ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СОСТОЈБАТА НА БЕГАЛЦИТЕ И ЛИЦАТА БЕЗ ДРЖАВЈАНСТВО ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2019 ГОДИНА

На 20 јуни, Светскиот ден на бегалците, Македонското здружение на млади правници во соработка со ЗНМ и Високиот комесаријат за бегалци при Обединетите нации – УНХЦР распишува “Jавен повик за доделување на награди за професионално известување за состојбата на бегалците и лицата без државјанство во Република Северна Македонија за 2019 година”.

Поднесоците треба да припаѓаат во следниве категории:

 • Напис или серија написи
 • Емисија, прилог, краток документарец
 • Фотографија

Прилозите треба да се фокусираат на искуството на бегалците, барателите на азил, потенцијалните баратели на азил и лицата без државјанство како и да имаат придонесено кон запознавање и подигнување на свеста на широката јавност на теми поврзани со нив.

Сите доставени поднесоци ќе бидат оценувани врз основа на следните критериуми:

 • Претставува авторско новинарско остварување објавено во медиум во текот на 2019 година (од 01.01.2019 година до 31.12.2019 година)
 • Содржи автентични приказни за искуството на бегалците, барателите на азил и лицата бездржавјанство
 • Покажува чувствителност и почит кон бегалците и лицата бездржавјанство
 • Избегнува сензационализам и стереотипизација
 • Кандидатите се државјани на Република Северна Македонија

Поднесените прилози и фотографии ќе бидат оценувани од страна на Комисија составена од истакнати новинари, фоторепортери и медиумски експерти од ЗНМ, членови на Македонското здружение на млади правници и претставници oд Претставништвото на УНХЦР во Скопје, Република Северна Македонија. Комисијата ќе го оценува секој поднесок поединечно фокусирајќи се на тоа како е прикажана приказната на бегалците или на лицата без државјанството, дали содржи карактеристики на професионално известување.

Важно:

 • Може да се конкурира со најмногу 3 прилога/написи/фотографии;
 • Новинарските трудови изработени во 2019 година во рамки на проектот на МЗМП и УНХЦР не се квалификуваат за овие награди;
 • Пишаните написи да бидат испратени во верзија PDF, со назначен датум на објавување;
 • Видео материјалите да бидат испратени преку We Transfer, со назначен датум на објавување;
 • Фотографиите да бидат во JPG формат, најмалку 2000 пиксели на подолгата страна и резолуција 300 dpi. За нив да се наведе во кој медиум и кога се објавени;
 • Сите поднесоци да се испратат по електронска пошта, на contact@myla.org.mk, и во насловот да биде назначено името на конкурсот; или да се испратат преку пошта/достават до канцеларијата на Македонското здружение на млади правници на ул. Донбас бр.14/1-6, 1000, Скопје во затворен плик, а на пликот да биде назначено името на конкурсот;
 • Повеќе информации во врска со Конкурсот и начинот на поднесување на прилозите може да се добијат на тел. 071/395-399 или на адресата otanceva@myla.org.mk .

На најдобро рангираните ќе им биде доделена по една награда, во некоја од трите категории, во вкупен износ од 120.000 денари, и тоа:

 • награда во категорија „Напис или серија написи“ – 40 000 денари
 • нагрда во категорија „Емисија, прилог, краток документарец“- 40 000 денари
 • награда во категорија „Фотографија“ – 40 000 денари

Рокот за аплицирање едо 30.06.2020 година.  РОКОТ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ СЕ ПРОДОЛЖУВА ДО 05.07.2020 ГОДИНА. 

Наградените ќе бидат објавени најдоцна до/на  25.07.2020 година.

