ГАП Анализа за усогласеноста на законодавството и практиката за правата на жртвите во РСМ со нормите и стандардите на ЕУ утврдени во Директивата 2012/29/EU

ГАП Анализа за усогласеноста на законодавството и практиката за правата на жртвите во РСМ со нормите и стандардите на ЕУ утврдени во Директивата 2012/29/EU