Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

Јавен повик

Македонското здружение на млади правници (МЗМП), кое го имплементира Проектот на УСАИД за заштита на човекови права, објавува јавен повик за учество во Програма за практикантска работа за млади правници. Програмата има за цел подобрена правна едукација на младите правници во областа на човековите права.

 

Услови за учество:

Кандидатите треба да ги поседуваат следните квалификации:

  • Завршени три години од студии по право (180 кредити);
  • Интерес во областа на човекови права;
  • Основни познавања од областа на заштита на човекови права;
  • (Пожелно) познавање на англиски јазик;
  • Обврска за учество во целокупното траење на циклусот од два месеци практикантво.

 

За учесниците во програмата предвиден е и фиксен месечен паричен надомест.

 

 

МЗМП ги повикува сите заинтересирани, проактивни млади правници (вклучувајќи и студенти на постдипломски студии по право) да испратат свое резиме/CV и мотивационо писмо (најмногу една страна) на електронската адреса: contact@myla.org.mk или на ул. Златко Шнајдер 4А/1-3,1000 Скопје, најдоцна до петок, 26ти јуни 2015 година.

 

Во периодот од септември 2015 до јуни 2016 година Програмата ќе ги опфати градовите: Скопје, Битола, Штип и Тетово (со можност за проширување во Гостивар, Струга и други градови). При апликацирањето задолжително наведете го градот каде што сте заинтересирани да ја обавите праксата.

Програмата се спроведува во периодот од март 2015 – септември 2017 година, во соработка со Судовите во Република Македонија, Народниот правобранител, Комисијата за заштита од дискриминација и индивидуални адвокатски канцеларии. Предвидено е секој учесник да помине два месеца практикантска работа во една или две различни институции (изборот на институцијата го определува проектниот тим). Истовремено со практикантската работа учесниците имаат можност да посетуваат основни и напредни обуки од областа за човекови права, за што се ангажирани домашни и странски предавачи.

 

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) е невладина организација која е формирана со цел зајакнување на придонесот на младите правници во унапредувањето на правничката професија, заштита на човековите права и слободи, и унапредување на принципот на владеење на правото во РМ преку учество и работа на конкретни проекти. Во своето работење МЗМП става посебен фокус на континуирана едукација на младите правници.Од месец септември 2014 година МЗМП ја спроведува тригодишната програма “Проект на УСАИД за заштита на човековите права”.

 

Само избраните кандидати кои што ги исполнуваат условите ќе бидат контактирани. Ве молиме без телефонско јавување.

Shpallje publike

Shoqata maqedonase e juristëve të rinj (SHMJR) shpall konkurs publik për kandidatët e interesuar të marrin pjesë në programin e praktikës që implementohet në kuadër të “Projekti të USAID për mbrojtjen e të drejtave të njeriut”Programi ka për qëllim avancimin e arsimit juridik të juristëve të rinj në fushën e të drejtave të njeriut

Kushtet për aplikim:

Kandidatët duhet ti mbushin kualifikimet e mëposhtme:

  • Të kenë mbaruar 3 vjet të studimeve juridike (180 kredi);
  • Interes në fushën e të drejtave të njeriut:
  • Njohuri themelore në fushën e të drejtave të njeriut;
  • Njohuri të gjuhës angleze (e preferueshme);
  • Obligim për pjesëmarrje në ciklin dy mujot të praktikës

 

Për pjesëmarrësit e programit është paraparë kompnzim minimal.

SHMJR i fton të gjithë të interesuarit, juristë proaktiv (studentë juridik të ciklit të part dhe të dytë të studimeve) të dërgojnë CV and letër motivimi (më se shumti 1 faqe) në adresën elektornike: contact@myla.org.mk ose në rr. Zlatko Shnajder 4A/1-3, 1000, Shkup, jo më voni se të Premten, 26 Qershorë 2015.

 

Në periudhën Shtator 2015 – Qershor 2016 programi do të zbatohet në qytetet: Shkup, Manastir, Shtip dhe Tetovë (me gjasa që programi të zgjërohet në Gostivar, Strugë si dhe qytete tjera). Gjatë aplikimit specifikoni qytetin në të cilin jeni të interesuar të ndjekni punën praktike.

 

Programi zbatohet në periudhën nga muaji Mars 2015 deri në muajin Shtator 2017 në bashkëpunim me Gjykatat themelore në Republikën e Maqedonisë, Avokatin e popullit – Ombudsmanin, Komisionit për mbrojtje nga diskriminimi dhe avokatë individual. Programi parashikon që secili pjesëmarrës të kajlojë dy muaj praktikë në një ose dy institucione të ndryshme ( zgjedhja e institucionit përcaktohet nga ekipi i projektit). Në të njëjtë kohë pjesëmarrësit e programit do të kenë mundësi të ndjekin trajnime/ligjerata themelore dhe të avancuara në fushën e të drejtave të njeriut, në të cilën dë të angazhohen ligjerues vendas dhe të huaj

 

Shoqata maqedonase e juristëve të rinj (SHMJR) është organizatë joqeveritare e cila është e themeluar për të forcuar kontributin e juristëve të rinj në avancimin e profesionit juridik , mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut dhe promovimin e principit të sundimit të së drejtës në RM përmes pjesëmarrjes në projekte dhe aktivitete konkrete. Në punën e saj, SHMJT ka fokus të veçantë ne arsimimin e vazhdueshëm të juristëve. Që nga muaji shtator 2014, SHMJR implementon programin 3 vjeçar “Projekti i USAID për mbrojtjen e të drejtave të njeriut”.

 

Vetëm kandidatët e zgjedhur të cilët i plotësojnë kushtet do të kontaktohen. Ju lutemi pa telefonata.

NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.