Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected
434418743 825951232904730 1639995806480864575 n 1

МЗМП спроведе циклус на обуки за обезбедување пост-пенална помош на претходно осудени лица

Во рамките на проектот „Воспоставување услуги во заедницата за поддршка на ресоцијализација и реинтеграција на поранешни осуденици“, финансиран од Европската комисија, Македонското здружение на млади правници спроведе циклус на обуки за обезбедување пост-пенална помош на претходно осудени лица.

На обуките учествуваа претставници на Пробациски канцеларии, Центри за социјални работи, Сектори за ресоцијализација и невладини организации од три региони во Република Северна Македонија, и тоа од Скопје, Тетово, Гостивар, Куманово, Штип, Струмица, Гевгелија, Кавадарци, Охрид, Струга, Битола и Прилеп.

Обуките помогнаа во зајакнување на капацитетите на сите засегнати страни, нивно вмрежување и соработка со цел поуспешна ресоцијализација и реинтеграција на осудените лица пред и по нивно отпуштање на слобода. Учесниците се стекнаа со нови знаења, вештини и информации, кои ќе им бидат корисни при работа со осудените и поранешно осудените лица, пристапот кон нив и давањето услуги на оваа категорија на лица.

Обуките се спроведоа по претходно изготвени два модули од страна на експертки со академско и практично искуство во темата и тоа: Лена Христовска од Секторот за ресоцијализација- Затвор Битола, Олга Кошевалиска, професорка на Правниот факултет при Универзитет Гоце Делчев- Штип, Весна Стефановска, професорка на факултетот за безбедност Скопје и Оља Ристова, судија во Основниот кривичен суд Скопје.  

434418743 825951232904730 1639995806480864575 n 1

Првиот модул е наменет за социјални работници, пробациски службеници и други даватели на пост-пенална помош на претходно осудени лица. Вториот модул е наменет за лиценцирани даватели на услуги на локално ниво, невладини организации и други субјекти заинтересирани за обезбедување на иновативни социјални услуги за претходно осудени лица.

Преку предавања и интерактивни вежби беа разработени следниве поттеми:

  • Вовед во кривичната правда за осудените лица – отпуштање на осудените лица од издржување на казната и постпенала помош
  • Предизвици со кои се соочуваат претходно осудените лица
  • Иновативни социјални услуги за претходно осудени лица за: Вработување и стручно оспособување, Третман за одвикнување на зависност од алкохол, дрога и психотропни супстанции и поддршка за ментално здравје, Реинтеграција во семејството, Правна и помош за домување и Ангажирање на заедницата за поддршка во реинтеграцијата
  • Постпенален третман и помош: сервиси и услуги Можности и перспективи на постпеналната помош
  • Соработка на пробациската служба со други органи и институции при спроведување мерки на заштитен надзор
  • Соработка со заедницата во системот на постпенална помош
  • Улогата на стручните работници и на пробациските службеници-Вештини и знаење
  • Oсновање, организација, поим и цели на пробацијата и Надлежност на пробациската служба.

Првата обука се одржа на 28-29 февруари во хотел Солун во Скопје, за засегнатите страни од Скопскиот, Гостиварскиот, Тетовскиот и Кумановскиот регион.

Втората обука се одржа на 13-15 март во хотел Сириус во Струмица, за засегнатите страни од Штипскиот, Струмичкиот, Гевгелискиот и Кавадаречкиот регион.

Третата обука беше оддржана на 3-5 април во хотел Гранит во Охрид, за засегнатите страни од Охридскиот, Струшкиот, Битолскиот и Прилепскиот регион.

Обуките се спроведуваа во соработка со Управата за извршување на санкции и Заводот за социјални дејности.

Проектот „Воспоставување услуги во заедницата за поддршка на ресоцијализација и реинтеграција на поранешни осуденици„ е спроведуван од страна на Македонското здружение на млади правници, во партнерство со Хелсиншки комитет за човекови права, Македонско пенолошко друштво и Здружението Избор- Струмица.

NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.