ЈАВЕН ПОВИК за поднесување концепти со опис и идеја за стручни статии од областа на правото

Македонското здружение на млади правници – МЗМП во рамки на проектот “Зајакнување на професионализмот, компетентноста и интегритетот на младите правници во Македонија” поддржан од Амбасадата на Кралството Холандија, објавува јавен повик за поднесување на концепти со опис и идеја за стручни статии од областа на правото. Избраните статии ќе бидат објавени во стручното списание “Правен фокус”, кое МЗМП започна да го издава на годишно ниво.

 1. Опис и цели на проектот

Проектот има за цел да ги зајакне капацитетите на младите дипломирани правници во нивниот професионален развој,  учество во реформски процеси и активности насочени за застапување од јавен интерес. Специфичните цели на проектот се: (1) Подобрување на практичните правни вештини и вештини за барање на работа по нивното дипломирање (2)Промовирање и поттикнување на критичко размислување и правно пишување од страна на млади правници за клучни прашања коишто влијаат на човековите права и владеењето на правото во општеството (3) Промовирање на општествена одговорност и активизам помеѓу младите правници кај нивното локално население.

 1. Опис и цел на стручното списание

Целта на списанието е создавање професионален форум за објавување на стручни статии кој ќе послужи како медиум, каде правничкото мислење и визијата на младите правници во однос на клучни прашања поврзани со човековите права и владеење на правото, можат да бидат артикулирани на кохерентен и методичен начин. Списанието ќе промовира дебата за тековните процеси во областа на правото, а воедно ќе поттикне идеи за понатамошно подобрување на нашиот правен систем на таков начин каде што ќе се обезбедат и гарантираат човековите права и владеењето на правото.

Со цел да се обезбеди високо ниво на квалитет на статиите, тие ќе бидат уредувани и рецензирани од страна на Уредувачки одбор составен од 3 стручни лица. Истите ќе ги  разгледуваат статиите од аспект на методолошка конзистентност, академска прецизност и форматирање на текстот. Секоја правна статија ќе биде ограничена до 3.500 зборови.

 1. Теми и области на пишување

Статиите потребно е да бидат на теми поврзани со заштитата на човековите права и владеење на правото во нашата држава.

Авторите на статиите, самостојно ги избираат конкретните теми.

 1. Инструкции за пишување на концептот
 • Концептите треба да бидат напишани на македонски јазик;
 • Концептите треба да содржат до 400 зборови (не вклучувајќи ги фуснотите);
 • Концептите треба да дадат јасен и прецизен преглед на темата што е предмет на концептот;
 • Насловот да не содржи повеќе од 20 зборови да биде со големи букви и да не содржи кратенки;
 • Концептите треба да бидат изработени во компјутерска техника, со користење на фонт Times New Roman, со големина на букви 12 и проред 1.15 за основен текст, со големина на букви 10 со проред 1 за текст во фусноти;
 • Концептите треба да бидат испратени во word документ.
 1. Услови за аплицирање
 1. Постапка и правила за пријавување, рок и избор

Овој повик е јавен.

Секој млад правник кој ги исполнува потребните квалификации може да аплицира на овој јавен повик со поднесување на CV/резиме, доказ за завршен правен факултет и поднесување на концепт со опис на темата и областа за која што сака да пишува правна статија.

Апликациите се доставуваат по електронски пат на следата адреса: contact@myla.org.mk најдоцна до 09.05.2021 со назнака Концепт за стручна статија од областа на правото.

Пристигнатите концепти ќе бидат евалуирани од страна на стручна комисија. Доколку концептот е прифатен ќе бидете известени.

Со кандидатите кои што ќе се изберат, ќе биде потпишан договор за авторско дело и изјава со која што ќе потврдат дека трудот не бил претходно веќе објавен на друго место и во моментот не е поднесен за објавување на друго место.

На избраните кандидати ќе им биде испратен водич за пишување на правни статии подготвен од страна на Уредувачкиот одбор. Дополнително, пред започнување на процесот на пишување на стручната статија, за авторите ќе биде организирана дводневна обука за академско пишување и презентација на водичот. Присуството на обуката е задолжително.

МЗМП изјавува дека поднесените концепти ќе се користат само за потребите на списанието.

 1. Исплата на надомест

За избраните кандидати предвиден е надомест во бруто износ од вкупно 6,600.00 денари. Исплатата на хонорарот ќе се изврши на следниот начин:

Прва рата: 50% од целосниот надомест по доставување на првата драфт – верзија од стручната статија;

Втора рата: 50% од целосниот надомест по доставување на финалната верзија од стручната статија.

