Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

Оглас: Практикантска работа Јуни 2016

Македонското здружение на млади правници (МЗМП), во рамките на Проектот на УСАИД за заштита на човековите права, објавува јавен повик за учество во Програма за практикантска работа за млади правници. Програмата има за цел континуирана и подобрена едукација на младите правници во областа на правната заштита на човековите права.

Услови за учество:

Кандидатите треба да ги поседуваат следните квалификации:

  • Завршени три години од студии по право (180 кредити);
  • Да покажат интерес во областа на човековите права;
  • Основни познавања од областа на заштита на човекови права;
  • Познавање на англиски јазик;

Од кандидатите се очекува спремност да се обврзат за учество во текот на целокупното траење на циклусот од два месеца практикантство.

За учесниците во програмата предвиден е фиксен месечен паричен надомест.

МЗМП ги повикува сите заинтересирани, проактивни млади правници (вклучувајќи и студенти на постдипломски студии по право) да испратат свое резиме/CV и мотивационо писмо (не подолго од една страна), на електронската адреса: contact@myla.org.mk или на ул. Златко Шнајдер 4a-1/3,1000 Скопје, најдоцна до 25 јуни 2016 година.

Во периодот од септември 2016 до јуни 2017 година, Програмата ќе ги опфати следните градови: Скопје, Битола, Штип, Тетово, Гостивар, Кичево, Струга и Струмица. Кандидатите се замолуваат при аплицирањето задолжително да го наведат градот во кој се заинтересирани да ја обавуваат праксата.

Програмата се спроведува во периодот од март 2015 до септември 2017 година, во соработка со судовите во Република Македонија (основни, апелациони, Управен и Врховен), Народниот правобранител, Комисијата за заштита од дискриминација и индивидуални адвокатски канцеларии. Предвидено е секој учесник да помине два месеца практикантска работа во една институција (изборот на институцијата го определува проектниот тим). Истовремено со практикантската работа учесниците посетуваат основна и напредна обука од областа на правната заштита на човекови права, за што се ангажирани домашни и странски предавачи.

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) е невладина организација која е формирана со цел зајакнување на придонесот на младите правници во унапредувањето на правничката професија, заштита на човековите права и слободи, и унапредување на принципот на владеење на правото во РМ преку учество и работа на конкретни проекти. Во своето работење МЗМП става посебен фокус на континуирана едукација на младите правници.Од месец септември 2014 година МЗМП ја спроведува тригодишната програма “Проект на УСАИД за заштита на човековите права”.

Само избраните кандидати кои што ги исполнуваат условите ќе бидат контактирани. Ве молиме без телефонско јавување.

Shpallje publike

Shoqata maqedonase e juristëve të rinj (SHMJR) shpall konkurs publik për kandidatët e interesuar të marrin pjesë në programin e praktikës që implementohet në kuadër të “Projekti të USAID për mbrojtjen e të drejtave të njeriut”Programi ka për qëllim avancimin e arsimit juridik të juristëve të rinj në fushën e të drejtave të njeriut

Kushtet për aplikim :

Kandidatët duhet ti mbushin kualifikimet e mëposhtme:

  • Të kenë mbaruar 3 vjet të studimeve juridike (180 kredi);
  • Interes në fushën e të drejtave të njeriut:
  • Njohuri themelore në fushën e të drejtave të njeriut;
  • Njohuri të gjuhës angleze

Për pjesëmarrësit e programit është paraparë kompnzim minimal.

SHMJR i fton të gjithë të interesuarit, juristë proaktiv (përfshirë edhe studentë juridik në studime postdiplomike) të dërgojnë CV and letër motivimi (më se shumti 1 faqe) në adresën elektornike: contact@myla.org.mk ose në rr. Zlatko Shnajder 4A/1-3, 1000, Shkup, jo më voni se 25 Qershor, 2016.

Në periudhën Shtator 2016 – Qershor 2017 programi do të zbatohet në qytetet: Shkup, Manastir, Shtip, Tetovë, Gotivar, Kërcovë Strugë dhe Strumicë. Gjatë aplikimit specifikoni qytetin në të cilin jeni të interesuar të ndjekni punën praktike.

Programi zbatohet në periudhën nga muaji Mars 2015 deri në muajin Shtator 2017 në bashkëpunim me Gjykatat në Republikën e Maqedonisë ( Themelore, Apelit, Administrative dhe Supreme), Avokatin e popullit – Ombudsmanin, Komisionin për mbrojtje nga diskriminimi dhe avokatë individual. Parashikohet që secili pjesëmarrës të kajlojë dy muaj praktikë në një institucion ( zgjedhja e institucionit përcaktohet nga ekipi i projektit). Në të njëjtë kohë pjesëmarrësit e programit do të ndjekin trajnim/ligjeratë themelore dhe të avancuar në fushën e të drejtave të njeriut, në të cilën dë të angazhohen ligjerues vendas dhe të huaj

Shoqata maqedonase e juristëve të rinj (SHMJR)është organizatë joqeveritare e cila është e themeluar për të forcuar kontributin e juristëve të rinj në avancimin e profesionit juridik , mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut dhe promovimin e principit të sundimit të së drejtës në RM përmes pjesëmarrjes në projekte dhe aktivitete konkrete. Në punën e saj, SHMJT ka fokus të veçantë ne arsimimin e vazhdueshëm të juristëve. Që nga muaji shtator 2014, SHMJR implementon programin 3 vjeçar “Projekti i USAID për mbrojtjen e të drejtave të njeriut”.

Vetëm kandidatët e zgjedhur të cilët i plotësojnë kushtet do të kontaktohen. Ju lutemi pa telefonata.

NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.