Преминувањето на товарот на докажување во судските постапки за заштита од дискриминација

Преминувањето на товарот на докажување во судските постапки за заштита од дискриминација : aнализа и препораки за унапредување на ефективноста на судската заштита од дискриминација : документ за јавни политики