Република Северна Македонија на 18 Март 2020 прогласи вонредна состојба на целата територија на државата

При прогласувањето на вонредна состојба, Владата во согласност со Уставот и со закон донесува уредби со законска сила и се директно применливи. Ваквото овластување Владата да донесува уредби со законска сила трае до завршувањето на вонредната состојба.

Со цел информирање на јавноста во периодот што претстои Македонското здружение на млади правници редовно ќе ги објавува уредбите кои што ги носи Владата.

 

 

22.06.2020

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ЛИЧЕН ДОХОД ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРАШАЊА ПОВРЗАНИ СО ИЗБОРИТЕ ЗА ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА 15 ЈУЛИ 2020 ГОДИНА

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ ВО 2020 ГОДИНА

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИТЕ КОМУНИКАЦИИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ФИЛМСКИТЕ РАБОТНИЦИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА КУЛТУРАТА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ГРАЃАНИ И ВРАБОТЕНИ ЛИЦА СО НИЗОК ДОХОД, МЛАДИ ЛИЦА И ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ ПРЕКУ ИЗДАВАЊЕ НА ДОМАШНА ПЛАТЕЖНА КАРТИЧКА НАМЕНЕТА ЗА КУПУВАЊЕ НА МАКЕДОНСКИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА СТРАНЦИ (*) ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

(Службен весник на РСМ бр.169)

20.06.2020

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ ВО 2020 ГОДИНА

Со оваа уредба со законска сила се уредува висината на вкупните средства за годишно финансирање на почитичките партии, како и начинот на испраќање на истите.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРАВОСУДНИОТ ИСПИТ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се одложува полагањето на правосудниот испит кое треба да се спроведе согласно Законот за правосудниот за време на траењето на вонредната состојба и се полага во дополнителна јулска испитна сесија, како и се уредува начинот на пријавување и полагање на правосудниот испит.
(Службен весник на РСМ бр.166)

16.06.2020

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ЕСТРАДНИТЕ УМЕТНИЦИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

(Службен весник на РСМ бр.163)

15.06.2020

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРАШАЊА ПОВРЗАНИ СО ИЗБОРИТЕ ЗА ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА 15 ЈУЛИ 2020 ГОДИНА

Со оваа уредба со законска сила се уредуваат прашања поврзани со изборите за пратеници во Собранието на Република Северна Македонија на 15 јули 2020 година и се уредува примената на одредби на Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 208/18, 27/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 42/20), како и прашања за примена на одредби од други закони кои се однесуваат на изборниот процес.
(Службен весник на РСМ бр.160)

13.06.2020

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА НАЧИН НА НАПЛАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ОД СТРАНА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА ОД РАДИОДИФУЗЕРИТЕ КОИ ВРШАТ РАДИО – ЕМИТУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се утврдува начинот на наплата на надоместоци од страна на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија од радиодифузерите кои вршат радио емитување за време на вонредната состојба, а кои надоместоци се однесуваат на трошоците за обезбедување на енергетско напојување на радиодифузни уреди и закуп на деловен простор на радиодифузни објекти на претпријатието, согласно Законот за основање на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА СО ЗАЕМ КАЈ МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ – СВЕТСКА БАНКА ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТОТ ЗА ПОВРЗУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се изменува Уредбата со законска сила за примена на Законот за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка по договорот за заем за финансирање на проектот за поврзување на локални патишта за време на вонредна состојба и покрај месеците април и мај 2020 година, се додава и месец јуни 2020.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ДЕЛ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈАТА ВО ТРОШОЦИТЕ ЗА СТУДИРАЊЕ ЗА СТУДЕНТИ, ПАРТИЦИПАЦИЈА ЗА СМЕСТУВАЊЕ ВО СТУДЕНТСКИ ДОМ И ПАРТИЦИПАЦИЈА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПРИВАТНО СМЕСТУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ ЧИЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕ ФИНАНСИРА ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, А СЕ ОД СЕМЕЈНИ ДОМАЌИНСТВА СО НИЗОК ДОХОД, ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се уредуваат условите, начинот и постапката на плаќање на дел од партиципацијата во трошоците за студирање за студентите, партиципација за сместување во студентски дом и партиципација на трошоците за приватно сместување за студентите чие образование се финансира од Буџетот на Република Северна Македонија, погодени од здравствено-економската криза предизвикана од Коронавирусот COVID-19, преку Програмата на Министерството за образование и наука П1-Мерки за справување со COVID-19 кризата.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВАУЧЕРИ НА MЛАДИ ЛИЦА ЗА ОБУКИ ЗА ДИГИТАЛНИ ВЕШТИНИ ЗАРАДИ ПОДОБРУВАЊЕ НА НИВНАТА КОНКУРЕНТНОСТ НА ПАЗАРОТ НА ТРУДОТ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила, се уредуваат условите, начинот и постапката за издавање и користење на ваучери на млади лица за обуки за дигитални вештини заради подобрување на нивната конкурентност на пазарот на трудот, погодени од здравствено-економската криза предизвикана од Коронавирусот COVID-19.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКA ПОДДРШКА НА УЧЕНИЦИ ЗАПИШАНИ ВО ЈАВНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИШТА ЗА КУПУВАЊЕ НА УЧИЛИШЕН ПРИБОР, А КОИ СЕ ОД СЕМЕЈНИ ДОМАЌИНСТВА СО НИЗОК ДОХОД, ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се уредуваат условите, начинот и постапката на доделување на финансиска поддршка на ученици запишани во јавните средни училишта во Република Северна Македонија за купување на училишен прибор, а кои се од семејни домаќинства со низок доход, погодени од здравствено-економската криза предизвикана од Коронавирусот COVID-19, финансирани од Буџетот на Република Северна Македонија преку Програмата на Министерството за образование и наука П1-Мерки за справување со COVID-19 кризата

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ГРАЃАНИ И ВРАБОТЕНИ ЛИЦА СО НИЗОК ДОХОД, МЛАДИ ЛИЦА И ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ ПРЕКУ ИЗДАВАЊЕ НА ДОМАШНА ПЛАТЕЖНА КАРТИЧКА НАМЕНЕТА ЗА КУПУВАЊЕ НА МАКЕДОНСКИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се дополнува Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на граѓани и вработени лица со низок доход, млади лица и здравствени работници преку издавање на домашна платежна картичка наменета за купување на македонски производи и услуги за време на вонредна состојба во однос на чувањето, обработката и користењето на криптираните податоци содржани во Листите на корисници на финансиска поддршка и одговорноста на институциите за веродостојноста на податоците.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ФОРМИРАЊЕ ФОНД ЗА ПОМОШ И ПОДДРШКА ЗА СПРАВУВАЊЕ СО КРИЗАТА ПРЕДИЗВИКАНА ОД COVID-19

(Службен весник на РСМ бр.157)

12.06.2020

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се дополнува Уредбата со законска сила за примена на Законот за заштита на населението од заразни болести за време на вонредна состојба, при што се уредува дека лекарот е должен веднаш по поставувањето на клиничка дијагноза до надлежниот центар за јавно здравје да пријави заболување или смрт и од заразната болест КОВИД-19 (COVID-19). Исто така и микробиолошките лаборатории се должни веднаш да го пријават и причинителот Sars-Cov-2 вирус до надлежниот центар за јавно здравје, Министерството за здравство и Државниот санитарен и здравствен инспекторат, а најдоцна во рок од 48 часа од утврдувањето на секоја изолација или со друга лабораториска метода докажан, независно од изворот на изолатот.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА КОИ ВРШАТ САМОСТОЈНА ДЕЈНОСТ ПОГОДЕНИ ОД ЗДРАВСТВЕНО- ЕКОНОМСКАТА КРИЗА ПРЕДИЗВИКАНА ОД КОРОНАВИРУСОТ COVID-19 ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со закоснка сила се дополнува Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на физички лица кои вршат самостојна дејност погодени од здравствено-економската криза предизвикана од коронавирусот COVID19 за време на вонредна состојба и покрај месеците април и мај 2020 година се додава и месец јуни 2020 при користење на финансиската поддршка, како и се предвидуваат условите за користење на финансиската поддршка за месец јуни 2020 кои треба да ги исполни физичкото лице кое врши самостојна дејност – барател на финансиска поддршка, а се оданочува според вистински доход.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се дополнува Уредбата со законска сила за примена на Законот за здравствената заштита за време на вонредна состојба и се уредува дека министерот за здравство  за време на постоењето на заразната болест КОВИД-19 (COVID-19), може со наредба да упатува здравствени работници, односно здравствени соработници и помошно-технички лица вработени во јавна здравствена установа во мрежата на работа во друга јавна здравствена установа во мрежата.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ПРИДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ВРАБОТЕНИ ВО МЕДИУМИТЕ

Со оваа уредба со законска сила, се уредуваат условите, начинот и постапката на субвенционирање на исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување за вработените во медиумите кои работеле и известувале за надминување на состојбата со COVID19 за време на траење на вонредната состојба, за месец јуни, јули и август 2020 година.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ЗДРУЖЕНИЈАТА И ФОНДАЦИИТЕ ЗА МЕРКИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО COVID-19 КРИЗАТА НАСОЧЕНИ КОН МЛАДИТЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се уредуваат критериумите и постапката за финансиска поддршка на здруженијата и фондациите за преземање итни мерки за справување со кризата предизвикана од Коронавирусот COVID-19 насочени кон младите.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАЌАЊЕ НА ДЕЛ ОД ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ НА ФИЗИЧКИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се изменува и дополнува Уредбата со законска сила за примена на Законот за враќање на дел од данокот на додадена вредност на физичките лица за време на вонредна состојба и се уредува дека враќањето на делот од данокот на додадена вредност пресметан на прометот на македонски добра и услуги се врши во висина од 20% од пресметаниот данок искажан во поединечна фискална сметка најдоцна до 31.12.2020. Враќањето на делот од данокот на додадена вредност за прометот на останати добра и услуги се врши во висина од 10% од пресметаниот данок на додадена вредност искажан во поединечна фискална сметка.

