Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

НАША МИСИЈА МЗМП е водечка организација и сигурен актер во општеството која ги штити човековите права и се залага за владеење на правото, користејќи ја иновативноста и капацитетите на младите правници. НАША ВИЗИЈА МЗМП е непрофитна организација која обезбедува правна помош, гради капацитети, поттикнува промени во јавните политики и примената на законодавството, врши застапување за заштита и почитување на човекови права и правна сигурност. ОБЕЗБЕДУВАМЕ ПРАВНА ПОМОШ ЗА: Баратели на азил, Мигранти, Лица без државјанство, Жртви на трговија со луѓе, Жртви на повреди на човекови права, Жртви на дискриминација, Деца, Социјално и финансиски загрозени лица, Затвореници (осудени лица), Лица со попречености ЦЕЛНИ ГРУПИ Жртви на повреда на човекови права, Маргинализирани групи, Јавни институции, Правници, Граѓански организации

Македонското здружение на млади правници

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) е независна, непрофитна професионална организација основана во 2003 година, која обезбедува правна помош и стратешки застапува за заштита на човековите права.

2003

На 19ти декември 2003 година 10 млади правници во канцеларијата на Американската Адвокатска Асоцијација во Скопје го формираа Македонското здружение на млади правници.

2004

Првата канцеларија на МЗМП е отворена во Скопје Центар (Соборен храм) во 2004 година

2005

МЗМП е прва организација во Македонија која организира обуки за правници и адвокати за ЕСЧП

2006

МЗМП започнува со обезбедување на бесплатна правна помош за најранливите категории и воспоставува практикантска програма во правосудните институции во Република Македонија.

2016

Во 2016 година МЗМП работи во 6 канцеларии, Скопје, Шуто Оризари, Визбегово, Винојуг, Табановце, Гевгелија и има 39 вработени

2018

Во декември 2018 година МЗМП одбележа 15 години од постоењето 18399 лица на кои е обезбедена правна помош, 486 судски постапки,114 публикации, 352 настани…

2020

Силна и искусна организација на мотивирани правници кои се борат за заштита на човековите права и владеење на правото во Македонија

28.632

Корисници на кои им е обезбедена правна помош

15.483

Азил и миграција

4.409

Бездржавјанство

5.437

Случаи на бесплатна правна помош

1.337

Дискриминација и заштита на човековите права

1.109

Социјална заштита на деца

445

Жртви на насилство

130.106

Доставени правни информации за бегалци и мигранти

349

Осудени лица

63

Правна помош за граѓански организации

ВКЛУЧИ СЕ

Ги охрабруваме сите луѓе кои ја поддржуваат нашата мисија и визија да ни пристапат со идеја, предлог или иницијатива за заедничка соработкa. Особено поддржуваме иницијативи насочени кон:

  • Подобрување на положбата и зајакнување на професионалноста на младите правници
  • Унапредување на правничката професија во Република Македонија
  • Иницијативи за промена на пракса и подобрување на политики насочени кон заштита на човековите права и владеење на правото
  • Правни иницијативи на локално и регионално ниво
АПЛИЦИРАЈ

Канцеларии

Скопје Центар

АДРЕСА: ул. Донбас бр. 14/6 1000 Скопје
КОНТАКТ: 02 3220 870

Шуто оризари

АДРЕСА: Бул. Македонско Косовска Бригада 17/2
КОНТАКТ: +389 2 2655 844

Теренски канцеларии

Прифатно транзитен центар Табановце

(SMS, Viber, WhatsApp): +389 71 997 508

Прифатно транзитен центар Винојуг

(SMS, Viber, WhatsApp): +389 71 997 504

Прифатен центар за баратели на азил Визбегово

(SMS, Viber, WhatsApp): +389 78 359 298