Вонредна состојба 18.03.2020 – 22.06.2020 преглед на донесени Уредби со законска сила

Во периодот од 18.03.2020 до 22.06.2020. претседателот на РСМ донесе 5 одлуки за утврдување на постоење на вонредна состојба. Активностите на Владата на РСM во овој период резултираа со донесени 250 Уредби со законска сила.