УРЕДБАСО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се изменува Уредбата со законска сила за примена на Законот за инспекциски надзор за време на вонредна состојба  и се уредува дека спроведувањето на обуките за стекнување на инспектор со лиценца, како и стручното усовршување и обука на инспекторите се одложува за време на траењето на вонредната состојба, како и по престанокот на траењето на вонредната состојба до 31 август 2020 година

УРЕДБАСО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНАТА СОСТОЈБА

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЛИГАЦИОНИТЕ ОДНОСИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ГРАЃАНИ И ВРАБОТЕНИ ЛИЦА СО НИЗОК ДОХОД, МЛАДИ ЛИЦА И ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ ПРЕКУ ИЗДАВАЊЕ НА ДОМАШНА ПЛАТЕЖНА КАРТИЧКА НАМЕНЕТА ЗА КУПУВАЊЕ НА МАКЕДОНСКИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

(Службен весник на РСМ бр.156)

10.06.2020

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ЕСТРАДНИТЕ УМЕТНИЦИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се уредуваат условите, начинот и постапката за доделување на финансиска поддршка на естрадните уметници погодени од здравствено-економската криза предизвикана од коронавирусот COVID-19, за месеците април и мај 2020 година

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се дополнува Уредбата со законска сила за примена на Законот за градежно земјиште за време на вонредна состојба која го уредува враќањето  во правобитна состојба од страна на закупецот и забрана на понатамошно вршење на дејност од страна на закупецот за градежното земјиште предвидено со урбанистички план или урбанистичко – планска документација за плажа, кое било предмет на краткотраен закуп. Исто така се уредува и надзорот над вршењето на дејноста во рамки на градежното земјиште предвидено со урбанистички план или урбанистичко – планска документација за плажа.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се дополнува Уредбата со законска сила за примена на Законот за банките за време на вонредна состојба и се уредува продолжувањето со кредитирањето на правните и физички лица, и одлучувањето од страна на гувернерот во однос на членот 131 став 3 од Законот за банките и од ефектите што можат да ги имаат мерките од членот 131 став 2 од истиот закон.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ ЗА УГОСТИТЕЛСКАТА ДЕЈНОСТ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се уредува начинот работата и овластувањата на Комисијата за категоризација на угостителските објекти составена од пет члена, кои имаат заменици во однос на категоризацијата на угостителските објекти од член 27 став 1 од Законот за угостителската дејност, за време на вонредната состојба, како и 60 дена по престанокот на траењето на вонредната состојба.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се уредува постојаното следење на деловниот однос од страна на субјектите кои имаат обврска за ажурирање на документите и податоците на клиентите, ополномоштувачите или вистинските сопственици и за работењето на клиентите со низок ризик, за време на траење на вонредната состојба

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИСКИ ОПСЕЗИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се уредува начинот на користење и плаќање на годишниот надоместок за 2020 година за користење на радиофреквенции во радиодифузна служба (радија) во радиофреквенцискиот опсег 87.5-108 MHz, начинот на издавање на привремено одобрение за проширување на постоечки радиофреквенциски линкови и привремено одобрение за дополнителни радиофреквенциски линкови, начинот на издавање на привремено одобрение за користење на слободен радиофреквенциски опсег заради обезбедување на широкопојасен пристап до услуги (broadband), начинот на издавање на привремено одобрение за користење на радиофреквенциските опсези: 1920- 1935/2110-2125 MHz, 1945-1950/2135-2140 MHz или 1965-1980/2155-2170 MHz, како и начинот на доделување на броеви од Планот за нумерација наменети за обезбедување на услуги поврзани со пандемијата на COVID-19 вирусот или услуги кои се директно предизвикани од истата,за време на траење на вонредната состојба.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА КОМУНАЛНИТЕ ТАКСИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се уредува висината на комуналната такса за користење на просторот пред деловни простории за вршење на дејност за време траење на вонредната состојба.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РАБОТОДАВАЧИТЕ ПОГОДЕНИ ОД ЗДРАВСТВЕНО-ЕКОНОМСКАТА КРИЗА ПРЕДИЗВИКАНА ОД КОРОНАВИРУСОТ COVID-19, ЗАРАДИ ИСПЛАТА НА ПЛАТИТЕ ЗА МЕСЕЦИТЕ АПРИЛ И МАЈ 2020 ГОДИНА

Со оваа уредба со законска сила се изменува и дополнува Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено-економската криза предизвикана од коронавирусот COVID-19, заради исплата на платите за месеците април и мај 2020 година, при што покрај месеците април и мај 2020 година се додава и месец јуни при оваа исплата и начинот на користење на финансиската поддршка.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРАШАЊА ПОВРЗАНИ СО ИЗБОРНИОТ ПРОЦЕС

Со оваа уредба со законска сила се дополнува Уредбата со законска сила за прашања поврзани со изборниот процес и се уредува начинот на доставување на листа на државјани од член 43 ставот 6 на Изборниот законик, членот 43 ставовите 2 и 3 од Изборниот законик, член 44 став 1 од Изборниот законик.

(Службен весник на РСМ бр.154)

09.06.2020

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се дополнува Уредбата со законска сила за примена на законот за катастар на недвижности за време на вонредна состојба со која се продолжува мандатот на претседателот и на членовите на Управниот одбор на Комората, се продолжува за време на траењето на вонредната состојба.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КОНКУРЕНТНОСТА НА ДЕЛОВНИТЕ СУБЈЕКТИ ВО ТЕКОТ И ВО ПОСТ COVID 19 ПЕРИОДОТ

Со оваа уредба со законска сила, се уредуваат видот, висината, условите, начинот и постапката за доделување на финансиска поддршка за зајакнување на конкурентноста на трговските друштва (во натамошниот текст: финансиска поддршка) со цел да се стабилизира и обнови нивната деловна активност вклучувајќи го враќањето на изгубени пазари со што ќе се одржат деловните потфати кои ќе придонесат за заздравување на домашната економија, преку реализација на инвестициски проект во пост-ковид периодот во текот на март 2020 година до декември 2021 година.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се изменува Уредбата со законска сила за примена на законот за заштита на населението од заразни болести за време на вонредна состојба и уредува дека лицата кои одбиваат да го примат решението за самоизолација, или дава лажни лични податоци и лажни податоци во врска со лицата со кои што имало контакт во изминатите денови, или не ја применува мерката строга изолација во домашни услови (домашна самоизолација), му се одредува мерката строга изолација (карантин) во времетраење од 14 дена, во објекти определени од Владата на Република Северна Македонија, за што Министерството за внатрешни работи донесува решение, а трошоците за сместување во тие објекти се надоместуваат од страна на тоа лице.
(Службен весник на РСМ бр.153)

08.06.2020

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ГРАЃАНИ И ВРАБОТЕНИ ЛИЦА СО НИЗОК ДОХОД, МЛАДИ ЛИЦА И ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ ПРЕКУ ИЗДАВАЊЕ НА ДОМАШНА ПЛАТЕЖНА КАРТИЧКА НАМЕНЕТА ЗА КУПУВАЊЕ НА МАКЕДОНСКИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

(Службен весник на РСМ бр.151)

05.06.2020

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се изменува и дополнува Уредбата со законска сила за примена на Законот за високо образование за време на вонредната состојба, со која се уредува максималниот износ на партиципација во трошоците за студирање, за студентите запишани на прв циклус на студии на јавен универзитет во академската 2020/2021 година, чие образование се финансира од Буџетот на РСМ, упис на нови студенти на студии од трет циклус на студиските програми во академска 2020/2021 година, како и постапката за избор на раководни орагани на високообразовни институции и постапките за избор на органи и тела на кои мандатот им истекува за време на траењето на вонредната состојба

(Службен весник на РСМ бр.149)

03.06.2020

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ГРАЃАНИ И ВРАБОТЕНИ ЛИЦА СО НИЗОК ДОХОД, МЛАДИ ЛИЦА И ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ ПРЕКУ ИЗДАВАЊЕ НА ДОМАШНА ПЛАТЕЖНА КАРТИЧКА НАМЕНЕТА ЗА КУПУВАЊЕ НА МАКЕДОНСКИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се изменува  Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на граѓани и вработени лица со низок доход, млади лица и здравствени работници преку издавање на домашна платежна картичка за купување на македонски производи и услуги за време на вонредна состојба и се уредува висината на платежната картичка за граѓани со ниски приходи.

(Службен весник на РСМ бр.147)

02.06.2020

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ОДБРАНА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила, се уредува дека одлука за испраќање на активниот воен и цивилен персонал, припадниците на резервните сили на Армијата на Република Северна Македонија и вработените во Министерството за одбрана, надвор од територијата на Република Северна Македонија за учество во меѓународни операции, за време на траење на вонредната состојба донесува Владата на Република Северна Македонија.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

(Службен весник на РСМ бр.145)

30.05.2020

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВАУЧЕРИ ЗА ТУРИЗАМ НА ВРАБОТЕНИ ЛИЦА СО НИЗОК ДОХОД ЗАРАДИ ПОТТИКНУВАЊЕ НА ДОМАШНИОТ ТУРИЗАМ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила, се уредуваат условите, начинот и постапката на издавање и користење на ваучери за поттикнување на домашниот туризам во услови на намалена економска активност заради здравствено-економската криза предизвикана од Коронавирусот COVID-19, финансирани од Буџетот на Република Северна Македонија преку Програмата на Министерството за економија П1-Мерки за справување со COVID-19 кризата

(Службен весник на РСМ бр.141)

29.05.2020

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се уредува распределбата на средства за поттикнување рамномерен регионален развој во 2020 година, за финансирање на проекти за развој на подрачјата со специфични развојни потреби и за проекти за развој на селата.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила престанува да тече рокот за исполнување на обврската за посета на обуката за континуирано професионално усовршување од 60 часа за сметководител за период од три години односно 90 часа за овластен сметководител за период од три години, започната во 2017 година, за време на траењето на вонредната состојба и продолжува 200 дена по престанокот на траењето на вонредната состојба. Додека пак, обврската за посета на обуката за континуирано професионално усовршување од најмалку 10 часа во текот на една година за сметководител, односно од најмалку 20 часа за овластен сметководител, нема да се однесува за сметководителите односно овластените сметководители кои обуката за континуирано професионално усовршување ја започнале во 2018 и 2019 година.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се дополнува Уредбата со законска сила за примена на Законот за здравственото осигурување за време на вонредна состојба во однос на се ослободуваат од учеството со лични средства при користење на здравствени услуги во здравствените установи поврзани со дијагностицирање и лекување од Коронавирусот COVID-19, собирање и обработка на лични податоци, како и користење на правото на лекови според листата на лекови осигуреното лице може да го оствари и без приложување на рецепт издаден од избраниот лекар.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се менува Уредбата со законска сила за примена на Законот за трговските друштва за време на вонредна состојба престанува да тече рокот за доставување на одобрените финансиски извештаи со годишниот извештај за работа, ревидираната годишна сметка, односно ревидираните финансиски извештаи за 2019 година и продолжува по престанокот на траењето на вонредната состојба, за онолку денови колку што траела вонредната состојба.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се уредува начинот на донесување на подзаконските акти определени со член 143 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за време на траење на вонредната состојба.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА КАЈ ЕВРОПСКАТА УНИЈА ПРЕКУ ИНСТРУМЕНТОТ MАКРОФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА СПРАВУВАЊЕ СО ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРЕДИЗВИКАНИ ОД КОВИД-19 ПАНДЕМИЈАТА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила Р.С.М се задолжува кај Европската Унија со заем во износ од 160.000.000 евра, преку инструментот Mакрофинансиска поддршка, за справување со последиците предизвикани од Ковид-19 пандемијата, наменет за поддршка на Буџетот на Република Северна Македонија, како и начинот и условите за користење и отплаќање на заемот.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се менува Уредбата со законска сила за примена на Законот за превоз во патниот сообраќај за време на вонредна состојба и се уредува обврската на превозникот во возилото при вршење на јавен превоз на патници за време на траење на вонредната состојба, да го организира превозот со задолжително носење на заштитни маски од страна на патниците и екипажот во возилата, редовно дезинфицирање на возилата и може да има најмногу 50% патници од вкупниот број на седишта, несметајќи го седиштето на возачот.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА НЕЕВИДЕНТИРАНИ ЛИЦА ВО МАТИЧНАТА КНИГА НА РОДЕНИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНАТА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила престанува да тече рокот за поднесување на барање за упис во посебната матична книга на родените за време на траењето на вонредната состојба и продолжува шест месеци по престанокот на траењето на вонредната состојба

