Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

Победници на јавниот повик за доделување на награда за професионално известување за состојбата на бегалците при мешаните миграциски движења за 2015 година во Македонија

Македонското здружение на млади правници информира дека победниците на

“Јавниот повик за доделување на награда за професионално известување за состојбата на бегалците при мешаните миграциски движења за 2015 година во Македонија”

се:

 

Според пресметаните поени во категоријата напис или серија написи:

– првата награда, која изнесува 60.000 денари, припадна на

Горан Адамовски за напис објавен во дневниот весник Утрински весник

– втората награда, која изнесува 40.000 денари, припадна на

Синиша Станковиќ за напис објавен во VOA News

– третата награда, која изнесува 20.000 денари, припадна на

Слободанка Јовановска занапис објавен во дневниот весник Утрински весник

Според пресметаните поени во категоријата емисија, прилог или краток документарец:

– првата награда, која изнесува 60.000 денари, припадна на

Зорана Гаџовска Спасовска за видео прилог емитуван во Радио Слободна Европа

– втората награда, која изнесува 40.000 денари, припадна на

Милка Смилевска за видео прилог емитуван на телевизијата Al Jazeera

– третата награда, која изнесува 20.000 денари, припадна на

Менче Атанасова Точи за видео прилогeмитуван на видео порталот Нова ТВ

Свеченото доделување на наградите ќе се одржи на настанот организиран по повод денот на бегалците – 20 Јуни 2016 година, во Public Room во Скопје.

Shoqata maqedonase e juristëve të rinj informon që u zgjodhën fituesit e “Thirrjes për aplikime për çmim për raportim profesional mbi situatën e refugjatëve gjatë lëvizjeve të përziera migratore në vitin 2015 në Maqedoni”, si vijon:

Sipas pikave të llogaritura në kategorinë e një artikulli apo seri artikujsh:

– Çmimi i parë i takon Goran Adamovskit për artikull të botuar në gazetën Utrinski Vesnik

– Çmimi i dytë i takon Sinisa Stankovicit për artikull të botuar në VOA News

– Çmimi i tretë i takon Slobodanka Jovanovskës për artikull të botuar në të gazetën Utrinski Vesnik

Sipas pikave të llogaritura në kategorinë emisione televizive, inserte, dokumentarë të shkurtër:

-Çmimi i parë i takon Zorana Gaxhovska Spasovskëa për video insert të transmetuar në Radio Slobodna Evropa

-Çmimi i dytë i takon Millka Smilevskës për video insert të transmetuar në televizionin Al Jazeera

-Çmimi i tretë i takon Mençe Atanasova Toçit për video insert të transmetuar në video portalin Nova TV

Ceremonia e ndarjes së çmimeve do të mbahet në eventin e organizuar me rastin e Ditës ndërkombëtare të refugjatëve – 20.06. 2016, në Publik Room në Shkup.

NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.