Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

“INCLUSION OF FOREIGNERS IN WESTERN BALKANS – ACCESS TO SOCIAL AND ECONOMIC RIGHTS” – MYLA’S NEW PARTNERSHIP PROJECT

Macedonian Young Lawyers Association (MYLA) started implementing the project "Inclusion of Foreigners in Western Balkans - Access to Social and Economic Rights (FOSTER)" under the program Support to Regional thematic networks of Civil Society Organizations; Small scale projects in support of good neighborly relations

READ MORE

PUBLIC CALL FOR AWARD FOR PROFESSIONAL REPORTING ON THE SITUATION OF REFUGEES AND STATELESS PERSONS IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA FOR 2022

Macedonian Young Lawyers Association in partnership with the UN Refugee Agency UNHCR and the Association of Journalists of Macedonia, announces a "Public call for award for professional reporting on the situation of refugees and stateless persons in the Republic of North Macedonia for 2022". Submissions should

READ MORE

ЈАВЕН ПОВИК за две експертски позиции за изработка на два модули за обука на давателите на постпенална помош на претходно осудени лица и лица под пробациски надзор

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) во соработка со Заводот за социјални дејности, за потребите од спроведување на проектот „Воспоставување услуги во заедницата за поддршка на ресоцијализација и реинтеграција на поранешно осудени лица” финансиран од Европската Унија во рамки на програмата IPA/2022/433-960 согласно Договорот за

READ MORE