ПРАВНА ПОМОШ

Остварувањето и заштитата на човековите права не може да се замисли без пристап до ефикасна и квалитетна правна помош. За жал, голем број лица немаат пристап до правна помош или пак тој пристап е значително отежнат поради сиромаштија, ниско ниво на образование, социјална исклученост или дискриминација. Неможноста да добијат правна помош преку која би ги оствариле своите права кои им припаѓаат согласно меѓународното и националното право ги затвора овие лица во магичен круг од кој не можат да излезат со што нивната ранливост, маргинализираност и висок социјален ризик само се зголемува.

Како организација основана од правници, Македонското здружение на млади правници, почитувајќи го едно од основното начело на правничката професија – никој поради сиромаштија да не остане без правна помош, е посветена на обезбедување квалитетна правна помош. МЗМП обезбедува правна помош на: сиромашни лица, лица жртви на повреди на човекови права и дискриминација, баратели на азил, бегалци, лица без државјанство и деца.

Правната помош вклучува обезбедување правни информации и правни совети, а таму каде е потребно и застапување во судски и управни постапки.

Правната помош МЗМП ја дава преку својот тим од 24 правници од кои 13 со положен правосуден испит, а во случаите каде е потребно застапување, МЗМП соработува со повеќе од 20 адвокати низ целата територија на државата.

Примарна правна помош

Стратешко застапување

ИСТРАЖУВАЊА И ПОЛИТИКИ

Пишувањето и создавањето на анализи и истражувања во МЗМП, од трите програми, се развива како последна, но не е и помалку важна. МЗМП започнува да продуцира пишани документи малку подоцна од обезбедувањето на правна помош и правна едукација. Но, благодарејќи на другите две програми, МЗМП се здобива со многу релевантни податоци и статистики кои решава дека е најдобро да ги искористи за лобирање и застапување на интересите и целите за кои здружението всушност работи.

Она што сакавме е пред сè, гласот на нашите корисници да се чуе, а за нивните правни проблеми да се прочита и да се поттикне дебата кај релевантните институции. Па така, преку изготвување на правни мислења, истражувања и анализи на темите на кои здружението работи, МЗМП стана релевантен фактор во креирањето на јавното мислење во однос на теми како бесплатна правна помош, дискриминација, азил и миграции итн.

Денес, МЗМП е дел од многу работни групи за измени, дополнувања и носење на нови законски решенија, работни тела и национални комисии кои раководат со програми како трговија со луѓе, заштита на права на лица без државјанство итн., а бројот на пишани документи од 1 до 2, сега прерасна од околу 20 до 30 годишно.

Пред нас претстои воспоставување на конкретни правила за пишување и креирање на стандарди кои секој пишан документ од здружението кој треба да се објави ќе ги исполнува. Ова ќе придонесе кон објавување на уште поквалитетни анализи и истражувања, чии податоци ќе се користат во изнаоѓањето и креирањето на соодветни законски и подзаконски решенија за сите правни проблеми со кои нашите корисници се соочуваат.

Правни анализи

Законодавство и јавни политики

ПРАВНА ЕДУКАЦИЈА

Од самото основање на МЗМП, една од клучните активности е обезбедување на правна едукација и обуки на младите правници, како еден од начините на зајакнување на нивните капацитети и практични правни вештини. Денес МЗМП покрај обуки на младите правници, обезбедува соодветни обуки од областа на човекови права на владини институции, судство, општини, правници, граѓански организации, како и на самите граѓани.

Програмата за правна едукација на МЗМП се стреми кон подготовка на стратегија и формирање на модули кои се однесуваат на заштита на човековите права и остварување на принципот на владеење на правото, како и создавање на системски пристап кон организирање на настани. Со ова дополнително се унапредува квалитетот на активностите на МЗМП за правна едукација кои ќе им помогнат на нашите корисници да го стекнат потребното знаење и да се здобијат со бараните практични вештини.

Практикантска програма

Менторска поддршка за граѓански организации