Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СОСТОЈБАТА НА БЕГАЛЦИТЕ ЗА 2017 ГОДИНА ВО МАКЕДОНИЈА / THIRRJE PUBLIKE PËR SHPËRBLIM PËR RAPORTIM PROFESIONAL MBI SITUATËN E REFUGJATËVE NË VITIN 2017 NË MAQEDONI

DSC 0730

(Подолу видете превод на албански)

Македонското здружение на млади правници во соработка со Здружението на новинарите на Македонија и Високиот комесаријат за бегалци при Обединетите нации – УНХЦР распишува “Јавен повик за доделување на награда за професионално известување за состојбата на бегалците за 2017 година во Македонија”.

Поднесените прилози и фотографии ќе бидат оценувани од страна на Комисија составена од истакнати новинари, фоторепортери и медиумски експерти од Здружението на новинарите на Македонија, членови на Македонското здружение на млади правници и претставници oд Претставништвото на УНХЦР во Скопје. Комисијата ќе го оценува секој поднесок поединечно фокусирајќи се на тоа како е прикажана приказната на бегалците и дали содржи карактеристики на професионално известување.

Поднесоците треба да припаѓаат во следниве категории:
• Напис или серија написи
• Емисија, прилог, краток документарец
• Фотографија

Прилозите треба да се фокусираат на искуството на бегалците, барателите на азил и потенцијалните баратели на азил, како и да имаат придонесено кон запознавање и подигнување на свеста на широката јавност на теми поврзани со нив.

Сите доставени поднесоци ќе бидат оценувани врз основа на следните критериуми:
• Претставува авторско новинарско остварување објавено во медиум во текот на 2017 година (од 01.01.2017 година до 31.12.2017 година)
• Содржи автентични приказни за искуството на бегалците и барателите на азил
• Покажува чувствителност и почит кон бегалците и околностите под кои овие лица ги напуштиле своите домови
• Избегнува сензационализам и стереотипизација
• Кандидатите се државјани на Република Македонија

Важно :
• Може да се конкурира со максимум 3 прилога/написи/фотографии
• Пишаните написи да бидат испратени во верзија PDF, со датум на објавување;
• Видео материјалите да бидат испратени на CD/DVD, со датум на објавување;
• Фотографиите да бидат во JPG формат, најмалку 2000 пиксели на подолгата страна и резолуција 300 dpi. За нив да се наведе во кој медиум и кога се објавени.
• Сите поднесоци да се испратат по електронска пошта, на contact@myla.org.mk, и во насловот да биде назначено името на конкурсот; или да се испратат преку пошта/достават до канцеларијата на Македонското здружение на млади правници на ул. Донбас 14/1-6, 1000, Скопје во затворен плик, а на пликот да биде назначено името на конкурсот;
• Повеќе информации во врска со Конкурсот и начинот на поднесување на прилозите може да се добијат на тел. 077/587-642 или на адресата otanceva@myla.org.mk

На најдобро рангираните ќе им бидат доделени три награди, за секоја од трите категории, во вкупен износ од 240.000 денари, и тоа:
• прво место 40.000 денари, второ место 25.000 денари и трето место 15.000 денари.

Рокот за аплицирање е 20.05.2018 година, предвид ќе бидат земени само апликациите пристигнати најдоцна до 20.05.2018 година.
Победниците ќе бидат објавени до 15.06.2018 година, а наградите ќе бидат врачени на Светскиот ден на бегалците, 20.06.2018 година.

THIRRJE PUBLIKE PËR SHPËRBLIM PËR RAPORTIM PROFESIONAL MBI SITUATËN E REFUGJATËVE NË VITIN 2017 NË MAQEDONI

Shoqata maqedonase e juristëve të rinj në bashkëpunim me Komisionerin e Kombeve të Bashkuara për refugjatë – UNHCR dhe Shoqatën e gazetarëve të Maqedonisë shpall:

“Thirrje publike për shpërblim për raportim profesional mbi situatën e refugjatëve në vitin 2017 në Maqedoni”

Artikujt dhe fotografitë e dorëzuara do të vlerësohen nga një panel i përbëre nga gazetarë, fotografë dhe ekspertë të medias nga Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë, anëtarë të Shoqatës maqedonase e juristëve të rinj dhe nga përfaqësues të Përfaqësuesit të UNHCR-së në Shkup. Komisioni do të vlerësojë çdo dorëzim individualisht duke u përqendruar në atë se si janë paraqitur historitë të refugjatëve dhe nëse ajo përmban tiparet e raportimit profesional.

Dorëzimet duhet të bien në kategoritë e mëposhtme:
• Një artikull ose seri artikujsh
• Emision, shtesë, dokumentar i shkurtër
• Fotografi

Dorëzimet duhet të përqëndrohen në përvojën e refugjatëve, azilkërkuesve dhe kërkuesve të mundshëm të azilit, dhe të kenë kontribuar në informimin dhe ndërgjegjësimin e publikut mbi çështjet që lidhen me to.

Të gjithë dorëzimet e dërguar do të vlerësohen në bazë të kritereve të mëposhtme:

• Është realizim gazetaresk i autorit i publikuar në media gjatë vitit 2017 (nga 01.01.2017 deri më 31.12.2017)
• Përfshin histori autentike në lidhje me përvojën e refugjatëve dhe azilkërkuesve
• Tregon ndjeshmëri dhe respekt për refugjatët dhe rrethanat në të cilat këta persona kanë arratisur shtëpitë e tyre
• Shmangin senzacionalizimin dhe stereotipet
• Aplikantët janë shtetas të Republikës së Maqedonisë

E rëndësishme:
• Autori mund të konkurrojë me deri në 3 artikuj / histori / fotografi
• Artikujt e shkruara duhet dërguar në formatin PDF me datë botimi;
• Video materialet duhet dërguar në CD/DVD me datë botimi;
• Fotografitë të jenë në formatin JPG, të paktën 2000 piksele në anën e gjatë dhe me rezolucion 300 dpi. Të specifikohet data e botimit dhe media ku është botuar.
• Të gjitha aplikimet mund të dërgohen me e-mail në contact@myla.org.mk me titull Thirrje publike për shpërblim për raportim profesional mbi situatën e refugjatëve në vitin 2017 në Maqedoni; ose të dorëzohen me postë ose personalisht zyrën e Shoqatës së juristëve të rinj të Maqedonisë, në Rr. Donbass 14 / 1-6, 1000 Shkup në zarf të vulosur me titullin e thirrjes.
• Më shumë informacione në lidhje me thirrjen dhe dorëzimin e artikujve mund të merrni në tel.077/587-642 ose në otanceva@myla.org.mk

Për dorëzimet më të suksesshëm do të jepen nga tri çmime për tri kategoritë të ndryshme, me një vlerë totale prej 240.000 denarë, si më poshtë:
• Vendi i parë 40,000 denarë, vendi i dytë 25.000 denarë dhe vendi i tretë 15.000 denarë.

Afati i fundit për aplikim është 20.05.2018
Fituesit do të shpallen deri më 15.06.2018, dhe shpërblimet do të prezantohen në Ditën botërore të refugjatëve, 20.06. 2018.

NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.