Дополнителни информации:

Контакт лице за овој јавен повик е Ангела Шумкоска, е-пошта: ashumkoska@myla.org.mk и тел: 02 3220 870.

Првото издание од списанието “Правен фокус” може да го погледнете на – https://myla.org.mk/wp-content/uploads/2020/12/MYLA-SpisaniePravenFokus-PrvoIzdanie.pdf

Повикот може да го погледнете со кликање на Јавен повик за поднесување концепти со опис и идеја за стручни статии од областа на правото

 

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ- Офицер/ка за застапување (Advocacy officer)

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) Скопје, објавува оглас за вработување, за една работна позиција „Офицер/ка за застапување” (Advocacy officer) во времетраење од 11 месеци со можност за продолжување почнувајќи од февруари 2021 година.

Работната позиција се огласува за потребите за спроведување на проектот “Advocacy for solutions, legal assistance and representation for UNHCR persons of concern” and “Advocacy and assistance towards ending statelessness” поддржан од канцеларијата на УНХЦР во Скопје, а кој е спроведуван од Македонското здружение на млади правници.

Главни цели на проектот сe:

 • Застапување за подобрување на системот за азил од аспект на квалитет на постапката за признавање на статус на бегалец, пристап до социјални и економски права и функционирање на системот за бесплатна правна помош;
 • Застапување за трајни и одржливи решенија за лицата во долготрајна бегалска ситуација
 • Намалување на без државјанството во Северна Македонија

Опис на работни задачи:

 • Развивање на план за застапување за трите клучни цели на проектот;
 • Подготовка на извештаи, брифови, препораки, реакции и соопштенија;
 • Градење и одржување на партнерство со клучните засегнати страни на национално нивo;
 • Воспоставување на соработка со новинари и медиуми и јавни настапи со цел остварување на целите на проектот;
 • Подготовка на содржини за веб страната на МЗМП;
 • Обезбедување навремено спроведување на планираните проектни активности;
 • Поддршка на работата на Проектниот менаџер и проектниот офицер.
 • Извршување на други задачи во согласност со потребите на организацијата.

 

Потребни квалификации:

 • Завршено високо образование од областа на општествените науки, политчки науки, право, меѓународни односи;
 • Магистратура и докторски студии ќе се сметаат за предност;
 • Одлични организациски способности;
 • Минимум 10 години работно искуство (од кои 5 години на слична позиција како наведената);
 • Напредни компјутерски вештини (МS Office: Word, Excel, PowerPoint);
 • Вештини за користење социјални медиуми за професионални цели;
 • Одлично познавање на македонски и англиски јазик и високо развиени вештини за уредување и лекторирање на текстови на двата јазика
 • Запознаеност со политичкиот контекст во државата, особено во областите на делување на МЗМП. Искуство со застапување со различни чинители во процесите на донесување на одлуки ќе се смета за предност.
 • Способност за тимска работа;

 

Рок и потребни документи за аплицирање:

Заинтересираните кандидати за работната позиција потребно е да достават кратка биографија и мотивациско писмо. Во кратката биографијa потребно е да бидат наведени референци и контакт податоци во однос на работното искуство. Апликациите се доставуваат на следната електронска адреса: contact@myla.org.mk, најдоцна до 31.01.2021 година. При доставувањето на апликациите Ве замолуваме пораката да гласи: Апликација за позиција – Офицер за застапување (Advocacy officer).

Постапка за избор на кандидат:

Комисијата за избор на кандидат ќе ги разгледа примените апликации. Ненавремените и нецелосните апликации нема да бидат земени предвид. Комисијата ќе изработи ранг листа од примените апликации во зависност од степенот на исполнување на квалификациите опишани во овој оглас. Со квалификуваните кандидати ќе биде спроведено интервју. Во зависност од резултатите од интервјуто ќе биде избран кандидат на кој ќе му биде понудена работната позиција.

 

Договор за вработување:

Со избраниот кандидат МЗМП ќе склучи договор за вработување на определено време во траење од 11 месеци. Договорот ќе содржи и т.н клаузула за пробна работа во траење од три месеци. Работното време ќе изнесува 40 часа неделно. Правата и обврските од договорот ќе бидат уредени во согласност со Законот за работните односи.

Јавен повик за учество на работилница за родово сензитивно известување и улогата на новинарот во сузбивањето на насилството врз жените

Македонско здружение на млади правници (МЗМП), во рамки на проектот “Creating Cultures of Gender Balance” поддржан од UNWomen во Скопје, објавува јавен повик за учество во еднодневна Работилница за сензитивно известување и улогата на новинарот во сузбивањето на насилството врз жените.