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се дополнува Уредбата со законска сила за примена на Законот за здравствената заштита за време на вонредна состојба која уредува дека во јавните здравствени установи на секундарно и на терцијарно ниво кои имаат услови во однос на просторот, опремата и кадарот согласно закон, можат да се вршат здравствени услуги од областа на молекуларната дијагностика во мрежата на здравствени установи.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЧНА ПОСТАПКА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се дополнува Уредбата со законска сила за примена на Законот за даночна постапка за време на вонредна состојба и се уредува дека УЈП нема да издава опомена плаќање на данок и нема да отпочнува постапка на присилна наплата за време на траењето на вонредната состојба како и по престанокот на траењето на вонредната состојба до 30 јуни 2020 година.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА СТЕЧАЈ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ФОРМИРАЊЕ ФОНД ЗА ПОМОШ И ПОДДРШКА ЗА СПРАВУВАЊЕ СО КРИЗАТА ПРЕДИЗВИКАНА ОД COVID-19

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ДОНАЦИИ И ЗА СПОНЗОРСТВА ВО ЈАВНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

(Службен весник на РСМ бр.140)

28.05.2020

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА УМЕТНИЦИ И ДРУГИ ФИЗИЧКИ ЛИЦА КОИ САМОСТОЈНО ВРШАТ ДЕЈНОСТИ И ДРУГИ АКТИВНОСТИ ВО ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се уредуваат условите, начинот и постапката за доделување на финансиска поддршка на уметници и други физички лица кои самостојно вршат дејности или друг вид активности во областа на културата, или преку авторски или друг вид на договор се ангажирани во правно лице кое е регистрирано за вршење на дејност од областа на културата, за месеците април и мај 2020 година.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ФИЛМСКИТЕ РАБОТНИЦИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се уредуваат условите, начинот и постапката за доделување на финансиска поддршка на филмските работници погодени од здравственоекономската криза предизвикана од коронавирусот COVID-19, за месеците април и мај 2020 година

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ФОРМИРАЊЕ ФОНД ЗА ПОМОШ И ПОДДРШКА ЗА СПРАВУВАЊЕ СО КРИЗАТА ПРЕДИЗВИКАНА ОД КОРОНАВИРУСОТ COVID-19

Со оваа уредба со законска сила се дополнува Уредбата со законска сила за формирање Фонд за помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од Коронавирусот Covid-19 и се додаваат и филмските работници и уметниците и другите физички лица кои самостојно вршат дејности или друг вид активности во областа на културата, или преку авторски или друг вид на договор се ангажирани во правно лице кое е регистрирано за вршење на дејност од областа на културата, во процесот на користење на средствата за финансиска поддршка на економските мерки за помош и поддршка во надминување на економската криза предизвикана од Коронавирусот COVID-19.

(Службен весник на РСМ бр.139)

27.05.2020

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕТО И ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА НЕВРАБОТЕНОСТ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се дополнува Уредбата со законска сила за примена на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност за време на вонредната состојба и се уредува начинот на остварување на паричен надоместок на  невработеното лице на кое работниот однос му престанал во периодот од 11 март 2020 година до 30 април 2020 година, независно од времето поминато во работен однос.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се менуваат начинот на примена на мерките строга изолација (карантин)  во домашни услови или во здравствена установа за лица заболени од заразната болест КОРОНАВИРУС COVID-19, како и начинот на постапување со лице кое се соменева дека било во непосреден контакт со лице заболено или инфицирано со Коронавирус COVID-19. Исто така, се уредува и дека секое лице при влез на граничен премин на територија на РСМ е должно со себе да приложи соодветна медицинска потврда со негативен резултат од PCR тест, направен во последните 72 часа пред да влезе на територија на РСМ, поради потребата од упатување на лицето во задолжителна домашна самоизолација (државјани на РСМ), односно самоизолација во објектот каде лицето има пријавено престојувалиште (странски државјани).

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ГРАЃАНИ И ВРАБОТЕНИ ЛИЦА СО НИЗОК ДОХОД, МЛАДИ ЛИЦА И ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ ПРЕКУ ИЗДАВАЊЕ НА ДОМАШНА ПЛАТЕЖНА КАРТИЧКА НАМЕНЕТА ЗА КУПУВАЊЕ НА МАКЕДОНСКИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се уредуваат условите, начинот и постапката на финансиска поддршка на граѓани и вработени лица со низок доход, млади лица на возраст од 16 до 29 години и здравствени работници кои учествуваат во тестирање, дијагностицирање и лекување на граѓани заболени од COVID-19 со издавање на домашна платежна картичка наменета за купување на македонски производи и услуги.

(Службен весник на РСМ бр.136 и 137)

22.05.2020

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВИЈА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Сo оваа уредба со законска сила се дополнува Уредбата со законска сила за примена на законот за високото обраование за време на вонредната состојба и се уредува реализирањето на  спроведување на студиските програми, како и проверка на знаењето со физичко присуство на студентот каде постои можност за целосна примена на Протоколот од член 2 став 6 од оваа уредба, како и работата вработените во  Стручната служба.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА* ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

(Службен весник на РСМ бр.134)

20.05.2020

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се додава нов член во Уредбата со законска сила за примена на законот за безбедност на сообраќајот на патиштата за време на вонредната состојба, која го уредува спроведувањето на вториот практичен дел од вазчкиот испит на кандидат за возач, За време на траење на вонредната состојба, како и по престанокот на траењето на вонредната состојба до 31.12.2020година.

(Службен весник на РСМ бр.131)

18.05.2020

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ МАТЕРИИ ВО ПАТНИОТ И ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА НАСТАВНИЦИТЕ И СТРУЧНИТЕ СОРАБОТНИЦИ ВО ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЧНА ПОСТАПКА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

(Службен весник на РСМ бр.128)

15.05.2020

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се додава нов член во Уредбата со законска сила за примена на Законот за минерални суровини за време на вонредна состојба во однос на еднострано раскинување на договорот за концесија за експлоатација на неметалични минерални суровини во случај кога со вршењето на експлоатацијата на неметаличната минерална суровина е нарушен јавниот интерес, безбедноста и здравјето на локалното населени, како и постапката за доделување на концесија за експлоатација.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ ПРИ ДОГОВОРИ ЗА ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

 

Со оваа уредба со законска сила се уредува дека Уредбата со законска сила за примена на Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити за време на вонредна состојба се применува за време на траењето на вонредната состојба, како и 90 дена по престанокот на траењето на вонредната состојба.
УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ* ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

 

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА НОСЕЊЕ ЛИЧНА ЗАШТИТА НА ЛИЦЕТО ЗАРАДИ СПРЕЧУВАЊЕ НА ШИРЕЊЕТО, СУЗБИВАЊЕ НА ЗАРАЗНАТА БОЛЕСТ ПРЕДИЗВИКАНА ОД КОРОНАВИРУСОТ COVID-19 И ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА СТРАНЦИ (*) ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА НАЧИНОТ НА ПРОМЕНА НА ДОГОВОРНИ УСЛОВИ НА КРЕДИТНИ ИЗЛОЖЕНОСТИ КАЈ БАНКИТЕ И ШТЕДИЛНИЦИТЕ

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2020 ГОДИНА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

(Службен весник на РСМ бр.126)

13.05.2020

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И РАБОТА НА СТРАНЦИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се продолжува важноста на работната дозвола која се издава за определен временски период до една година чиј рок на важење е истечен, односно истекува за време на траењето на вонредната состојба, како и се продолжува рокот за реализирање реализирање на услугите кои ги даваат странските работници кои се поврзани со набавка на стока и склопување, одржување и сервисирање на машини, средства и опрема, за време на вонредната состојба, како и како и 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа уредба со законска сила.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се уредува дека за веродостојни сметководствени документи врз основа на кои се водат трговските книги се сметаат и скенирани документи доставени по електронски пат, како и рокот за доставување на одобрените финансиски извештаи со годишниот извештај за работа за 2019 година.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се уредуваУредбата со законска сила за примена на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги начинот на донесување на подзаконски акти и спроведување на јавна расправа.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА СО ЗАЕМ КАЈ МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ – СВЕТСКА БАНКА ПО ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТОТ ЗА ПОВРЗУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се уредува  намената на средствата од заемот и корисниците на средства од заемот утврден во член 1 од Законот за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка по договор за заем за финансирање на проектот за поврзување на локални патишта за време на траењето на вонредната состојба.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ОБУКА И ИСПИТ ЗА ДИРЕКТОР НА ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ, СРЕДНО УЧИЛИШТЕ, УЧЕНИЧКИ ДОМ И ОТВОРЕН ГРАЃАНСКИ УНИВЕРЗИТЕТ ЗА ДОЖИВОТНО УЧЕЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила престанува да тече рокот за полагање на испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење, за време на траењето на вонредната состојба и се продолжува по престанокот на траењето на вонредната состојба за онолку денови колку што траела вонредната состојба.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА КОНСОЛИДАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се продолжува рокот за изработка на геодетски елаборат за посебни намени за консолидација престанува да тече за време на траење на вонредната состојба и продолжува да тече 90 дена по престанокот на траењето на вонредната состојба.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ПАТНИТЕ ИСПРАВИ НА ДРЖАВЈАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

(Службен весник на РСМ бр. 123)

11.05.2020

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила важноста на одобрението за градење, чиј рок на важење е истечен за време на траењето на вонредната состојба, се продолжува за време на траењето на вонредната состојба, како и 60 дена од денот на престанок на вонредната состојба
(Службен весник на РСМ бр.121)

07.05.2020

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА НОСЕЊЕ ЛИЧНА ЗАШТИТА НА ЛИЦЕТО ЗАРАДИ СПРЕЧУВАЊЕ НА ШИРЕЊЕТО, СУЗБИВАЊЕ НА ЗАРАЗНАТА БОЛЕСТ ПРЕДИЗВИКАНА ОД КОРОНАВИРУСОТ COVID-19 И ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се уредува издавањето на прекршочен налог и водење на прекршочна постапка кога домашно или странско физичко лице постапува спротивно на одредбите од член 2 став 1 од оваа уредба со законска сила.

