Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

ПОВИК за новинари и фоторепортери за учество на работилница „Известување за заштита на правата на бегалците и лицата без државјанство“ по која ќе следи циклус на грантови

Македонското здружение на млади правници во соработка со Високиот комесаријат за бегалци при Обединетите нации – УНХЦР објавува повик за учество во работилница „Известување за заштита на правата на бегалците и лицата без државјанство“, по која ќе следи доделување грантови на новинари и фоторепортери. Работилницата се организира со цел градење на капацитетите на медиумските работници на темите: заштита на бегалците и барателите на азил, нивна интеграција и искоренување на бездржавјанството во Република Северна Македонија. Крајната цел на Работилницата и грантовите е да го поддржат професионалното новинарство кое ги информира граѓани на темите за заштита на бегалците и барателите на азил, нивната интеграција, како и искоренувањето на бездржавјанството во Република Северна Македонија.

Овој повик за учество на работилница и доделување грантови се спроведува во рамки на проектот „Застапување и правна помош на лицата под мандатот на УНХЦР и спречување и намалување на бездржавјанството“.

Повикот е отворен за сите новинари, фоторепортери, уредници и општо медиумски работници кои известуваат во Република Северна Македонија и создаваат видео прилози, пишани прилози (во печатени и медиуми на интернет), анимации, графички стории, фотостории и други визуелни форми на известување
на дигитални медиуми.

Секој медиумски работник кој ќе земе учество на работилницата ќе добие можност да аплицира за грант во циклусот за доделување грантови. Сите детали околу циклусот за доделување грантови ќе бидат искомуницирани на работилницата.

Детали во врска со Работилницата „Известување за заштита на правата на бегалците и лицата без државјанство“

Место и време

Работилницата ќе се одржи на 04.11.2020 (среда), од 09:30 до 13:30 часот. На сите пријавени ќе им биде испратен линк од дигиталната платформа на која ќе биде одржана работилницата.

Пријавување за учство на работилница

Формуларите за пријавување се достапни за преземање на: www.myla.org.mk

Пополнетите формyлари за пријавување на работилницата се доставуваат по електронски пат на: contact@myla.org.mk

Рок за доставување: 27.10.2020 година до 16:00 часот. Се продолжува рок за доставување: 01.11.2020 година до 23:59 часот.

Целосниот повик може да го преземете на: Повик за новинари и фоторепортери_MКД

Пријавата за учество на работилницита може да ја преземете на: ПРИЈАВА

THIRRJE për gazetarë dhe fotoreporterë për pjesëmarrje në punëtorime temë
“Raportim për mbrojtjen e të drejtave të refugjatëve dhe personave pa shtetësi” pas
së cilës do të vijojë një cikël grantesh

 

Shoqata Maqedonase e Juristëve të Rrinjë në bashkëpunim me Komesiariatit të Lartë e Kombeve të Bashkuara për Refugjatë – UNHCR shpall thirrje për pjesëmarrje në puntorinë “Raportim për mbrojtjen e të drejtave të refugjatëve dhe personave pa shtetësi” e cila do të pasohet me dhënie të granteve për gazetarë dhe fotoreporter. Punëtoria organizohet me qëllim të ndërtimit të kapaciteteve të punëtorëve mediatik në temat siç janë: mbrojtja e refugjatëve dhe azilkërkuesve, integrimin e tyre dhe ç`rrënjosjen e pashtetësisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Qëllimi përfundimtar i punëtorisë dhe granteve është të mbeshtesë gazetarinë profesionale cila i informon qytetarët mbi temat për mbrojtjen e refugjatëve dhe azilkërkuesve, integrimin e tyre dhe ç`rrënjosjen e pashtetësisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Kjo thirrje për pjesëmarrje në punëtori dhe dhënie të granteve zbatohet në kuadër të projektit “Përfaqësim dhe ndihmë juridike të personave të cilët bien nën mandatin e UNHCR dhe parandalimin dhe uljen e pashtetësisë”.

Thirrja është e hapur për të gjithë gazetarët, fotoreporterët, redaktorët dhe punëtorët e përgjithshëm mediatik të cilët raportojnë në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe krijojnë video lajme, raporte të shkruara (në media të shkurara dhe në internet), animacione, storie grafike, fotostorie dhe forma të tjera vizuale të raportimit në media dixhitale.

Çdo punonjës mediatik që do të merrë pjesë në punëtori do të ketë mundësinë të aplikon për grant në ciklin për dhëniene granteve. Të gjitha detajet në lidhje me ciklin për dhënien e granteve do të komunikohen gjatë punëtorisë.

Detaje rreth Punëtorisë „Raportim për mbrojtjen e të drejtave të refugjatëve dhe perosnave pa shtetësi“

Vendi dhe koha 

Punëtoria do të organizohet më 04.11.2020, prej orës 09.30 deri më ora 13.30.Të gjithë aplikantëve dot`u dërgohet linknga platforma dixhitale në të cilën do të realizohet punëtoria.

Regjistrimi për pjesëmarrje në punëtori

Formularët për regjistrim janë të disponueshëm për tu shkarkuar në: www.myla.org.mk
Formularët e plotësuar për regjistrim në punëtorinë dorëzohen në mënyrë elektronikë në: contact@myla.org.mk

Afati i fundit për aplikim: 27.10.2020 deri më ora 16:00.Afati i fundit për aplikim: 01.11.2020 deri më ora 23:59.

Thirrjen e plotë mund ta gjeni në: THIRRJE për gazetarë dhe fotoreporterë

 

NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.