Работилницата е наменета за новинар(к)и и лица кои креираат и објавуваат статии и други содржини на локални медиуми. За време на работилницата, учесниците ќе се стекнат со знаења за клучните концепти на родовите студии, ќе формираат насоки за етичко и професионално информирање за родот и родово базираното насилство, и ќе можат преку вежби практично да го применат стекнатото знаење.

По завршувањето на работилницата, постои можност за ангажман за креирање на содржини, за бруто паричен надомест од 12.000,00 денари по лице.

Ќе бидат спроведени вкупно две еднодневни работилници, на 11ти и на 12ти јануари, со почеток од 10:00 -13:30 часот, на платформата ЗУМ.  

Сите заинтересирани лица да го пријават своето учество на matanasova@myla.org.mk најдоцна до недела, 10.01.2021 година.

Вашата пријава треба да го содржи вашето име и презиме, контакт податоци (е-маил и телефон) и локален медиум за кој пишувате,односно креирате содржини (веб страница, блог, влог, подкаст и слично), како и избор на термин (11.01 или 12.01).

Огласот е отворен за сите новинар(к)и и лица кои креираат и објавуваат статии и други содржини на локални медиуми, со особен акцент на: Штип, Куманово, Скопје, Тетово и Кичево. Особено ги охрабруваме лицата до 35 годишна возраст да се пријават на огласот, иако не постои ограничување во возраста.

 

 

Оглас за прибирање на понуди за набавка на патничко моторно возило

 

Македонското здружение на млади правници го објавува следниов оглас за прибирање на понуди за набавка на патничко моторно возило.

 

Рок за доставување на понудите е 15 декември 2020 година до 16:00 часот.

 

Понудувачот го приложува оригиналниот примерок во затворен внатрешен плик кој го содржи називот на понудувачот со целосна и точна адреса.

Внатрешниот плик се приложува во затворен надворешен плик кој:

 • е адресиран со точна адреса на договорниот орган,
 • го содржи архивскиот број,
 • во горниот лев агол стои ознака „Не отварај“, да не се отвора пред времето и датумот за отворањето на понудите.

Доколку двата плика не се затворени и обележани како што се бара, договорниот орган не презема одговорност за затурање или предвремено отворање на понудата. Понудите кои се отворени предвремено или оштетени и притоа може да се види нивната содржина поради непридржување кон условите за затворање и обележување на истите, ќе се отфрлат како неуредни

Краен рок и место за поднесување на понудите

Краен рок за поднесување на понудите е 15.12.2020 година во 16 часот. Понудите кои ќе пристигнат по наведениот краен рок ќе се сметаат за задоцнети и нема да бидат земени предвид во натамошната евалуација.

Понудата да гласи на име  Софија Бојковска.

Понудите се поднесуваат на следнава адреса  ул.Донбас 14-1/6, Скопје.

Критериум за доделување на договорот за јавна набавка е најниска цена. За носител на набавката ќе биде избран оној понудувач кој ќе понуди најниска цена а чија понуда е оценета како прифатлива.

Информацијата за понудувачите како и формуларот за доставување на понуда може да ги најдете на следниов линк

 

Лице за контакт од МЗМП – Бедрија Колашинац 02 3220 870

 

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СОСТОЈБАТА НА БЕГАЛЦИТЕ И ЛИЦАТА БЕЗ ДРЖАВЈАНСТВО ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2019 ГОДИНА

На 20 јуни, Светскиот ден на бегалците, Македонското здружение на млади правници во соработка со ЗНМ и Високиот комесаријат за бегалци при Обединетите нации – УНХЦР распишува “Jавен повик за доделување на награди за професионално известување за состојбата на бегалците и лицата без државјанство во Република Северна Македонија за 2019 година”.

Поднесоците треба да припаѓаат во следниве категории:

 • Напис или серија написи
 • Емисија, прилог, краток документарец
 • Фотографија

Прилозите треба да се фокусираат на искуството на бегалците, барателите на азил, потенцијалните баратели на азил и лицата без државјанство како и да имаат придонесено кон запознавање и подигнување на свеста на широката јавност на теми поврзани со нив.