(Службен весник на РСМ бр.118)

05.05.2020

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА НАСТАВНИЦИТЕ И СТРУЧНИТЕ СОРАБОТНИЦИ ВО ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Oваа уредба со законска сила го уредува продолжување на работниот однос на наставниците кои засновале работен однос до денот на утврдување на постоење на вонредната состојба, без јавен оглас на определено време на работно место кое е испразнето по основ на пензионирање, боледување, отказ, смрт и преземање, за времетраење на вонредната состојба.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се уредува продолжувањето на роковите за објавување јавен повик за покривање на трошоците за котизација и пат за учество на еден меѓународен натпревар на акредитираните здруженија на наставници, за запишување на децата во прво одделение во основно училиште, за продолжување на мандатот на органите за управување и раководење со основните училишта и за бројот на наставните денови

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се уредува дека во учебната 2019/2020 година, наставната година во средните училишта за учениците ќе заврши на 10 јуни 2020 година, а за учениците од завршните години во средното образование ќе заврши на 19 мај 2020 година, преку далечинско учење односно учење од дома, со примена на средства за електронска комуникација. Исто така, се уредува во кои слуачи учениците се  ослободуваат од полагање на државна матура, училишна матура, завршен испит со тригодишно траење и завршен испит со четиригодишно траење во средното гимназиско образование, средното стручно образование, средното уметничко образование и средното образование за ученици со посебни образовни потреби, учениците од завршните години на образованието во учебната 2019/2020 година, а во кои случаи училиштето организира полагање на испити за државна матура, училишна матура, завршен испит со тригодишно траење или завршен испит со четиригодишно траење

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се изменува и дополнува на Уредбата со законска сила за примена на Законот за високото образование за време на вонредна состојба и се уредуваат роковите за важење на акредитација односно реакредитацијата на постојните студиските програми на сите три циклуси на високото образование, како и роковите за донесување на актите, предвидени со Законот за високото образование.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ИСПЛАТА НА ПРИДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се уредува начинот на користење на субвенционирањето за субвенционирање на исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување за време на вонредна состојба.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се дополнува Уредбата со законска сила за примена на Законот за просторно и урбанистичко планирање за време на вонредна состојба, со која се уредува рокот за спроведување на јавна презентација на урбанистичкиот план, урбанистичко-планската документација и урбанистичко-проектната документација, како се уредуваат должностите на односно општините во градот Скопје надлежни за спроведување на јавната презентација и јавната анкета за урбанистичкиот план, урбанистичкопланската документација и урбанистичко-проектната документација, за време на вонредната состојба.

(Службен весник на РСМ бр.116)

01.05.2020

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се додава нов член во Уредбата со законска сила за примената на Законот за работните односи за време на вонредната состојба во однос на начинот на враќање на работник на работа, за работодавачот кој одјавил работник од задолжително социјално осигурување во периодот од 11 март 2020 година до 30 април 2020 година.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РАБОТОДАВАЧИТЕ ПОГОДЕНИ ОД ЗДРАВСТВЕНО-ЕКОНОМСКАТА КРИЗА ПРЕДИЗВИКАНА ОД КОРОНАВИРУСОТ COVID-19, ЗАРАДИ ИСПЛАТА НА ПЛАТИТЕ ЗА МЕСЕЦИТЕ АПРИЛ И МАЈ 2020 ГОДИНА

Со оваа уредба со законска сила се уредува дека за времетраење на финансиската поддршка согласно со оваа уредба со законска сила и два месеци после нејзиното престанување (заклучно со месец јули 2020 година) бројот на вработени кај работодавачот кој користи финансиска поддршка за исплата на плати, во однос на бројот на вработени во месец април 2020 година, не смее да се намалува освен во определени случаи утврдени со уредбата.

(Службен весник на РСМ бр.113)

30.04.2020

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ ЗА УГОСТИТЕЛСКАТА ДЕЈНОСТ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се додава нов член во Уредбата со законска сила за примената на Законот за угостителската дејност за време на вонредна состојба, со која се продолжува важноста на решението за утврдување на категорија на угостителски објект чиј рок на важење е истечен или ќе истече за време на траењето на вонредната состојба, за време на траење на вонредната состојба.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА БУЏЕТИТЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се додава нов член во Уредбата со законска сила за примена на Законот за буџетите за време на вонредна состојба, каде се уредува дека Владата на РСМ ги донесува измените и дополнувањата на Буџетот РСМ, на предлог на Министерството за финансии.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се уредува постапката за продолжување на започнатите постапки за вработување на административен службеник, за време на траење на вонредната состојба.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ЈАВНООБВИНИТЕЛСКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ, ИСТРАЖИТЕЛИТЕ И ДРУГИТЕ ВРАБОТЕНИ ВО ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО ЗА ГОНЕЊЕ НА КРИВИЧНИ ДЕЛА ПОВРЗАНИ И КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД СОДРЖИНАТА НА НЕОВЛАСТЕНО СЛЕДЕЊЕ НА КОМУНИКАЦИИТЕ И ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО ЗА ГОНЕЊЕ НА КРИВИЧНИ ДЕЛА ПОВРЗАНИ И КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД СОДРЖИНАТА НА НЕОВЛАСТЕНО СЛЕДЕЊЕ НА КОМУНИКАЦИИТЕ

(Службен весник на РСМ бр.112)

28.04.2020

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РАБОТОДАВАЧИТЕ ПОГОДЕНИ ОД ЗДРАВСТВЕНО-ЕКОНОМСКАТА КРИЗА ПРЕДИЗВИКАНА ОД КОРОНАВИРУСОТ COVID-19, ЗАРАДИ ИСПЛАТА НА ПЛАТИТЕ ЗА МЕСЕЦИТЕ АПРИЛ И МАЈ 2020 ГОДИНА

Со оваа уредба со законска сила, се уредуваат условите, начинот и постапката на финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено-економската криза предизвикана од коронавирусот COVID-19, заради исплата на платите на работниците за месеците април и мај 2020 година

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ ЗА УГОСТИТЕЛСКАТА ДЕЈНОСТ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се продолжува важноста на лиценците за вршење на угостителска дејност во ноќен бар, кабаре, дискоклуб и дискоклуб на отворен простор, чиј рок на важење е истечен или ќе истече за време на траењето на вонредната состојба.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА* ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се одложува олагањето на испитот за стручна оспособеност за ракувачи на енергетски уреди и постројки, за време на траењето на вонредната состојба.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

(Службен весник на РСМ бр.111)

24.04.2020

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се изменува и дополнува Уредбата со законска сила за примена на Законот за социјална зашитита, во однос на остварување на гарантирана минимална помош, право на надоместок заради попреченост, правото на надоместок и нега од друго лице. Исто така се уредува и постапката и начинот на распоредување на стручните лица даватели на јавни услуги, вработени во јавни и приватни установи за социјална заштита и кај други даватели на социјални услуги за кои е отпочната постапката, а не се стекнале со лиценца за време на траењето на вонредната состојба и на оние кои рокот на важноста на лиценцата им е истечен или им истекува.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАЌАЊЕ НА ДЕЛ ОД ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се уредува можноста за донирање на делот од данокот на додадена вредност во Буџетот на Република Северна Македонија кој треба да им биде вратен на физичките лица, поради справување со последиците предизвикани од COVID-19.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се уредуваат роковите за поднесување на даночна пријава на данок на додадена вредност.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ИГРИТЕ НА СРЕЌА И ЗА ЗАБАВНИТЕ ИГРИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се уредува начинот на приредувањето на интернет игрите на среќа во казино, обложувалница и автомат клуб, за време на траење на вонредната состојба.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ИСПЛАТА НА ДОДАТОЦИ И НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се уредува остварувањето и исплаќањето на плата согласно закон и колективен договор правото на додаток за работен стаж, додаток за ноќна работа, надоместок на плата за време на привремена спреченост за работа поради болест или повреда, надоместок на плата поради користење на годишен одмор, надоместок на плата за ден на државен празник и неработен ден утврден со закон, одвоен живот од семејството (освен за пратениците), надоместок на трошок за смрт на работникот или член на неговото семејство, отпремнина при заминување во пензија за месец април и мај.

(Службен весник на РСМ бр.108)

22.04.2020

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА НОСЕЊЕ ЛИЧНА ЗАШТИТА НА ЛИЦЕТО ЗАРАДИ СПРЕЧУВАЊЕ НА ШИРЕЊЕТО, СУЗБИВАЊЕ НА ЗАРАЗНАТА БОЛЕСТ ПРЕДИЗВИКАНА ОД КОРОНАВИРУСОТ COVID-19 И ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се уредува носењето лична заштита на лицето заради спречување на ширењето, сузбивање на заразната болест предизвикана од Коронавирусот COVID-19 и заштита на населението, како и надзорот над спроведувањето на носењето лична заштита на лицето, за време на траењето на вонредната состојба

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВИЈА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила  се утврдува дека трговецот е должен да обезбеди заштитна опрема (маски и ракавици) за вработените лица во објектот и вработените лица се должни заштитната опрема да ја носат за времетраење на работното време.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се уредува начинот на воспоставување на ред и дисциплина при влез во и излез од внатрешноста на деловните единици на банките и штедилниците во кои се примаат клиенти заради вршење и нудење финансиски услуги, за време на траење на вонредната состојба.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА САМОИЗОЛАЦИЈА ПРИ ТЕСТИРАЊЕ ЗА ПРИСУСТВО НА КОРОНАВИРУС COVID-19 ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се уредува спроведување на задолжителна самоизолација при тестирање за Коронавирус COVID-19, како и надзорот над спроведувањето на самоизолацијата за време на траењето на вонредната состојба

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ПОШТЕНСКИТЕ УСЛУГИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се уредува начинот на воспоставување на ред и дисциплина при влез во внатрешноста и при излез од капацитетите и просториите во кои се даваат поштенски услуги кон корисниците на овие услуги, за време на траење на вонредната состојба.

(Службен весник на РСМ бр.107)

21.04.2020

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ФОРМИРАЊЕ ФОНД ЗА ПОМОШ И ПОДДРШКА ЗА СПРАВУВАЊЕ СО КРИЗАТА ПРЕДИЗВИКАНА ОД КОРОНАВИРУСОТ COVID-19

Со оваа уредба со законска сила се уредува формирањето, финансирањето, како и намената на средствата на Фондот за помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од Коронавирусот COVID-19.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ* ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се додаваат нови членови во Уредбата со законска сила за примена на Законот за акцизите за време на вонредна состојба во однос на износот на акцизата за безоловен бензин со содржина на олово до 0,013 грама на литар од тарифните ознаки 2710 12 31 00, 2710 12 41 00, 2710 12 45 00, 2710 12 49 00, 2710 12 51 00 и 2710 12 59 00, за износот на акцизата за гасно масло како погонско гориво од тарифните ознаки 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 00, 2710 19 48 00, 2710 20 11 00, 2710 20 15 00, 2710 20 17 00 и 2710 20 19 00, за износот на акцизата за гасно масло како гориво за греење од тарифните ознаки 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 00, 2710 19 48 00, 2710 20 11 00, 2710 20 15 00, 2710 20 17 00 и 2710 20 19 00, како и за рокот за попис на затечени залихи на енергенти, подготовка на записник и поднесување на записникот до надлежниот царински орган од страна на увозникот, трговецот на големо и трговецот на мало на енергенти и за роковите поврзани со плаќањето на разликата на акцизата при зголемување на акцизата на енергентите
(Службен весник на РСМ бр.106)