 

THIRRJE PUBLIKE NDARJEN E ÇMIMEVEPËR RAPORTIM PROFESIONAL MBI SITUATËN E REFUGJATËVE DHE PERSONAVE PA SHTETËSI NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT PËR VITIN 2019

Më 20 Qershor, Ditën Botërore të Refugjatëve,Shoqata Maqedonase e Juristëve të Rrinjë në bashkëpunim me Shoqatën e Gazetarëve Maqedonisë së Veriut dhe Komisionerin e Kombeve të Bashkuara për Refugjatë – UNHCR shpall “Thirrje publike për ndarjen e çmimeve për raportim profesional mbi situatën e refugjatëve dhe personave pa shtetësi në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin 2019”

Dorëzimet duhet të bien në kategoritë e mëposhtme:

 • Një artikull ose seri artikujsh
 • Emision, shtesë, dokumentar i shkurtër
 • Fotografi

 Dorëzimet duhet të përqëndrohen në përvojën e refugjatëve, azilkërkuesve,kërkuesve të mundshëm të azilit dhe personave pa shtetësi, si dhe të kenë kontribuar në informimin dhe ndërgjegjësimin e publikut mbi çështjet që lidhen me to.

Të gjithë dorëzimet e dërguar do të vlerësohen në bazë të kritereve të mëposhtme:

 • Është realizim gazetaresk i autorit i publikuar në media gjatë vitit 2019 (nga 01.01.2019 deri më 31.12.2019)
 • Përfshin histori autentike në lidhje me përvojën e refugjatëve dhe azilkërkuesve
 • Tregon ndjeshmëri dhe respekt për refugjatët dhe personat pa shtetësi
 • Shmangin senzacionalizimin dhe stereotipet
 • Kandidatët janë shtetas të Republikës të Maqedonisë së Veriut

Artikujt dhe fotografitë e dorëzuara do të vlerësohen nga një Komision i përbëre nga gazetarë të shquar, fotoreporterë dhe ekspertë të medias nga Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë së Veriut, anëtarë të Shoqatës Maqedonase e Juristëve të Rrinjë dhe nga përfaqësues të Përfaqësuesit të UNHCR-së në Shkup. Komisioni do të vlerësojë çdo dorëzim individualisht duke u përqëndruar në atë se si janë paraqitur historitë të refugjatëve ose të personave pa shtetësi dhe nëse ajo përmban tiparet e raportimit profesional.

E rëndësishme:

 • Autori mund të konkurrojë me deri në 3 artikuj / histori / fotografi;
 • Punimet gazetareske të përgatitura në vitin 2019 në suaza të projektit të SHMJRr dhe UNHCR nuk kualifikohen për këto çmime;
 • Artikujt e shkruara duhet dërguar në formatin PDF, me datë të përcaktuar të botimit;
 • Video materialet duhet dërguar nëpërmjet platformës We Transfer,me datë të përcaktuar të botimit;
 • Fotografitë të jenë në formatin JPG, të paktën 2000 piksele në anën e gjatë dhe me rezolucion 300 dpi. Të specifikohet data e botimit dhe media ku është botuar.
 • Të gjitha aplikimet mund të dërgohen me e-mail në contact@myla.org.mk, ku në titullin do të shkruhet titulli i konkursit; ose të dorëzohen me postë/dërgesë në zyrën e Shoqatës së juristëve të rrinj të Maqedonisë, në Rr. Donbas 14 / 1-6, 1000 Shkup në zarf të vulosur me titullin e thirrjes.
 • Më shumë informacione në lidhje me thirrjen dhe dorëzimin e artikujve mund të merrni në tel.071/395-399 ose në otanceva@myla.org.mk

Për dorëzimet më të suksesshëm do të jepen ngatri çmime për tri kategoritë të ndryshme, me një vlerë totale prej 120.000 denarë, si më poshtë:

 • çmim në kategorinë “artikull ose seri artikujsh”– 40 000 denarë;
 • çmim në kategorinë “emision, shtesë, dokumentar i shkurtër”– 40 000 denarë;
 • çmim në kategorinë “fotografi”- 40 000 denarë;

Afati i fundit për aplikim është 30.06.2020. AFATI PËR APLIKIM SHTYHET DERI MË DATË 25.07.2020.

Fituesit do të shpallen deri  më 25.07.2020.