Сите доставени поднесоци ќе бидат оценувани врз основа на следните критериуми:

 • Претставува авторско новинарско остварување објавено во медиум во текот на 2019 година (од 01.01.2019 година до 31.12.2019 година)
 • Содржи автентични приказни за искуството на бегалците, барателите на азил и лицата бездржавјанство
 • Покажува чувствителност и почит кон бегалците и лицата бездржавјанство
 • Избегнува сензационализам и стереотипизација
 • Кандидатите се државјани на Република Северна Македонија

Поднесените прилози и фотографии ќе бидат оценувани од страна на Комисија составена од истакнати новинари, фоторепортери и медиумски експерти од ЗНМ, членови на Македонското здружение на млади правници и претставници oд Претставништвото на УНХЦР во Скопје, Република Северна Македонија. Комисијата ќе го оценува секој поднесок поединечно фокусирајќи се на тоа како е прикажана приказната на бегалците или на лицата без државјанството, дали содржи карактеристики на професионално известување.

Важно:

 • Може да се конкурира со најмногу 3 прилога/написи/фотографии;
 • Новинарските трудови изработени во 2019 година во рамки на проектот на МЗМП и УНХЦР не се квалификуваат за овие награди;
 • Пишаните написи да бидат испратени во верзија PDF, со назначен датум на објавување;
 • Видео материјалите да бидат испратени преку We Transfer, со назначен датум на објавување;
 • Фотографиите да бидат во JPG формат, најмалку 2000 пиксели на подолгата страна и резолуција 300 dpi. За нив да се наведе во кој медиум и кога се објавени;
 • Сите поднесоци да се испратат по електронска пошта, на contact@myla.org.mk, и во насловот да биде назначено името на конкурсот; или да се испратат преку пошта/достават до канцеларијата на Македонското здружение на млади правници на ул. Донбас бр.14/1-6, 1000, Скопје во затворен плик, а на пликот да биде назначено името на конкурсот;
 • Повеќе информации во врска со Конкурсот и начинот на поднесување на прилозите може да се добијат на тел. 071/395-399 или на адресата otanceva@myla.org.mk .

На најдобро рангираните ќе им биде доделена по една награда, во некоја од трите категории, во вкупен износ од 120.000 денари, и тоа:

 • награда во категорија „Напис или серија написи“ – 40 000 денари
 • нагрда во категорија „Емисија, прилог, краток документарец“- 40 000 денари
 • награда во категорија „Фотографија“ – 40 000 денари

Рокот за аплицирање едо 30.06.2020 година.  РОКОТ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ СЕ ПРОДОЛЖУВА ДО 05.07.2020 ГОДИНА. 

Наградените ќе бидат објавени најдоцна до/на  25.07.2020 година.

 

THIRRJE PUBLIKE NDARJEN E ÇMIMEVEPËR RAPORTIM PROFESIONAL MBI SITUATËN E REFUGJATËVE DHE PERSONAVE PA SHTETËSI NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT PËR VITIN 2019

Më 20 Qershor, Ditën Botërore të Refugjatëve,Shoqata Maqedonase e Juristëve të Rrinjë në bashkëpunim me Shoqatën e Gazetarëve Maqedonisë së Veriut dhe Komisionerin e Kombeve të Bashkuara për Refugjatë – UNHCR shpall “Thirrje publike për ndarjen e çmimeve për raportim profesional mbi situatën e refugjatëve dhe personave pa shtetësi në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin 2019”

Dorëzimet duhet të bien në kategoritë e mëposhtme:

 • Një artikull ose seri artikujsh
 • Emision, shtesë, dokumentar i shkurtër
 • Fotografi

 Dorëzimet duhet të përqëndrohen në përvojën e refugjatëve, azilkërkuesve,kërkuesve të mundshëm të azilit dhe personave pa shtetësi, si dhe të kenë kontribuar në informimin dhe ndërgjegjësimin e publikut mbi çështjet që lidhen me to.

Të gjithë dorëzimet e dërguar do të vlerësohen në bazë të kritereve të mëposhtme:

 • Është realizim gazetaresk i autorit i publikuar në media gjatë vitit 2019 (nga 01.01.2019 deri më 31.12.2019)
 • Përfshin histori autentike në lidhje me përvojën e refugjatëve dhe azilkërkuesve
 • Tregon ndjeshmëri dhe respekt për refugjatët dhe personat pa shtetësi
 • Shmangin senzacionalizimin dhe stereotipet
 • Kandidatët janë shtetas të Republikës të Maqedonisë së Veriut

Artikujt dhe fotografitë e dorëzuara do të vlerësohen nga një Komision i përbëre nga gazetarë të shquar, fotoreporterë dhe ekspertë të medias nga Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë së Veriut, anëtarë të Shoqatës Maqedonase e Juristëve të Rrinjë dhe nga përfaqësues të Përfaqësuesit të UNHCR-së në Shkup. Komisioni do të vlerësojë çdo dorëzim individualisht duke u përqëndruar në atë se si janë paraqitur historitë të refugjatëve ose të personave pa shtetësi dhe nëse ajo përmban tiparet e raportimit profesional.

