ИЗВЕШТАЈ ЗА СОСТОЈБАТА И УСЛОВИТЕ BO ПОЛИЦИСКИТЕ СТАНИЦИ BO РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, МАРТ – ЈУНИ 2021