Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

ПРАВНА ПОМОШ

Остварувањето и заштитата на човековите права не може да се замисли без пристап до ефикасна и квалитетна правна помош. За жал, голем број лица немаат пристап до правна помош или пак тој пристап е значително отежнат поради сиромаштија, ниско ниво на образование, социјална исклученост или дискриминација. Неможноста да добијат правна помош преку која би ги оствариле своите права кои им припаѓаат согласно меѓународното и националното право ги затвора овие лица во магичен круг од кој не можат да излезат со што нивната ранливост, маргинализираност и висок социјален ризик само се зголемува.

Како организација основана од правници, Македонското здружение на млади правници, почитувајќи го едно од основното начело на правничката професија – никој поради сиромаштија да не остане без правна помош, е посветена на обезбедување квалитетна правна помош. МЗМП обезбедува правна помош на: сиромашни лица, лица жртви на повреди на човекови права и дискриминација, баратели на азил, бегалци, лица без државјанство и деца.

Правната помош вклучува обезбедување правни информации и правни совети, а таму каде е потребно и застапување во судски и управни постапки.

Правната помош МЗМП ја дава преку својот тим од 24 правници од кои 13 со положен правосуден испит, а во случаите каде е потребно застапување, МЗМП соработува со повеќе од 20 адвокати низ целата територија на државата.

Примарна правна помош

Стратешко застапување

МЗМП правната помош ја обезбедува пред сe за да овозможи остварување и заштита на право на лицето. Но покрај заштитата на индивидуалните права, МЗМП преку стратешко застапување има за цел да предизвика и поширока општествена промена особено кога се работи за одредени системски проблеми кои засегааат поголем број лица.

Со обезбедување правна помош во стратешки случаи, МЗМП се стреми кон воспоставување позитивна пракса за стекнување и заштита на човековите права, зајакнување на системот за азил или укажување на потребата од промена на одредени прописи или постапување.

МЗМП вложува напори за постојано зајакнување на капацитетите на своите вработени и соработници како и на внатрешните процедури и политики. Правната помош обезбедена од страна на организацијата подлежи на строг систем на контрола на квалитет и целосно почитување на општо прифатените принципи при давање на правна помош.

МЗМП во следниот период ќе работи на интегрирање на поединечните проекти и активности кои вклучуваат правна помош во една кохерентна програма за правна помош и стратешко застапување со цел да се зголеми ефикасноста на правната помош.