E rëndësishme:

 • Autori mund të konkurrojë me deri në 3 artikuj / histori / fotografi;
 • Punimet gazetareske të përgatitura në vitin 2019 në suaza të projektit të SHMJRr dhe UNHCR nuk kualifikohen për këto çmime;
 • Artikujt e shkruara duhet dërguar në formatin PDF, me datë të përcaktuar të botimit;
 • Video materialet duhet dërguar nëpërmjet platformës We Transfer,me datë të përcaktuar të botimit;
 • Fotografitë të jenë në formatin JPG, të paktën 2000 piksele në anën e gjatë dhe me rezolucion 300 dpi. Të specifikohet data e botimit dhe media ku është botuar.
 • Të gjitha aplikimet mund të dërgohen me e-mail në contact@myla.org.mk, ku në titullin do të shkruhet titulli i konkursit; ose të dorëzohen me postë/dërgesë në zyrën e Shoqatës së juristëve të rrinj të Maqedonisë, në Rr. Donbas 14 / 1-6, 1000 Shkup në zarf të vulosur me titullin e thirrjes.
 • Më shumë informacione në lidhje me thirrjen dhe dorëzimin e artikujve mund të merrni në tel.071/395-399 ose në otanceva@myla.org.mk

Për dorëzimet më të suksesshëm do të jepen ngatri çmime për tri kategoritë të ndryshme, me një vlerë totale prej 120.000 denarë, si më poshtë:

 • çmim në kategorinë “artikull ose seri artikujsh”– 40 000 denarë;
 • çmim në kategorinë “emision, shtesë, dokumentar i shkurtër”– 40 000 denarë;
 • çmim në kategorinë “fotografi”- 40 000 denarë;

Afati i fundit për aplikim është 30.06.2020. AFATI PËR APLIKIM SHTYHET DERI MË DATË 25.07.2020.

Fituesit do të shpallen deri  më 25.07.2020.

 

Јавен повик за изработка на Водич за примена на Законот за управни спорови

 

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) за потребите на спроведување на активностите на здружението на 10 Јуни 2020 година објавува:

 

ЈАВЕН ПОВИК

за ангажирање на еден (1) експерт за изработка на ,,Водич за примена на Законот за управни спорови,,

 

 1. Опис на активноста предмет на овој повик

Со донесувањето на новиот Закон за управни спорови, кој што започна со примена од 25.05.2020 година, се редефинираше управниот спор. Со новото законско решение се очекува да се надминат слабостите во поглед на долготрајноста на управниот спор, неодлучувањето на судот во полна јурисдикција, неизвршувањето на одлуките донесени од страна на Управниот суд и други недоследности што доведуваат до проблем за граѓаните во остварувањето на нивните права во управниот спор.

За успешна практична примена во Управниот и Вишиот управен суд, но и за сите учесници во постапката, неизбежно се укажа потребата да се изработи водич за примена на законот за секојдневна употреба од страна на сите учесници во постапките.

 

 1. Цели и работни задачи

Ескпертот за изработка на ,,Водич за примена на Законот за управни спорови,, ќе треба да ги спроведе следниве работни задачи:

 • Анализа на Законот за управни спорови;
 • Анализа на законската рамка: уставна и законодавна, изворите на право и
 • европската и националната судска пракса;
 • Изработка на водичот со вклучување на практичен дел наменет за остварување на правата на ранливите групи преку посебна управна постапка и управен спор од специјализираните оддели и практичен дел за постапките со примена на компративни искуства;
 • Учество на настан за промооција на Водичот.
 1. Права од интелектуална сопственост

Моралните права од авторските дело му се признаваат на авторот. Материјалните права од авторските дела, во смисла на Законот за авторско право и сродни права, ќе му се пренесат на нарачателот на начин и во опсег утврдени со договор.

 1. Договор и обврска за известување

Правата и обврските кои произлегуваат од ангажманот ќе бидат уредени со договор за авторско дело. Ангажираниот експерт ќе има обврска да достави извештаи за изработените работни задачи.

 1. 5. Временска рамка и плаќање

За работниот ангажман предвидени се 15 работни денови во периодот од 20 јуни 2020 година до 31 јули 2020. Надоместокот ќе биде утврден во согласност со политиките на МЗМП за избор на експерти.

 1. 6. Потребни квалификации
 • Магистерска титула во областа на правото. Докторат во областа на правото ќе се смета за предност;
 • Најмалку 10 години професионално искуство во областа на управното право.;
 • Напредно познавање на македонскиот правен систем;
 • Развиени истражувачки и аналитички вештини.

