,114 публикации, 352 настани…

2020

Силна и искусна организација на мотивирани правници кои се борат за заштита на човековите права и владеење на правото во Македонија

MZMP default mk

НАША ВИЗИЈА

МЗМП е непрофитна организација која обезбедува правна помош, гради капацитети, поттикнува промени во јавните политики и примената на законодавството, врши застапување за заштита и почитување на човекови права и правна сигурност.

MZMP default mk

НАША МИСИЈА

МЗМП е водечка организација и сигурен актер во општеството која ги штити човековите права и се залага за владеење на правото, користејќи ја иновативноста и капацитетите на младите правници.

ОБЕЗБЕДУВАМЕ ПРАВНА ПОМОШ ЗА

Баратели на азил

Мигранти

Лица без државјанство

Жртви на трговија со луѓе

Жртви на повреди на човекови права

Жртви на дискриминација

Деца

Социјално и финансиски загрозени лица

Затвореници (осудени лица)

Лица со попречености

ЦЕЛНИ ГРУПИ

Жртви на повреда на човекови права

Маргинализирани групи

Јавни институции

Правници

Граѓански организации

НАШИОТ ТИМ

 

Почнувајќи од една заедничка визија на неколку млади правници, МЗМП денес е меѓународно препознаена организација која што ги обединува и поврзува сите луѓе кои што ги делат нашите вредности. Неверојатни луѓе, инспиративна работна атмосфера и постојано надоградување се нештата кои му овозможуваат на МЗМП да расте и напредува. Ова се луѓето кои го посветуваат нивното време, талент и ресурси во исполнување на мисијата и визијата на организацијата, ова е нашиот тим:

ПРЕТСЕДАТЕЛ

team-image

acvetanovska@myla.org.mk

ПРОГРАМСКИ СОВЕТ

team-image

zdrangovski@myla.org.mk

team-image

gkocevski@myla.org.mk

team-image

navdi@myla.org.mk

team-image

jarangelovik@myla.org.mk

team-image

izdravkova@myla.org.mk

ПРАВЕН ТИМ

team-image

aefremova@myla.org.mk

team-image

vristevski@myla.org.mk

team-image

bbozinovska@myla.org.mk

team-image

matanasova@myla.org.mk

team-image

btrpevski@myla.org.mk

team-image

vdislijovska@myla.org.mk

team-image

ashumkoska@myla.org.mk

team-image

egeorgievska@myla.org.mk

team-image

dnofitoska@myla.org.mk

team-image

istojcevski@myla.org.mk

team-image

otanceva@myla.org.mk

team-image

tkjoseva@myla.org.mk

team-image

amarkovska@myla.org.mk

team-image

mmartinova@myla.org.mk

ФИНАНСИИ И АДМИНИСТРАЦИЈA

team-image

bkolashinac@myla.org.mk

team-image

llazorovska@myla.org.mk

team-image

dnastevska@myla.org.mk

team-image

КОМУНИКАЦИИ

team-image

ncavolli@myla.org.mk

УПРАВЕН ОДБОР НА МЗМП

team-image
team-image
team-image
team-image
team-image