16.04.2020

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ДОНАЦИИ И ЗА СПОНЗОРСТВА ВО ЈАВНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се утврдува јавниот интерес на донација во финансиски средства, добра и услуги чиј примател на донацијата се буџетски корисници, како и се уредува  начинот на остварувањето на даночното поттикнување за донациии во јавните дејности, за време на траење на вонредната состојба

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила престануваат да течат роковите за време на траење на вонредната состојба и продолжуваат по истекот на траењето на вонредната состојба, но само за онолку денови колку што преостанале, и тоа од денот на истекот на траењето на вонредната состојба.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВИЈА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се уредува начинот за поставување на ред и дисциплина при влез и во внатрешноста на објектите во кои се врши трговија на мало – продавници, самопослуги, маркети, пекари и слично, за време на траење на вонредната состојба ќе се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРEДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се продолжува правото на посебен додаток за време на траење на вонредната состојба, остварено врз основа на издадените наоди, оцени и мислења од соодветен стручен орган, во кои е препорачан контролен преглед, односно повторен преглед – контрола или рекатегоризација, како и два месеци од денот на престанокот на траењето на вонредната состојба

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа Уредба со законска сила се уредува начинот на задолжително одржување на растојание меѓу патниците при вршење на јавен превоз и се утврдува висината на глобите при сторен прекршок од страна на физичко лице, како и физичко лице-трговец поединец и правно лице.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНАТА СОСТОЈБА

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ИСПЛАТА НА ДОДАТОЦИ И НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

(Службен весник на РСМ бр.103)

14.04.2020

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се ослободува од данок на додадена вредност, прометот на добра и услуги кои како донација се дадени на буџетски корисник за справување со Коронавирусот Covid-19 и се уредува начинот на стекнување на право на ослободување од ДДВ во овие случаи.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЗИЛА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се одложува рокот за продолжување на овластувањата на правните лица за вградување на уреди за погон на течен нафтен гас за време на вонредната состојба и се продолжува за 60 дена од денот на истекот на траењето на вонредната состојба.
Исто така, со оваа уредба се продолжува важноста на решението за овластувањето на техничка служба за работите кои ги вршат правните лица кои се овластени со решение од Министерството за економија, за време на траењето на вонредната состојба за решенија чиј рок е истечен или ќе истече за време на траењето на вонредната состојба

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИСПЛАТА НА ПАРИЧЕН НАДОМЕСТ ЗА ЛИЦА АНГАЖИРАНИ СО ДОГОВОР ЗА ДЕЛО ВО ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА ВЛАСТ, РЕГУЛАТОРНИТЕ ТЕЛА, АГЕНЦИИТЕ, ДРЖАВНИТЕ КОМИСИИ, ПРАВНИТЕ ЛИЦА ВО ЦЕЛОСНА СОПСТВЕНОСТ НА ДРЖАВАТА, ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА И ГРАДОТ СКОПЈЕ И ПРАВНИТЕ ЛИЦА ОСНОВАНИ ОД ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА И ГРАДОТ СКОПЈЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се уредува висината и начинот на исплата на паричниот надомест по основ на склучен договор за дело на лица ангажирани во органите на државната власт, регулаторните тела, агенции, државни комисии, правните лица во целосна сопственост на државата, единиците на локалната самоуправа и градот Скопје и правните лица основани од единиците на локалната самоуправа и градот Скопје.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се одложува рокот за плаќање на годишната закупнина за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за 2019 година за време на траење на вонредната состојба и се продолжува за 180 дена по престанок на траењето на вонредната состојба. Исто така, се одложува и еднострано раскинување на договори за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост заради неплатена годишна закупнина за време на траење на вонредната состојба и се продолжува за 180 дена по престанок на траењето на вонредната состојба

(Службен весник на РСМ бр.102)

13.04.2020

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ПЛАТАТА НА ИЗБРАНИТЕ, ИМЕНУВАНИТЕ И НАЗНАЧЕНИТЕ ЛИЦА ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила за месеците април и мај на вонредните и ополномоштени амбасадори и генерални конзули на Република Северна Македонија во странство кои остваруваат плата согласно Законот за надворешни работи им се исплаќа плата намалена за 20% утврдена во месец март

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се одложува престанокот на вработувањето по сила на закон, со престанок на договорот за вработување или договорот за продолжување на вработувањето на здравствен работник односно здравствениот соработник, поради возраст, за време на траењето на вонредната состојба во случај на стекнување на право на старосна пензија. Исто така, се одложуваат започнатите постапки за престанок на договор за вработување или договор за продолжување на вработувањето на здравствен работник, односно здравствениот соработник, поради возраст, за време на  траење на вонредната состојба.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се уредува дека по исклучок на ставот 4 од член 2, на државјанин на Република Северна Македонија, кој влегува на граничните премини во Република Северна Македонија по 13 април 2020 година, а бил затекнат во земји со висок ризик од Коронавирус COVID-19 согласно Листата на Светската Здравствена Организација, му се одредува мерката строга изолација (карантин) во времетраење од најмалку 21 ден од денот на пристигнувањето во Република Северна Македонија

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОИЗВОДИ ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила продолжуваат да важат решенијата за одобрување за пуштање во промет на производите за заштита на растенијата, издадени врз основа на дозвола издадена од земја членка на Европската Унија, чиј рок на важење на дозволата е истечен или истекува за време на траење на вонредната состојба, за време на траење на вонредната состојба, како и 90 дена од престанокот на траење на вонредната состојба.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ЃУБРИЊА, БИОСТИМУЛАТОРИ И ПОДОБРУВАЧИ НА СВОЈСТВАТА НА ПОЧВАТА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила продолжуваат да важат решенијата за евидентирање во Листата на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата, издадени врз основа на дозвола издадена од земја членка на Европската унија, чиј рок на важење на дозволата е истечен или истекува за време на траење на вонредната состојба за време на траење на вонредната состојба како и 90 дена од престанокот на траење на вонредната состојба.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА КАЈ МЕЃУНАРОДНИОТ МОНЕТАРЕН ФОНД ЗА ФИНАНСИСКАТА ПОДДРШКА ОД ИНСТРУМЕНТОТ ЗА БРЗО ФИНАНСИРАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила Република Северна Македонија се задолжува кај Меѓународниот монетарен фонд со Инструментот за брзо финансирање во износ од 140.300.000 специјални права на влечење (100% од квотата), наменет за поддршка на Буџетот на Република Северна Македонија за време на траење на вонредната состојба. Со уредбата се уредува рокот за отплата на долгот од Институтот, каматни стапки, провизии, трошок за услуги, како и начинот на примање и префрлање на средствата.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИНТЕРВЕНТНА НАБАВКА НА ЗАШТИТНИ МАСКИ СО ЦЕЛ СПРЕЧУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД КОРОНА ВИРУСОТ (COVID-19) ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се уредуваат начинот и постапката за вршење на интервентна набавка на заштитни маски заради спроведување на мерките за справување со КОРОНА ВИРУСОТ (COVID-19) за време на траење на вонредната состојба.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИНТЕРВЕНТНА НАБАВКА НА МЕДИЦИНСКИ РАКАВИЦИ ЗА ВРЕМЕ НА ТРАЕЊЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се уредуваат условите и начинот за интервентна набавка на медицински ракавици заради спроведување на мерките за справување со Коронавирусот – COVID-19 за време на траење на вонредната состојба

(Службен весник на РСМ бр.100)

09.04.2020

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ПЛАТАТА НА ИЗБРАНИТЕ, ИМЕНУВАНИТЕ И НАЗНАЧЕНИТЕ ЛИЦА ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ИСПЛАТА НА ДОДАТОЦИ И НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РАБОТОДАВАЧИТЕ ОД ПРИВАТНИОТ СЕКТОР ПОГОДЕНИ ОД ЗДРАВСТВЕНО-ЕКОНОМСКАТА КРИЗА ПРЕДИЗВИКАНА ОД ВИРУСОТ COVID-19, ЗАРАДИ ИСПЛАТА НА ПЛАТИТЕ ЗА МЕСЕЦИТЕ АПРИЛ И МАЈ 2020 ГОДИНА

Со оваа уредба со законска сила се уредува дека  избраните, именуваните и назначените лица од РСМ, за месеците април и мај 2020 година им се исплатува плата во висина на минимална плата утврдена за месец декември 2019 година во Република Северна Македонија, во износ од 14.500 денари. 

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се уредуваат роковите за одлучување на барањата за одобрување на финансиска поддршка и исплата на финансиска поддршка, за склучување на договори за финансиска поддршка, намалување на финансиска поддршка поради неисполнување на договорни обврски од договорите за финансиска поддршка, за дополнување или дообјаснување на барањата за финансиска поддршка, за извршувањето на контроли на лице место пред истекот на договорите за финансиска поддршка, за роковите определени во договорите за финансиска поддршка како и за распишаните јавни повици за доставување на барања за финансиска поддршка по ИПАРД Програмата 2014-2020, за време на траење на вонредната состојба. 

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се уредуваат роковите за доставување на извештајот за реализираната програма за работа на Институтот за акредитација на Република Северна Македонија за 2019 година, како и извештаj за работата на Советот за 2019 година и извештај на Одборот за надзор на материјалнофинансиска контрола за 2019 година, важноста на сертификатите за акредитација, постапките за акредитација, ре-акредитација и надзорот за исполнување на барањата за акредитција над телата за оцена на сообразност, за време на траење на вонредната состојба.

(Службен весник на РСМ бр.97)

08.04.2020

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со ова уредба со законска сила се уредува дека Претседателот на советот може да свика и раководи со седница на совет и со употреба на комуникациски средства, начинот на одржување на седница, гласање и водење на записник за одржаната седница.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА СУДСКА СЛУЖБА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се уредува искористувањето на годишни одмори на вработени од судска служба.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНООБВИНИТЕЛСКА СЛУЖБА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се уредува искористувањето на годишни одмори на вработени од јавнообвинителска служба

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба се уредува дека полицаец-приправник, по завршување на приправничкиот стаж се смета дека го положил посебниот односно приправничкиот испит и истиот се распоредува на работно место „полицаец“ во Министерството за внатрешни работи, како и работниците во Министерството за внатрешни работи кои имаат статус на приправник се смета дека го положиле посебниот односно приправничкиот испит и истите се распоредуваат на соодветно работно место.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА НОТАРИЈАТОТ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се продолжува мандатот на претседателот на Нотарската комора и на членовите на органите на Нотарската комора избрани во 2017 година,за време на траење на вонредната состојба.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се уредува начинот на издавањето на упатните акти, извршувањето на упатните акти и упатувањето на притворени лица на издржување на казната затвор, за време на траење на вонредната состојба.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се уредува искористувањето на годишни одмори на вработени од јавниот сектор.