 

 1. Пријавување и евалуација на биографиите

Заинтересираните лица кои ги исполнуваат условите наведени во точка 6 од овој повик потребно е да достават детална биографија и мотивационо писмо. Биографијата треба да се достави во електронска верзија на е-пошта: contact@myla.org.mk со назнака за експертската позиција за изработка на ,,Водич за примена на Закон за управни спорови,, Рокот за аплицирање е 17ти јуни 2020 година до 17:00 ч.

Пристигнатите биографии и мотивациони писма ќе бидат евалуирани од стручна комисија основана од Управниот одбор на МЗМП. Критериуми кои ќе бидат земени во предвид се: целосно исполнување на условите од точка 6 на овој повик. МЗМП го задржува правото да ги контактира само највисоко рангираните кандидати.

 

 

ЈАВЕН ПОВИК за 2 (две) експертски позиции за изработка на тренинг курикулум и спроведување на обука за потребите на проектот ,,Елиминација на мачењето и нечовечкото постапување во затворите и установите за лишување од слобода”

ЈАВЕН ПОВИК

за 2 (две) експертски позиции за изработка на тренинг курикулум и спроведување на обука

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) за потребите од спроведување на проектот ,,Елиминација на мачењето и нечовечкото постапување во затворите и установите за лишување од слобода” финансиран од Европската Унија во рамки на програмата EuropeAID/163963/DD/ACT/MK согласно Договорот за грант потпишан меѓу МЗМП и ЕУ бр. NEAR-TS/2019/411-576 објавува јавен повик за две експертски позиции за изработка на тренинг курикулум и спроведување на обука.

Опис и цели на проектот

Општата цел на овој проект е да придонесе кон елиминација на тортурата и нечовечкото или понижувачко постапување во казнено-поправните установи и други установи во кои лица се лишуваат од слобода. Притоа, специфичните цели кои проектот се стреми да ги оствари се следните: (1) Подигнување на свеста кај затворениците и лицата лишени од слобода за користење на правните механизми за пријавување и барање на одговорност од надлежните институции во случаи на тортура и нехуман третман (2) Воспоставување на поголема одговорност на казнено-поправните установи и установите во кои лица се лишуваат од слобода во однос на преземање на мерки за елиминацијата на тортурата и нечовечното постапување во установите во кои лица се лишуваат од слобода (3) Подобрување на механизмите за спроведување на внатрешен и надворешен надзор над работата на полицијата и затворската полиција.

Проектот, меѓу другото, вклучува активности за зајакнување на капацитетите на 15 адвокати кои ќе обезбедуваат правна помош на затвореници кои издржуваат казна затвор во некои од казнено-поправните установи во државата, деца со изречена заводска мерка упатување во воспитно-поправен дом и лица лишени од слобода на кои пристапот до адвокат и правна помош им е ограничен.

За ефикасно и ефективно подобрување на капацитетите на овие лица потребно е развивање на тренинг курикулум и спроведување на соодветна обука од страна на тим составен од:

 Два (2) експерти/ки во областа на кривичното право и постапка

 1. Опис и работни задачи за изработка на тренинг модул

Заради исполнувањето на ангажманот предмет на овој Јавен повик, експертите ќе треба да ги спроведат следниве работни задачи:

 Подготовка на тренинг курикулум наменет за адвокати за развивање вештини за работа и обезбедување на правна помош на затвореници и други лица лишени од слобода;

 Идентификување и анализа на релевантна литература за подготовка на тренинг курикулумот;

 Преглед на постоечки тренинг курикулуми на релевантната тема;

 Дефинирање на методологија и временска рамка за подготовка на тренинг курикулумот;

 Изработка на документ во кој ќе бидат содржани следните елементи: опис на тренинг курикулумот, цели и резултати на обуката, методи на спроведување на обуката, теми и содржина, временска рамка како и тренинг материјали за спроведување на обуката;

 Спроведување на една обука за адвокати за развивање вештини за работа и обезбедување на правна помош на затвореници и други лица лишени од слобода;

 1. Потребни квалификации

 Завршено високо образование во областа на правото. Завршени постдипломски или докторски студии во областа на кривичното право ќе се сметаат за предност;

 Најмалку 7 години работно искуство во областа на кривичното право и постапкa. Pаботно искуство во областа на правна заштита од тортура и нехуман третман во казнено-поправните установи ќе се смета за предност.

