Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected
download 1

Обуки за професионализација на младите правници

МЗМП спроведе онлајн обуки за зајакнување на вештините и капацитетите на 15 млади правници на темите: Сензибилизација при работа со ранливи категории на лица, Практични правни вештини, Основни етички вредности на правната професија и Вештини за барање на работа во правната професија

ПОВЕЌЕ