Анализа на законодавството и примената на Стандардните оперативни процедури за постапување со жртви на трговија со луѓе преку студија на случаи

Анализа на законодавството и примената на Стандардните оперативни процедури за постапување со жртви на трговија со луѓе преку студија на случаи