Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

Презентација на годишен извештај за човековите права во РМ во 2016 година

Проектот на УСАИД за заштита на човековите права денес го претстави Годишниот извештај за ефикасноста на правната заштита на човековите права во Република Македонија за 2016 година.  На презентацијата говореа претставници на проектот, како и правници и адвокати кои соработуваа на случаи кои се

ПОВЕЌЕ

Донесена позитивна пресуда за повреда на право на еднаквост и повреда на слобода на движење

Мaкедoнскoтo здружение нa млaди прaвници – МЗМП, инфoрмирa декa нa ден 07.07.2016 гoдинa Апелaциoниoт суд Скoпје дoнесе пресудa сo кoјa уважува жалбата на тужителот за утврдување на дискриминација, повреда на правото на слободно движење во и вон територијата на РМ, повреда на честа, угледот и

ПОВЕЌЕ