18 години МЗМП - достигнувања во бројки

ПРОЕКТИ

76 СПРОВЕДЕНИ ПРОЕКТИ

Соработката на МЗМП со партнерите и донаторите резултира со 76 спроведени проекти за период од 17 години. Циклусот на подготовка, спроведување и евалуација на проектите е дефиниран во интерните акти на организацијата и истиот е редовно следен од страна на програмскиот совет. Со гордост може да истакнеме дека сите проекти што се спроведени ги исполниле предвидените таргети и ги дали очекуваните резултати. Проектите кои МЗМП ги спроведува се од делокругот на владеење на правото заштита на човековите права и истите биле поддршани од повеќе од 20 различни меѓународни и домашни организации и институции.

СПРОВЕДЕНИ ПРОЕКТИ ОД
ОБЛАСТА АЗИЛ И МИГРАЦИИ

Година:  2010 - 2020

Име на проект: Legal assistance and representation of persons under UNHCR mandate

Донатор: United Nations High; Commissioner for Refugees

Година:  2020 - 2024

Име на проект: Balkan Refugee and Migration Council: Security for Human; Beings and Borders – Combating Smuggling of Migrants in the Western Balkan

Донатор: European Union

Година:  2019 - 2021

Име на проект: Council: Making a pathway for a common Western Balkans migration policy

Донатор: Dutch Embassy

Година:  2019 - 2021

Име на проект: Assessment of engagement of local units with foreigners residing within their territory

Донатор: IRIS Network

Година:  2016 - 2019

Име на проект: USAID Refugees and Mirgrants Human Rights project

Донатор: USAID

Година:  2018

Име на проект: Building together – Community Monitoring and Advocacy

Донатор: Konrad Adenauer Stiftung

Година:  2017- 2018

Име на проект: Strengthening local actors in refugee integration in Macedonia

Донатор: Royal Norwegian Embassy

Година:  2016- 2017

Име на проект: Improving the legislation for quality early learning and education opportunities for refugee and migrant children

Донатор: UNICEF

Година:  2017- 2018

Име на проект: Strengthening local actors in refugee integration in Macedonia

Донатор: Royal Norwegian Embassy

СПРОВЕДЕНИ ПРОЕКТИ ОД
ОБЛАСТА АНТИ-ДИСКРИМИНАЦИЈА

Година:  Jan 2018 – Dec 2020

Име на проект: Equality and access to justice for all citizens

Донатор: Open Society Institute (OSI), London

Година:  Dec 2015 – Noe 2017

Име на проект: Raise your voice for discriminaton free society

Донатор: Open Society Institute (OSI), Budapest

Година:  Oct 2014 – Nov 2015

Име на проект: Human rights protection of marginalized groups in Macedonia

Донатор: Open Society Institute (OSI), Budapest

Година:  Oct 2014 – June2015

Име на проект: Discrimination at the borders The European Roma Rights;

Донатор:  Open Society Institute (OSI), Budapest

Година:  Sep 2012 – Aug 2015

Име на проект: Combating Discrimination through Strategic Litigation In Macedonia

Донатор: Open Society Institute (OSI), Budapest

Година:  Sep 2012 – Aug 2015

Име на проект: Strengthening the role of the CSOs

Донатор: Open Society Institute (OSI), Budapest

Година:  Sep 2012 – Sep 2013

Име на проект: Аction against discrimination

Донатор:  Foundation Open Society – Macedonia (FOSM)

Година:  Oct 2010 – Nov 2011

Име на проект: Discriination Through Strategic Litigation in Macedonia

Донатор: Civil Rights Defenders

Година:  Nov 2009 – Nov 2010

Име на проект: Capacity Building Training Program on Non-Discrimination

Донатор: Civil Rights Defenders

СПРОВЕДЕНИ ПРОЕКТИ НА
ТЕМАТА БЕЗДРЖАВЈАНСТВО

Година:  2011 – 2020

Име на проект: Prevention and Reduction of Statelessness in Macedonia

Донатор: UNHCR

Година:  2012 - 2013

Име на проект: Julia Taft Refugee Fund Project for Documenting Refugees

Донатор: US Embassy

Година:  2017 – 2019

Име на проект: Statelessness index update

Донатор: ENS

СПРОВЕДЕНИ ПРОЕКТИ
ОД ОБЛАСТА ПРАВА НА ДЕЦА

Година:  2018 – 2021

Име на проект: Legal support service for vulnerable victims of violent crimes

Донатор: CFCD / European Union

Година:  2017 – 2018

Име на проект: Protecting the rights of the children in criminal and civil procedures

Донатор: UNICEF

Година:  2017 – 2018

Име на проект: Enhancing Social protection for Children through Legal Aid

Донатор: UNICEF

Година:  2016 – 2018

Име на проект: Every children deserves its rights – All children all right

Донатор: UNICEF

Година:  2016 – 2017

Име на проект: Towards the Real Protection for Unaccompanied and Separated Child Migrants

Донатор: PROCHILD Dutch Embassy