Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

Инфографик за мониторинг на затворски установи (01.09.-30.09.2020)

Македонското здружение на млади правници и Хелсиншкиот комитет на човекови права во текот на месец септември извршија 13 посети во 9 затворски установи и 7 дополнителни посети на веќе посетените установи од претходниот период.  Дадена е директна правна помош на 45 осудени лица и дадени се 65 правни совети на осудените лица во врска со користење на механизмите за заштита од тортура и нехуман третман.

info 3 mk 01

 

EKIPI MONITORUES I KOMITETIT TË HELSINKIT PËR TË DREJTAT E NJERIUT DHE SHOQATËS MAQEDONASE TË JURISTËVE TË RINJ GJATË MUAJIT SHTATOR KANË KRYER 13 VIZITA NË 9 INSTITUCIONE DHE 7 VIZITA SHETESË TË INSTITUCIONEVE PARAPRAKTISHT TË VIZITURA NGA PERIDUHA. ËSHTË OFRUAR NDIHMË E DREJTPËRDREJTË JURIDIKE PËR 45 PERSONA TË GJYKUARJANË DHËNË 65 KËSHILLA JURIDIKE PERSONAVE TË GJYKUAR NË LIDHJE ME SHFRYTËZIMIN E MEKANIZMAVE PËR MBROJTJE NGA TORTURA DHETRAJTIMI JOHUMAN.

info 3 al 01

 

Во продолжение PDF верзии на информаторот:

NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.