 Искуство во изработка и подготовка на тренинг курикулуми, материјали и спроведување на обуки;

 Напредно познавање на англискиот јазик;

 Напредни истражувачки и аналитички способности;

 1. Временска рамка

Секој од експертите/ките кој ќе биде ангажиран ќе треба да ги спроведе работните задачи во периодот март/април. За секој работен ден предвиден е надомест од 100 евра во бруто износ кои ќе бидат исплатени во денарска противвредност.

 1. Постапка и правила за пријавување, рок и избор

Овој повик е јавен.

Секој кој што ги исполнува потребните квалификации може да се пријави на овој повик со поднесување на CV на следниот е-маил: contact@myla.org.mk со назнака за која позиција аплицира.

Во прилог на CV-то, кандидатот/ката треба задолжително да достави и примерок/активен линк од документите наведени во дел 3 од овој јавен повик во чија изработка учествувал/а.

Рокот за аплицирање е до 06.03.2020 година, 16:30 часот.

Пристигнатите биографии ќе бидат евалуирани од страна на стручна комисија основана од Управниот одбор на МЗМП. Кандидатите ќе бидат информирани за исходот од постапката на пријавување на кандидатите.

ЛИНК ДО ЦЕЛОСНИОТ ПОВИК

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО ВО ПРОГРАМА ЗА ПРАКТИКАНТСКА РАБОТА

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО ВО ПРОГРАМА ЗА ПРАКТИКАНТСКА РАБОТА

Македонско здружение на млади правници (МЗМП), во рамки на проектот “Зајакнување на професионализмот, компетентноста и интегритетот на младите правници во Македонија” поддржан од Амбасадата на Кралството Холандија објавува јавен повик за учество во Програма за практикантска работа на млади правници. Програмата има за цел континуирана едукација на младите правници и зајакнување на нивните капацитети.

УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО:

 • Завршени три години правни студии (стекнати 180 кредити);
 • Интерес во областа на заштита на човековите права;
 • Основно познавање на англиски јазик.

Од практиктикантите се бара подготвеност да се обврзат на учество во текот на целокупното траeње на практикантската работа во циклусот од три месеци (април, мај и јуни) 2020 година.

Во периодот од месец април, мај и јуни 2020 година, Програмата ќе ги опфати следните градови: Скопје, Битола, Прилеп, Охрид, Струмица, Куманово и Тетово.

За учесниците на Програмата е предвиден фиксен месечен надоместок.

МЗМП ги повикува сите заинтересирани млади правници (вклучувајќи ги и студентите на постдипломски студии по право) да испратат свое резиме/CV и да испратат пополнет формулар (во прилог), на електронската адреса amarkovska@myla.org.mk или на ул. Донбас бр.14 1/6, 1000 Скопје, најдоцна до 22.03.2020 година.

Програмата се спроведува во соработка со судовите во Република Северна Македонија, Народниот правобранител, граѓански организации  и адвокатски канцеларии. Предвидено е секој учесник да помине три месеци практикантска работа во една институција (изборот на институцијата го определува проектниот тим).

Дополнително, покрај практикантската работа учесниците задолжително посетуваат една дводневна обукa на следните теми:

 1. практични правни вештини и основни етички вредности на правната професија
 2. вештини за барање на работа во правната професија и
 3. сензибилизација

Македонско здружение на млади правници (МЗМП) е невладина организација, формирана со цел зајакнување на придонесот на младите правници во унапредување на правничката професија, заштита на човековите права и слободи и унапредување на принципот на владеење на правото во Република Северна Македонија преку учество и работа на конкретни проекти. Во своето работење МЗМП става посебен фокус на континуирана едукација на младите правници.

Сите избрани кандидати кои што ги исполнуваат условите ќе бидат контактирани.

Целосниот повик може да го преземете на: ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО ВО ПРАКТИКАНТСКА ПРОГРАМА

Прилог: ФОРМУЛАР-ЗА-ПРИЈАВУВАЊЕ

 

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ- Асистент за менаџирање на информации

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) Скопје, објавува оглас за вработување, за една работна позиција „Асистент за менаџирање на информации.

Работната позиција се огласува за потребите за спроведување на проектот “Застапување, обезбедување информации за постапката за азил, правна помош и застапеност на лицата од интерес на УНХЦР” поддржан од канцеларијата на УНХЦР во Скопје, а кој е спроведуван од Македонското здружение на млади правници.

Опис на работни задачи:

 • Прибирање, внесување и сортирање на податоци;
 • Подготовка на статистички податоци за изготвување на извештаи и анализи;
 • Изготвување на графици и графикони поврзани со прибраните и селектирани податоци;
 • Изготвување на инфографици;
 • Работа во Excel и компјутерска поддршка;
 • Обезбедување навремено спроведување на планираните проектни активности;
 • Поддршка на работата на Проектниот Менаџер и Офицер.

