Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected
viber image 2022 03 04 10 14 24 534

МЗМП одржа Зимски универзитет за млади правници

Македонско здружение на млади правници (МЗМП) во соработка со Европско здружение на студенти по право во РСМ (ЕЛСА РСМ), организираше Зимски универзитет за студенти по право и млади дипломирани правници.

Целта на Универзитетот е зголемување на знаењата и вештините на студенти по право и младите правници на конкретни правни области кои што се актуелни во општеството. Универзитетот се одржа како двонеделна програма и беа опфатени 3 (три) модули: Заштита на животната средина, Заштита на лични податоци и Азил и миграции. Во рамки на секој модул се одржа по 1 (една) онлајн обука каде се опфатија теоретските аспекти на темата и по 1 (една) работилница каде што учесниците преку практични вежби имаа можност да ги применат стекнатите знаења.

Во рамки на првиот модул – Заштита на животната средина се опфатија прашања за правната рамка за заштита на животната средина, управување со отпад и циркуларна економија, заштита на природата, заштита на водите, квалитет на амбиентен воздух и учество на јавноста во постапките за заштита на животна средина. Предавачи на првиот модул беа: М-р Фросина Антоновска, советник на Министерот за животна средина и просторно планирање и aдвокат Евгенија Крстевска.

viber image 2022 03 07 14 08 43 090

Во рамки на вториот модул – Заштита на лични податоци се опфати правната рамка за заштита на личните податоци, правата на субјектите на лични податоци, заштита од злоупотреба на личните податоци, приватноста како основно човеково право и онлајн заштита. Предавачи на вториот модул беа: Арбен Гудачи, офицер за заштита на лични податоци во МЗМП и Елена Стојановска, oфицер за заштита на лични податоци во ГИЗ.

Третиот модул – Азил и мигации беше фокусиран на основите на бегалското право и меѓународна правна рамка, домашна правна рамка и системот за азил. Предавачи на третиот модул беа Вилдан Дрпљанин, претставник од УНХЦР и Теодора Ќосева Костадиновска, Офицер за застапување во МЗМП.

На учесниците кои присуствуаа на сите модули на Зимскиот универзитет им беа доделени сертификати. На универзитетот учество земаа 30 студенти по право и млади правници.

Зимскиот универзитет е организиран во рамки на проектот “Зајакнување на професионализмот, компетентноста и интегритетот на младите правници во Македонија” поддржан од Амбасадата на Кралството Холандија во Скопје.

NO COMMENTS

POST A COMMENT