Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

Собранието го избра Македонското здружение на млади правници од редот на здруженијата во механизмот за граѓанска контрола

Врз основа на членот 11-д од Законот за народниот правобранител („Службен весник на Република Македонија” број 60/2003, 114/2009, 181/16, 189/16 и 35/18), Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 23 декември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЗДРУЖЕНИЈА ОД ОБЛАСТА НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА, ПОЛИЦИСКОТО ПРАВО И ПРАВОСУДСТВОТО ЗА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ – МЕХАНИЗАМ ЗА ГРАЃАНСКА КОНТРОЛА

 

I. Собранието на Република Северна Македонија во составот на Народниот правобранител – механизам за граѓанска контрола ги избира следниве здруженија:

– Здружение за кривично право и криминологија на Македонија,

– Македонско здружение за млади правници и

– Хелсиншкиот комитет за човекови права.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08 – 6985/1

23 декември 2019 година

Претседател на Собранието  на Република Северна Македонија,

м-р Talat Xhaferi, с.р.

NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.