(Службен весник на РСМ бр.95)

07.04.2020

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РАБОТОДАВАЧИТЕ ОД ПРИВАТНИОТ СЕКТОР ПОГОДЕНИ ОД ЗДРАВСТВЕНО-ЕКОНОМСКАТА КРИЗА ПРЕДИЗВИКАНА ОД ВИРУСОТ COVID-19, ЗАРАДИ ИСПЛАТА НА ПЛАТИТЕ ЗА МЕСЕЦИТЕ АПРИЛ И МАЈ 2020 ГОДИНА

Со оваа уредба со законска сила, се уредуваат условите, начинот и постапката на финансиска поддршка на работодавачите од приватниот сектор погодени од здравственоекономската криза предизвикана од вирусот COVID-19, заради исплата на платите на работниците за месеците април и мај 2020 година.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се одложува полагањето на испитот за лице за јавни набавки кое треба да се спроведи согласно Закон за јавните набавки, за време на траење на вонредната состојба. Исто така се продолжува важноста на потврдите за положен испит за лице за јавни набавки чиј рок е истечен од 1 јануари 2020 до 1 април 2020, за време на траење на вонредната состојба како и шест месеци по престанокот на вонредната состојба.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Во оваа уредба со законска сила се додава нов член во Уредбата со законска сила за примена на Законот за заштита на населението од заразни болести за време на вонредна состојба во кој се уредува примена на најнови технолошки достигувања (интернет платформи, паметни апликации, електронски услуги) заради спречување на појавата, рано откривање, спречување на ширењето и сузбивање на Коронавирусот COVID-19 и поефикасно утврдување дали одредено лице било, или се сомнева дека било во непосреден контакт со лице заболено или инфицирано со Коронавирус COVID-19

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се престануваат да течат роковите кои истекуваат  за време на траење на вонредната состојба кои согласно Законот за задолжително капитално финансиско пензиско осигурување, се определени за преземање на определени дејствија од страна на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување и продолжуваат по истекот на траењето на вонредната состојба, но само за онолку денови колку што преостанале, и тоа од денот на истекот на траењето на вонредната состојба.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ИНВАЛИДНИ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се престануваат да течат роковите кои истекуваат  за време на траење на вонредната состојба кои согласно Законот за вработување на инвалдини лица се определени за преземање на одделни дејствија со цел за остварување на определени права и обврски, осигурување и продолжуваат по истекот на траењето на вонредната состојба, но само за онолку денови колку што преостанале, и тоа од денот на истекот на траењето на вонредната состојба.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ТУТУН, ПРОИЗВОДИ ОД ТУТУН И СРОДНИ ПРОИЗВОДИ (*) ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила продолжуваат да течат роковите определени во Законот за тутун, производи од тутун и сродни производи  за склучување на договори за производство и откуп на тутун од тековната година и за доставување на список на сите склучени договори во електронска форма и по еден примерок од секој склучен договор, кои истекуваат во време на траењето на вонредната состојба, до 30 април 2020 година.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се престануваат да течат роковите кои истекуваат  за време на траење на вонредната состојба кои согласно Законот за пензиско и инвалидско осигутување, се определени за преземање на определени дејствија за остварување на правата од пензиско и инвалидско осигурување и продолжуваат по истекот на траењето на вонредната состојба, но само за онолку денови колку што преостанале, и тоа од денот на истекот на траењето на вонредната состојба.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЗАКОНОТ ЗА ИСПЛАТА НА ПЕНЗИИ И ПЕНЗИСКИ НАДОМЕСТОЦИ ОД КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се престануваат да течат роковите кои истекуваат  за време на траење на вонредната состојба кои согласно Законот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигутување  се определени за преземање на одделни дејствија на Фондот на пензиско и инвалидско осигрување на РСМ и овластеното службено лице од Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија во постапката за остварување на правото на старосна пензија од вториот столб, и продолжуваат по истекот на траењето на вонредната состојба, но само за онолку денови колку што преостанале, и тоа од денот на истекот на траењето на вонредната состојба.

Уредба со законска сила за ограничување на правото на исплата на паричните паушали и паричните надоместоци на претседателите и членовите на одборите на директори, претседателите и членовите на управни и надзорни одбори, претседатели и членови на комисии, работни групи и советодавни и експертски тела формирани од државната и локалната власт и претседателите и членовите на советите на единиците на локалната самоуправа за време на вонредната состојба.

Со оваа уредба со законска сила се уредува ограничување на правото на исплата на паричните паушали и паричните надоместоци во органите на државната власт, единиците на локалната самоуправа, установите и институции кои вршат дејности од областа на културата, образованието, детската, социјалната, здравствената заштита, како и други дејности од јавен интерес утврден со закон основани од РСМ или единиците на локална самоуправа, независните регулаторни тела со јавни овластувања утврдени со закон, како и јавните претпријатија, трговските друштва, заводите, агенции, фондовите и други правни лица чиј основач е РСМ или единиците на локалната самоуправа, на претседателите и членовите на одборите на директори, управни и надзорни одбори, комисии, работни групи и советодавни и експертски тела и совети на единиците на локалната самоуправа, кои се истовремено вработени или приматели на пензија, за време на траење на вонредната состојба.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ИСПЛАТА НА ДОДАТОЦИ И НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се уредува ограничувањето на исплатата на додатоци и надоместоци на плата на вработените во органите на државната власт, единиците на локалната самоуправа, институциите кои вршат дејности од областа на образованието, културата, социјалната заштита и заштитата на детето, спортот и во институциите кои вршат работи од јавен интерес утврден со закон, а се организирани како агенции, фондови, регулаторни тела со јавни овластувања утврдени со закон, јавни установи и јавните претпријатија основани од Република Северна Македонија или од општините, од градот Скопје и од општините во градот Скопје и акционерските друштва во целосна сопственост на државата, за време на траење на вонредната состојба.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА СПОРТИСТИ, СТРУЧНИ ЛИЦА ОД ОБЛАСТА НА СПОРТОТ И СПОРТСКА АДМИНИСТРАЦИЈА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

(Службен весник на РСМ бр.93 и бр.94)

06.04.2020

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ИСПЛАТА НА ПРИДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила, се уредуваат условите, начинот и постапката на субвенционирање на исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување, за месеците април, мај и јуни 2020 година

Уредба со законска сила за финансиска поддршка на физички лица кои вршат самостојна дејност погодени од здравствено-економската криза предизвикана од коронавирусот COVID-19 за време на вонредна состојба

Со оваа уредба со законска сила се уредуваат условите, начинот и постапката на финансиска поддршка на физички лица кои вршат самостојна дејност погодени од здравствено – економската криза предизвикана од Коронавирусот COVID-19, за месеците април и мај 2020 година.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Согласно оваа уредба со законска сила  осигурениците на кои им се ускратени правата од задолжителното здравствено осигурување поради нередовно уплатуван придонес или уплатата на придонесот задоцнила повеќе од 60 дена, односно имаат долг за неплатен придонес како и државјаните на Република Северна Македонија кои не се задолжително здравствено осигурани по ниту еден основ, можат во здравствените установи да користат здравствени услуги поврзани со дијагностицирање и лекување од Коронавирусот COVID-19 на товар на средствата на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија.

(Службен весник на РСМ бр.92)

04.04.2020

Уредба со законска сила за јавнообвинителските службеници, истражителите и другите вработени во јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите и за финансирање на јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите

Со оваа уредба со законска сила се регулира дека јавниот обвинител на РСМ одлучува за сите прашања кои се однесуваат на правата, обврските и одговорностите од работниот однос на јавнообвинителските службеници и лицата вработени во Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите кои вршат технички и помошни работи одлучува jавниот обвинител на РСМ. Дополнително, се уредува начинот на распоредувањето на истражителите во Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите од страна на јавниот обвинител на РСМ, како и начинот на прераспределба по ставки и намени на вкупниот износ на одобрените средства на програма 2 потпрограма 21 од буџетот на Јавното обвинителство на РСМ.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила престануваат да течат роковите во кои согласно Законот за работните односи, во случај на мирување на правата и обврските од договорот за вработување и мирување на работен однос на работник упатен на работа во странство и на брачниот другар, работникот има право да се врати на работа, за време на траење на вонредната состојба и се продолжуваат за 15 дена од денот на истекот на траењето на вонредната состојба.

Исто така, се уредува и искористувањето на годишниот одмор од календарска 2019 година и искористување на првиот дел од годишниот одмор од календарска 2020 година за работници вработени во приватниот сектор опфатени од времените мерки за заштита од ширење и превенција од Коронавирус согласно потребите на работниот процес и одобрение на работодавачот. Дополнително, отсуството од работа на работничка поради бременост, раѓање и родителство и посвојување, продолжува да тече и надоместокот на плата продолжува да се исплаќа до истекот на траењето на времените мерки за заштита од ширење и превенција од Коронавирус COVID-19.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се одложува полагањето на испитот за стекнување на инспектор со лиценца, спроведување на обуките за стекнување на инспектор со лиценца, како и стручното усовршување и обука на инспекторите за време на траењето на вонредната состојба.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИНТЕРВЕНТНА НАБАВКА НА РЕСПИРАТОРНИ МАШИНИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се уредува дека Министерството за здравство ќе спроведе интервентна набавка на 200 респираторни машини, се предвидуваат спецификациите на репираторните машини, како и условите, цената и начинот на набавка на истите.

Уредба со законска сила за примена на Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити за време на вонредна состојба

Со оваа уредба со законска сила се уредува дека кредиторите не смеат да наплатуваат трошоци кои не се вклучени во пресметката на годишната стапка на вкупни трошоци кои надминуваат 30% од износот на одобрениот кредит. Исто така, се предвидвидува дека ќе се изрече  глоба во висина од 3.000 евра во денарска противвредност за прекршок на кредиторот ако постапува спротивно од членот 2 од оваа уредба.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се продолжуваат роковите за 60 дена од денот на престанок на вонредната состојба за преземање на предметите по започнатите постапки со непосредна спогодба и со јавно наддавање на градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија, за преземање на следењето, вршењето и сите активности кои произлегуваат од работите за располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија, за преземање на надлежностите за располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија, за донесување на Годишната програма, како и за формирање на Комисијата за спроведување на постапки за јавно наддавање и за воспоставување на Електронскиот систем за јавно наддавање на градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија.

Уредба со законска сила за примена на Законот за работното време на мобилните работници во патниот сообраќај и уредите за запишување во патниот сообраќај за време на вонредна состојба

Со оваа уредба со законска сила се уредува дневното и неделното време на управување со возило, вкупното време на управување со возило во текот на кои било две последователни недели, паузите, дневниот и неделниот одмор, за време на траење на вонредната состојба.

Уредба со законска сила за постапката за издавање на дозволите за движење во време во кое е утврдена забрана за движење за време на траењето на вонредната состојба

Со оваа уредба со законска сила се уредува постапката за издавање на дозволите за движење во време во кое е утврдена забрана за движење за време на траењето на вонредната состојба од страна на Министерството за информатичко општество и администрација.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИСКИТЕ ДРУШТВА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Одредбите од овваа уредба со законска сила се применуват на договорите и на промените на договорните услови за кредит, гаранции, кредитни картички и преземени побарувања физичките и правните лица, како и спрема солидарните должници и заложните должници врз основа на кредити.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се уредува начинот на поднесување на пријави во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за реемитување на програмски сервиси на странски радиодифузери кои операторите планираат да ги реемитуваат на својот програмски сервис за територијата на РСМ определени со член 143 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, за време на траење на вонредната состојба.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА САМОСТОЈНИТЕ УМЕТНИЦИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се уредува финансиската поддршка на самостојните уметници за месеците април и мај 2020 година во месечен износ од 14.500,00 денари

Уредба со законска сила за финансиска поддршка за спортист стручни лица од областа на спортот и спортска администрација за време на вонредна состојба

Со оваа уредба со законска сила се уредуваат условите, начинот и постапката за финансиска поддршка за спортисти, стручни лица од областа на спортот и спортска администрација за месеците април и мај 2020 година. Со овие месеци предвидена е финансиска поддршка во месечен износ од 14.500,00 денари.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЛИЗИНГ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Одредбите од овваа уредба со законска сила се применуват на договорите и на промените на договорните услови за финансиски лизинг спрема физичките и правните лица, како и спрема солидарните должници и заложните должници врз основа на финансиски лизинг.

