Прва правосилна пресуда која утврдува дискриминација во работен однос по основ бременост

02.11.2018 година Македонското здружение на млади правници (МЗМП) информира дека на ден 26.09.2018 година, во постапка поддржана од МЗМП во рамки на Проектот на УСАИД за заштита на човековите права, Апелациониот суд Скопје ја потврди пресудата на Основен суд Куманово со која се утврдува дека тужените го повредиле правото на тужителката на еднакви можности и третман, односно извршиле[…]

МЗМП ПОДДРЖА ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО НА ДЕТСКИ ДОДАТОК СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

Македонското здружение на млади правници, во рамките на проектот „Зајакнување на социјалната заштита на децата преку правна помош“, поддржа постапка за остварување на правото на детски додаток, кое право беше делумно оспорено од страна на првостепениот орган. Станува збор за лице кое поднело барање за детски додаток за своите три деца, а од страна на[…]

МЗМП поддржа постапка за утврдување на дискриминација на лице со телесна попреченост

Македонското здружение на млади правници- МЗМП Скопје поддржа постапка за утврдување на дискриминација на лице со телесна попреченост во областа на пристап до добра и услуги. На 01.12.2017 година адвокат Диме Ѓорчевски од Скопје, поднесе тужба до Основeн суд Кавадарци против Општина Кавадарци, за утврдување на дискриминација на лице со телесна попреченост во областа на[…]

Пресуда на ЕСЧП за случајот „Љатифи против РМ“- повреда на Европската конвенција за човекови права

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) известува дека на 17 мај 2018 година, Европскиот суд за човекови права во Стразбур во предметот Љатифи против Република Македонија (бр. 19017/16) утврди дека Република Македонија сторила повреда на Европската конвенција за човекови права кога на жалителката и’ ја прекинала меѓународната заштита поради тоа што наводно таа претставувала „опасност[…]

Донесена пресуда со која се утврдува дискриминација по основ на јазик и етничка припадност во областа на работните односи.

Македонско здружение на млади правници (МЗМП) информира дека Основниот суд Скопје II, во постапка поддржана од МЗМП во рамки на Проектот на УСАИД за заштита на човековите права, донесе првостепена пресуда со која се утврдува дека Општина Гази Баба како тужен, сторила дискриминација по основ на јазик и етничка припадност во областа на работните односи.[…]

Донесена прва пресуда со која се утврдува дискриминација по основ на политичка припадност во работните односи

Основниот суд Скопје II Скопје на ден 27.02.2018 година донесе пресуда со која утврди повредa на правото на еднаквост и сторена дискриминација по основ на политичка припадност во областа на работните односи. Македонското здружение на млади правници (МЗМП) информира дека Основниот суд Скопје II Скопје, во постапка поддржана од МЗМП во рамки на Проектот на[…]

Донесено решение за утврдување на промена на пол во матичната евиденција

Управниот суд на Република Македонија, по оддржана јавна расправа на 22.09.2017 година, на 25.09.2017 донесе и објави  Решение со кое утврди промена на пол и ја задолжи Управата за водење на матичните книги при Министерството за правда на РМ да изврши промена во Матичната книга  на родени и да го поништи сегашниот матичен број. По[…]

Донесени две пресуди кои утврдуваат директна дискриминација

Македонското здружение на млади правници-МЗМП информира дека Основниот суд Скопје 2 Скопје донесе две пресуди со кои на тужителите делумно им се уважува тужбеното барање и се утврдува директна дискриминација. Со првата пресуда од ден 26.05.2017 година се утврдува повторена дискриминација како потежок облик на дискриминација, повреда на правото на еднаков третман и ограничување на[…]

Aдвокати и млади правници на обука за критериуми за допуштеност на апликации до ЕСЧП

Викендов во хотел Метропол во Охрид се одржа обука за адвокати и млади правници на тема „Критериуми за допуштеност на апликации до Европскиот суд за човекови права и вештини за јавно говорење“. Акцент беше ставен на пополнувањето на формуларот за апликација до ЕСЧП, најчестите грешки поради кои апликациите се отфрлаат како недопуштени, но и суштинските[…]

МЗМП дел од работна група за подготовка на предлог текст на Законот за спречување и заштита од дискриминација

На покана на Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија, Македонското здружение на млади правници- МЗМП, од септември, 2016 година учествува во работната група за подготовка на предлог текст на Законот за спречување и заштита од дискриминација. Здружението најпрво достави предлог измени на законот согласно досегашнато искуство во примената на законот, за потоа[…]