Процена на влијанието на регулативата – Анализа на спроведување на процесот за процена на влијанието на регулативата – ПВР на Предлог-законот за спречување и заштита од дискриминација

Процена на влијанието на регулативата – Анализа на спроведување на процесот за процена на влијанието на регулативата – ПВР на Предлог-законот за спречување и заштита од дискриминација