Уредба со законска сила за престанување на важење на Уредбата со законска сила за примена на Законот за трговските друштва за време на вонредната состојба

Со оваа уредба со законска сила престанува да важи Уредбата со законска сила за примена на Законот за трговските друштва за време на вонредната состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.79/20 и 87/20)

(Службен весник на РСМ бр.90)

03.04.2020

Уредба со законска сила за примена на Законот за облигационите односи за време на вонредна состојба.

Со оваа уредба со законска сила се определува висината на стапката на казнената камата за време на траење на вонредната состојба.

Уредба со законска сила за примена на Законот за социјалната заштита за време на вонредна состојба

Со оваа уредба со законска сила се уредува постапката за добивање на минимална гарантирана помош за материјално необезбедени домаќинства за месеците април и мај 2020 година. Исто така, домаќинствата кои користат гарантирана минимална помош, ќе остваруваат и паричен додаток заради покривање на дел од трошоците за потрошувачка на енергенси во домаќинството и за месеците април и мај 2020 година.

Се уредуваат и роковите за известување за секоја промена на фактите или околностите кои влијаат на користење на правото и начинот на вршење увид заради утврдување на исполнетост на условите во постапката за давање на социјална услуга.

Уредба со законска сила за примена на Законот за просторно и урбанистичко планирање за време на вонредна состојба

Со оваа уредба со законска сила се продолжува рокот на важење на лиценца за изработување на урбанистички планови, лиценца за ревизија на урбанистички планови, овластување за изработување на урбанистички планови и овластување за ревизија на урбанистички планови, чиј рок на важење е истечен, за време на траење на вонредната состојба како и 60 дена од денот на престанок на вонредната состојба.

Уредба со законска сила за примена на Законот за градење за време на вонредна состојба

Со оваа уредба со законска сила се продолжува рокот на важење на лиценца за проектирање на градби од прва и втора категорија, лиценца за ревизија на проектна документација за градби од прва и втора категорија, лиценца за изведувач на градби од прва и втора категорија, лиценца за надзор над изградба на градби од прва и втора категорија, лиценца за управител на градба, лиценца за управител на одржување на објекти од прва и втора категорија, овластување за изработка на проектна документација за градби од прва и втора категорија, овластување за ревизија на проектна документација за градби од прва и втора категорија, овластување за инженер за изведба на градби од прва и втора категорија, овластување за надзорен инженер за градби од прва и втора категорија, чиј рок на важење е истечен, за време на траењето на вонредната состојба, како и 60 дена од денот на престанок на вонредната состојба

Уредба со законска сила за примена на Законот за утврдување на цени на водните услуги за време на вонредна состојба

Со оваа уредба со законска сила се уредува рокот за доставување на барање за утврдување на тарифа за водна услуга снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението и рокот за за утврдување на тарифа за водна услуга снабдување со вода за пиење, собирање и одведување на урбани отпадни води и прочистување на отпадни води за сите даватели на водни луги кои обезбедуваат водна услуга на подрачја поголеми од 10.000 еквивалент жители.

Уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за роковите во судските постапки за време на вонредната состојба и постапувањeтo на судовите и јавните обвинителства

Во Уредбата со законска сила за роковите во судските постапки за време на вонредната состојба и постапувањeтo на судовите и јавните обвинителства во членот 1, зборовите „иницирање на постапка пред Уставен суд или“ се бришат.

Уредба со законска сила за примена на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност за време на вонредна состојба

Со оваа уредба со законска сила престануваат роковите кои согласно Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност истекуваат за време на траење на вонредната состојба и се продолжуваат за 30 дена од денот на истекот на траење на вонредната состојба.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРEДНА СОСТОЈБА

Со уредба со законска сила, преставуваат да течат роковите кои се определени за поднесување на барање за остварување на правото на еднократна парична помош за новороденче, барање за остварување/продолжување на правото на родителски додаток за дете (трето дете), како и за барање за продолжување на правото на родителски додаток за дете (четврто дете), за време на траење на вонредната состојба. Исто така, роковите се продолжуваат за три месеци од денот на истекот на траењето на вонредната состојба.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ГРОБИШТА И ПОГРЕБАЛНИ УСЛУГИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се продолжува рокот за важење на дозволата за управување со гробишта и дозволата за вршење на погребални услуги, чиј рок на важење е истечен за време на вонредната состојба. Рокот се продолжува и 60 дена од денот на престанок на вонредната состојба.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕБНИЦИ ЗА ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се продолжуваат роковите за два месеци во постапките по објавениот јавен повик за доставување барање за одобрување учебник по странски јазик, кои истекуваат за време на траењето на вонредната состојба. Дополнително, со оваа уредба со законска сила се продолжуваат роковите за три месеци за обезбедување на податоци за потребниот број на учебници кои се оштетени и не се за употреба и потребниот број на учебници кои ќе бидат во употреба во наредната учебна година, кои истекуваат за време на траењето на вонредната состојба.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА МИНИМАЛНА ПЛАТА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила, се утврдува висината на минимална нето плата за месец април, мај и јуни 2020 година, која изнесува 14.500 денари.

(Службен весник на РСМ бр.88)

02.04.2020

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се изменува и дополнува уредбата со законска сила за примена на Законот за трговските друштава за време на вонредната состојба. Со уредбата се регулира начинот на распоредување на добивката остварена од финансиското работење на трговските друштва кои се во целосна сопственост на државата и начинот на утврдување на крајниот рок за исплата на дивиденда која што им се доделува на странски содружници, односно на странски акционери според правата што ги дава уделот, односно според родот и класата на акции, кај сите трговски друштва, за време на траење на вонредната состојба.

(Службен весник на РСМ бр.87)

01.04.2020

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНАТА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила, извршителите се должни да запрат со преземање на било какви извршни дејствија до 30 јуни 2020 година, освен во конкретно определени случаи предвидени со оваа уредба со законска сила.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се одложува полагањето на испитот за професионална компетентност на лице одговорно за превоз и на испитот за професионална компетентност на возач за учество во меѓународен патен сообраќај, за време на траењето на вонредната состојба. Исто така, се продолжува рокот на важење на
сертификатот за професионална компетентност на возач за учество во меѓународен патен сообраќај, за време на траење на вонредната состојба.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ МАТЕРИИ ВО ПАТНИОТ И ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се одложува полагањето на испитот за советник за безбедност при превоз на опасните материи и на испитот за стручна оспособеност на возачите на моторни возила за превоз на опасни материи, за време на траењето на вонредната состојба. Исто така, се продолжува важноста на сертификатите за стручно оспособување на советник за безбедност при превоз на опасните материи и за стручна оспособеност на возачите на моторни возила запревоз на опасни материи чиј рок на важење е истечен, за време на траење на вонредната состојба.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се регулира рокот за поднесување на гаранцијата за обезбедување на плаќањето на акцизниот долг кој може да настане за акцизните добра кои се наоѓаат во постапка на акцизно одложување за приватните здравствени  установи, аптеките и производителите на лекови, помошни лековити средства и средства за дезинфекција кои се иматели на одобрение за повластен корисник.

(Службен весник на РСМ бр.86)

30.03.2020

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА РОКОВИТЕ ВО СУДСКИТЕ ПОСТАПКИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНАТА СОСТОЈБА И ПОСТАПУВАЊETO НА СУДОВИТЕ И ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛСТВА

Со оваа уредба со законоска сила престануваат да течат законските и преклузивните рокови за поднесување на тужба во парнична постапка, приватна тужба во кривична постапка, предлог за кривично гонење, предлог за поведување на вонпарнична постапка, поднесување на барање за присилно извршување, постапка за обезбедување на побарувањата, тужба за поведување управен спор, иницирање на постапка пред Уставен суд или иницирање и поведување на друга судска постапка, во моментот на стапување во сила на оваа уредба се до престанување на вонредната состојба. Исто така, се уредува и постапувањето на судовите и јавните обвинителства за време на трање на вонредната состојба, како и се  уредува мандатот на судиите-поротници  на кои мандатот им истекува за време на траење на вонредната состојба.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се одложува рокот за донесување на буџетот и годишната сметка на општината, за време на траење на вонредната состојба.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕНИЧКИОТ СТАНДАРД ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила  е уредено дека во ученичките домови може да се остваруваат активности за сместување на лица на кои им е определена мерката строга изолација (карантин), за време на траење на вонредната состојба

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се ослободуваат од партиципирање во цената за сместување и исхрана, студентите кои се сместени во државен студентски дом или во приватен студентски дом, за време на траење на вонредната состојба. Исто така, уредено е дека во студентските домови може да се остваруваат активности за сместување на лица на кои им е определена мерката строга изолација (карантин), за време на траење на вонредната состојба.

УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се регулира вршењето на железничкиот превоз на патници во Република Северна Македонија, одржувањето на железничката инфраструктура, како и за начинот на компензирање на трошоците за транспортните услуги за превоз на патници, начинот на надоместување на неостварениот приход на превозникот и неостварениот приход на управителот на железничката инфраструктура, за време на траење на вонредна состојба.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКОНИТЕ И ДРУГИТЕ ПРОПИСИ И АКТИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се уредува начинот на издавањето на службеното гласило „Службен весник на Република Северна Македонија“ и објавувањето на законите и другите прописи и акти во „Службен весник на Република Северна Македонија“, за време на траење на вонредната состојба.