Потребни квалификации:

 • Завршено високо образование;
 • Минимум 2 години работно искуство (волонтирање и стажирање се смета како соодветно работно искуство), предност имаат кандидатите со искуство во слични позиции како понудената;
 • Напредни компјутерски вештини, сортирање податоци, напредна работа во Excel, солидни познавања во изготвување на инфографици и сортирање податоци;
 • Напредно познавање и користење на работен англиски јазик;
 • Способност за тимска работа;

Рок и потребни документи за аплицирање:

Заинтересираните кандидати за работната позиција потребно е да достават кратка биографија и мотивациско писмо. Во кратката биографијa потребно е да бидат наведени референци и контакт податоци во однос на работното искуство. Апликациите се доставуваат на следната електронска адреса: contact@myla.org.mk, најдоцна до 26.01.2020 година. При доставувањето на апликациите Ве замолуваме мејлот да гласи: Апликација за позиција – Асистент за менаџирање на информации.

Постапка за избор на кандидат:

Комисијата за избор на кандидат ќе ги разгледа примените апликации. Ненавремените и нецелосните апликации нема да бидат земени предвид. Со квалификуваните кандидати ќе биде спроведено интервју. Во зависност од резултатите од интервјуто ќе биде избран кандидат на кој ќе му биде понудена работната позиција.

Договор за вработување:

Со избраниот кандидат МЗМП ќе склучи договор за вработување на определено време во траење од 11 месеци. Договорот ќе содржи и т.н клаузула за пробна работа во траење од три месеци. Работното време ќе изнесува 40 часа неделно. Правата и обврските од договорот ќе бидат уредени во согласност со Законот за работните односи. За работното место е предвидена бруто плата од 36.000 денари месечно. Работното место е во канцеларијата на МЗМП во Шуто Оризари, Скопје.

Целосниот повик може да го преземете на: ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ- Асистент за менаџирање на информации

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО ВО ПРОГРАМА ЗА ПРАКТИКАНТСКА РАБОТА

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО ВО ПРОГРАМА ЗА ПРАКТИКАНТСКА РАБОТА

 

Македонско здружение на млади правници (МЗМП), во рамки на проектот “Зајакнување на професионализмот, компетентноста и интегритетот на младите правници во Македонија” поддржан од Амбасадата на Кралството Холандија објавува јавен повик за учество во Програма за практикантска работа на млади правници. Програмата има за цел континуирана едукација на младите правници и зајакнување на нивните капацитети.

УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО:

 • Завршени три години правни студии (стекнати 180 кредити);
 • Интерес во областа на заштита на човековите права;
 • Основно познавање на англиски јазик.

Од практикантите се бара подготвеност да се обврзат на учество во текот на целокупното траeње на практикантската работа во циклусот од три месеци (јануари, февруари и март) 2020 година.

Во периодот од месец јануари, февруари и март 2020 година, Програмата ќе ги опфати следните градови: Скопје, Битола, Прилеп, Охрид, Струмица, Куманово и  Тетово. За учесниците на Програмата е предвиден фиксен месечен надоместок.

МЗМП ги повикува сите заинтересирани млади правници (вклучувајќи ги и студентите на постдипломски студии по право) да испратат свое резиме/CV и да испратат потполнет формулар (во прилог), на електронската адреса amarkovska@myla.org.mk  или на ул. Донбас бр.14 1/6, 1000 Скопје, најдоцна до 25.12.2019 година.

Програмата се спроведува во соработка со судовите во Република Северна Македонија, Народниот правобранител, граѓански организации и адвокатски канцеларии. Предвидено е секој учесник да помине три месеци практикантска работа во една институција (изборот на институцијата го определува проектниот тим).

Дополнително, покрај практикантската работа учесниците задолжително посетуваат една дводневна обука на следните теми:

 1. практични правни вештини и основни етички вредности на правната професија
 2. вештини за барање на работа во правната професија и
 3. сензибилизација

Македонско здружение на млади правници (МЗМП) е невладина организација, формирана со цел зајакнување на придонесот на младите правници во унапредување на правничката професија, заштита на човековите права и слободи и унапредување на принципот на владеење на правото во Република Северна Македонија преку учество и работа на конкретни проекти. Во своето работење МЗМП става посебен фокус на континуирана едукација на младите правници.

Сите избрани кандидати кои што ги исполнуваат условите ќе бидат контактирани.

 

Целосниот повик може да го преземете на: ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО ВО ПРАКТИКАНТСКА ПРОГРАМА

Прилог: ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