Нашите активности:

 

Стратешко застапување- поддржување и водење правни постапки чија цел е системска промена или промена на негативните состојби во општеството

 

Истражувања- изготвување истражувања, анализи, правни мислења за состојбата и недостатоците во однос на заштитата на животната средина и давање соодветни препораки за нивно надминување

 

Поважни достигнувања: 

 

  • Во Март 2020 година Македонското здружение на млади правници заедно со МАНУ (Македонската Академија на науките и уметностите) и ЦПИА организираа Расправа на тема „Правна заштита на природата и животната средина и судска заштита на правото на животна средина“
  • Во јули 2019 година, МЗМП поднесе тужба пред Граѓанскиот суд, со која бара судот да утврди дека Владата на Република Северна Македонија, Министерството за животна средина и просторно планирање и Градот Скопје во периодот од 2007 до 2018 година, не презеле ефикасни мерки за намалување на концентрациите на ПМ 2.5 и ПМ10 честичките во воздухот и како резултат на тоа ги повредиле правото на здравје, правото на здрава животна средина, правото на приватност на личниот и семејниот живот и правото на неповредливоста на домот.
  • Во октомври/ноември 2019 година, МЗМП поднесе кривична пријава против носители на јавни функции поради пропуштање, односно неизвршување на дејствија за заштита на животната средина, кои според македонските закони, биле должни да ги спроведат
  • Изготвено правно мислење за правната регулираност на емисиите на штетни материи во воздухот
  • Воспоставена соработка со Client Earth
  • МЗМП стана дел од Архус центарот во Македонија и во идниот период активно ќе обезбедува правна помош за прашања поврзани со животната средина