(Службен весник на РСМ бр.84)

27.03.2020

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ ЗА ТУРИСТИЧКАТА ДЕЈНОСТ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се уредува начинот на издавање на ваучери од страна на туристичките агенции за откажаните туристички аранжмани и вредноста на ваучерот, за време на траење на вонредната состојба, како износот на глоба за туристичкитее агенции кои нема да постапат соласно одредбите на оваа уредба со законска сила.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА НАЧИНОТ НА ПРОМЕНА НА ДОГОВОРНИ УСЛОВИ НА КРЕДИТНИ ИЗЛОЖЕНОСТИ КАЈ БАНКИТЕ И ШТЕДИЛНИЦИТЕ

Со оваа уредба со законска сила се уредува начинот на промени на договорните услови на кредитните изложености на банките и штедилниците спрема физичките лица и нефинансиските правни лица, како и спрема солидарните должници и заложните должници врз основа на секоја од кредитните изложености, извршени согласно со Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за методологијата за управување со кредитниот ризик („Службен весник на Република Северна Македонија бр. 76/20), коишто ќе бидат спроведени од страна на банките и штедилниците во времетраењето на вонредната состојба.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила престануваат да течат роковите определени со Законот за земјоделско земјиште за донесување на одлуки по отпочнати постапки со прибирање на понуди за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост кои истекуваат за време на траење на вонредната состојба и почнуваат одново да течат по истекот на траењето на вонредната состојба.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се уредува координирањето на работата на штабовите на единците на локалната самоуправа (општините и Градот Скопје), за време на траење на вонредната состојба. За време на траење на вонредната состојба координирањето на штабовите на единците на локалната самоуправа (општините и градот Скопје) се врши од страна на координативно тело кое го сочинува главен координатор, заменик на главниот координатор и 8 членови.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила  се одложуваат активностите за донесување и доставување на Годишните сметки на единиците на локалната самоуправа и периодичните финансиски извештаи,  за време на траењето на вонредната состојба.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУИРАЊЕ НА ДЕЛ ОД БАНКИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се регулира дека отплатата на главницата на обврзницата за надоместување на селективните кредити на Народна банка на Република Северна Македонија согласно член 26 став 1 алинеја 2 од Законот за санација и реконструирање на дел од банките во РСМ, ќе се изврши на 1 април 2021 година.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се регулира уплатата и распоредувањето на вишокот на средствата од работењето на јавните претпријатија основани од Владата на Република Северна Македонија.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се уредува формата на издавање и пренос на фактурите за време на траење на вонредната состојба

(Службен весник на РСМ бр.80 и бр.82 )

26.03.2020

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЧНА ПОСТАПКА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила, се уредува висината на каматата која се наплатува на износот на помалку или повеќе платениот данок за секој ден задоцнување. Со уредбата се предвидува дека Управата за јавни приходи нема да објавува листа на должници на доспеани и неплатени долгови за месеците април, мај и јуни 2020 година.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се уредува ослободувањето од плаќање на износот на аконтациите на данокот на добивка од страна на даночните обврзници, за време на траење на вонредна состојба.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ЛИЧЕН ДОХОД ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се уредува ослободувањето од плаќање на износот на аконтациите на данокот на личен доход за обврзниците кои остваруваат доход од самостојна дејност, за време на траење на вонредната состојба.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА БУЏЕТИТЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се одложуваат активностите за подготовка и донесување на Фискална стратегија за среднорочен период од три години и Завршна сметка на Буџетот на РСМ, за време на трање на вонредната состојба. Со уредбата, се регулира и прашањето за прераспределбата во рамки на одобрените буџетски корисници и прераспределбите меѓу буџетските корисници  на централна власт и меѓу фондовите.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се уредува дека нема да се одржи годишно собрание на акционери за акционерските друштва, ниту собир на содружници на друштва со ограничена одговорност, кај кои започнал да тече рокот за свикување и одржување на годишно собрание за акционери и за ДОО кај кои започнал да тече рокот за свикување и одржување на собир на содружници. Започнатите постапки за свикување и одржување на годишно собрание, односно собир на содружници, се одложувааат, за време на трање на вонредната состојба.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се регулира траењето на приправничкиот стаж на полицаец-приправник за време на вонредната состојба. Полицаец-приравник  кој има склучено договор за вработување во Министерство за внатрешни работи на 1 ноември 2019 година согласно членовите 99 и 102 од Законот за внатрешни работи, трае пет месеци.

(Службен весник на РСМ бр.79)

24.03.2020 

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се регулира  начинот на изведувањето на студиските програми и проверката на знаењето на студентите во сите три циклуси на високото образование, продолжување на мандатот на органите и телата на високообразовните установи односно јавните научни установи, како и рокот за важност на постојните акредитации, односно реакредитации на студиските програми

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се  регулира начинот на реализација и организација на наставата преку далечинско учење односно учење од дома, со примена на средства за електронска комуникација (видеоконфенциски платформи, електорнска пошта или други системи за електронска комуникација) за времетраење на вонредната состојба. За употреба на видот на средствата за електронска комуникација одлука донесуваат средните училишта.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се  регулира начинот на реализација и организација на наставата преку далечинско учење односно учење од дома, со примена на средства за електронска комуникација (видеоконфенциски платформи, електорнска пошта или други системи за електронска комуникација) за времетраење на вонредната состојба. За употреба на видот на средствата за електронска комуникација одлука донесуваат основните училишта.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се уредува дека приватните здравствени установи надвор од мрежата на здравствени установи кои вршат дејност за интензивна нега и терапија ќе ја вршат оваа дејност во мрежата на здравствени установи, за укажување на здравствени услуги на пациенти заболени од заразната болест Коронавирус COVID-19, за време на траење на вонредната состојба. Фондот за здравствено осигурување на РСМ ќе склучи договор со овие здравствени установи согласно прописите на задолжително здравствено осигурување.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА OПШТАТА УПРАВНА ПОСТАПКА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Оваа уредба со законска сила ги уредува определувањето и продолжувањето на роковите во управната постапка, за време на траење на вонредна состојба. Согласно оваа уредба, роковите кои согласно Законот за општата управна постапка се определени за преземање на одделни дејствија во постапката, односно роковите кои ги определува службеното лице кои истекуваат за време на вонредната состојба, престануваат да течат за време на траењето на вонредната состојба и продолжуваат да течат по истекот на вонредната состоба, но само за онолку денови колку што престанале и тоа од денот на истекот на трањето на вонредната состојба. Овластеното службено лице по молба на заинтересираното лице заради постоење на оправдани причини може да одлучи поинаку.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА СТЕЧАЈ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Оваа уредба со законска сила го уредува поведувањето на стечајната постапка и поведувањето на претходната постапка, како и одложувањето на сите започнати постапки. Стечајните должници кои ги исполнуваат условите нема да можат отворат стечајна постапка и да поведуваат претходни постапки за време на траењето на вонредната состојба, како и три месеци по престанокот на траењето на вонредната постапка. Дополнително, сите започнати постапки се одложуваат за време на траењето на вонредната состојба, како и три месеци по престанокот на траењето на вонредната постапка.

У Р Е Д Б А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се уредува дека за лица заболени од заразната болест Коронавирус COVID-19 како и лицата кои не ја применуваат мерката строга изолација (карантин) во домашни услови може да им се одреди мерка строга изолација (карантин) и во угостителски објекти кои се отстапени од страна на приватни правни лица кои вршат угостителска дејност, а кои се определени од Владата на РСМ.  Во уредбата се додаваат и нови членови, а кои се поврзани со објектите за строга изолација (карантин), исхрана, хигиенски услови, достава на пратки за потребите на лицата на кои им е изречена мерка строга изолација (карантин) од надворешни лица, како и превозот на овие лица од граничните премини до објектите за строга изолација

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ АВИОНСКИ ПРЕВОЗ НА МАКЕДОНСКИ ГРАЃАНИ СО МОМЕНТАЛЕН ПРЕСТОЈ ВО СТРАНСТВО НА ТЕРИТОРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила, се уредува начинот на организирање на авионски превоз со цел пренесување на македонски граѓани на територијата на РСМ, по претходно прибавена листа од Министерството за надворешни работи на пријавени патници, македонски државјани со моментален престој во странство. Исто така, со оваа уредба се регулира начинот на исплаќање на сумата определена за авионски билет на сметката на Владата на РСМ.

(Службен весник на РСМ бр.76 и бр.77)

21.03.2020

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРАШАЊА ПОВРЗАНИ СО ИЗБОРНИОТ ПРОЦЕС 

Со оваа уредба со законска сила се регулираат прашања поврзани со изборниот процес (продолжување на мандатот на членовите на Државната изборна комисија, прекин на изборните дејствија, обезбедување и чување на постојаната изборна документација), се изменува и дополнува Изборниот законик и се утврдува прашањето за примена на одредби од законите кои се однесуваат на изборниот процес, за време на траeње на вонредната состојба.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Oваа уредба со законска сила се однесува на заштита на населението од заразни болести, односно од Коронавирус COVID 19. Со истата уредба се предвидува за лица заболени од заразната болест COVID 19 ќе се применува мерката строга изолација (карантин) и се регулираат прашањата поврзани со објектите за спроведување на мерката строга изолација, местото и времетрањето на примена на мерката строга изолација, за време на траење на вонредната состојба.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЗАДАЧИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ВРЕМЕ НА ТРАЕЊЕТО НА ВОНРЕДНАТА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се утврдуваат задачите и овластувањата на Армијата на Република Северна Македонија за поддршка на полициските сили на Министерството за внатрешни работи и за поддршка на единиците на локалната самоуправа, органите на државната управа или на други државни институции на Република Северна Македонија за време на траењето на вонредната состојба, заради спречување на внесување, ширење и справување со коронавирус COVID 19. Исто така, со уредбата со законска сила се уредува и прашањето за употребата на средства за присилба и огнено оружје при спроведување на задачите утврдени со оваа уредба со законска сила, за време на траење на вонредната состојба.

20.03.2020

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОЦЕНА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила за примена на Законот за процена, се одложува спроведувањето на стручниот испит за проценувач, за време на траење на вонредната состојба.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА СТРАНЦИ(*) ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се регулираат прашања поврзани со краткорочниот престој на странец со виза или без виза, како и важноста на дозволата за привремен престој и дозволата за постојан престој чиј рок на важење е истечен, за време на траење на вонредна состојба.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРАВОСУДНИОТ ИСПИТ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила за примена на Законот за правосудниот испит, се одложува спроведувањето на правосудниот испит, за време на траење на вонредната состојба.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ПАТНИТЕ ИСПРАВИ НА ДРЖАВЈАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се продолжува важноста на патните исправи чиј рок е истечен, за време на траење на вонредната состојба.

У Р Е Д Б А СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА НОТАРИЈАТОТ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила за примена на Законот за нотаријат, се одложува спроведувањето на нотарскиот испит, за време на траење на вонредната состојба.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА МЕДИЈАЦИЈА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила за примена на Законот за медијација, се одложува спроведувањето на испитот за медијатори, за време на траење на вонредната состојба.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОН ЗА ЛИЧНАТА КАРТА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се продолжува важноста на личната карта чиј рок е истечен, за време на траење на вонредната состојба.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила за примена на Законот за катастар на недвижности, се одложува спроведувањето на испитот за стекнување на овластување за овластен геодет, за време на траење на вонредната состојба.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ СОБИРИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се забранува одржувањето на јавни собири на територијата на Република Северна Македонија, за време на траење на вонредната состојба.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила за примена на Законот за вештачење, се одложува спроведувањето на испитот за вештаци, за време на траење на вонредната состојба.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Со оваа уредба со законска сила се регулира времето на продолжување на важноста на возачка дозвола чиј рок на важење е истечен, одложување на започнатите постапки за спроведување на обуките за оспособување на кадидат – возач во авто школите и спроведување на возачкиот испит на кндидатот, како и продолжување на роковите на важење на документите што согласно Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата што истекуваат, за време на траење на вонредната состојба.


Преземено од Службен весник на РСМ