ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СОСТОЈБАТА НА БЕГАЛЦИТЕ ЗА 2017 ГОДИНА ВО МАКЕДОНИЈА / THIRRJE PUBLIKE PËR SHPËRBLIM PËR RAPORTIM PROFESIONAL MBI SITUATËN E REFUGJATËVE NË VITIN 2017 NË MAQEDONI

(Подолу видете превод на албански)

Македонското здружение на млади правници во соработка со Здружението на новинарите на Македонија и Високиот комесаријат за бегалци при Обединетите нации – УНХЦР распишува “Јавен повик за доделување на награда за професионално известување за состојбата на бегалците за 2017 година во Македонија”.

Поднесените прилози и фотографии ќе бидат оценувани од страна на Комисија составена од истакнати новинари, фоторепортери и медиумски експерти од Здружението на новинарите на Македонија, членови на Македонското здружение на млади правници и претставници oд Претставништвото на УНХЦР во Скопје. Комисијата ќе го оценува секој поднесок поединечно фокусирајќи се на тоа како е прикажана приказната на бегалците и дали содржи карактеристики на професионално известување.

Поднесоците треба да припаѓаат во следниве категории:
• Напис или серија написи
• Емисија, прилог, краток документарец
• Фотографија

Прилозите треба да се фокусираат на искуството на бегалците, барателите на азил и потенцијалните баратели на азил, како и да имаат придонесено кон запознавање и подигнување на свеста на широката јавност на теми поврзани со нив.

Сите доставени поднесоци ќе бидат оценувани врз основа на следните критериуми:
• Претставува авторско новинарско остварување објавено во медиум во текот на 2017 година (од 01.01.2017 година до 31.12.2017 година)
• Содржи автентични приказни за искуството на бегалците и барателите на азил
• Покажува чувствителност и почит кон бегалците и околностите под кои овие лица ги напуштиле своите домови
• Избегнува сензационализам и стереотипизација
• Кандидатите се државјани на Република Македонија

Важно :
• Може да се конкурира со максимум 3 прилога/написи/фотографии
• Пишаните написи да бидат испратени во верзија PDF, со датум на објавување;
• Видео материјалите да бидат испратени на CD/DVD, со датум на објавување;
• Фотографиите да бидат во JPG формат, најмалку 2000 пиксели на подолгата страна и резолуција 300 dpi. За нив да се наведе во кој медиум и кога се објавени.
• Сите поднесоци да се испратат по електронска пошта, на contact@myla.org.mk, и во насловот да биде назначено името на конкурсот; или да се испратат преку пошта/достават до канцеларијата на Македонското здружение на млади правници на ул. Донбас 14/1-6, 1000, Скопје во затворен плик, а на пликот да биде назначено името на конкурсот;
• Повеќе информации во врска со Конкурсот и начинот на поднесување на прилозите може да се добијат на тел. 077/587-642 или на адресата otanceva@myla.org.mk

На најдобро рангираните ќе им бидат доделени три награди, за секоја од трите категории, во вкупен износ од 240.000 денари, и тоа:
• прво место 40.000 денари, второ место 25.000 денари и трето место 15.000 денари.

Рокот за аплицирање е 20.05.2018 година, предвид ќе бидат земени само апликациите пристигнати најдоцна до 20.05.2018 година.
Победниците ќе бидат објавени до 15.06.2018 година, а наградите ќе бидат врачени на Светскиот ден на бегалците, 20.06.2018 година.

THIRRJE PUBLIKE PËR SHPËRBLIM PËR RAPORTIM PROFESIONAL MBI SITUATËN E REFUGJATËVE NË VITIN 2017 NË MAQEDONI

Shoqata maqedonase e juristëve të rinj në bashkëpunim me Komisionerin e Kombeve të Bashkuara për refugjatë – UNHCR dhe Shoqatën e gazetarëve të Maqedonisë shpall:

“Thirrje publike për shpërblim për raportim profesional mbi situatën e refugjatëve në vitin 2017 në Maqedoni”

Artikujt dhe fotografitë e dorëzuara do të vlerësohen nga një panel i përbëre nga gazetarë, fotografë dhe ekspertë të medias nga Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë, anëtarë të Shoqatës maqedonase e juristëve të rinj dhe nga përfaqësues të Përfaqësuesit të UNHCR-së në Shkup. Komisioni do të vlerësojë çdo dorëzim individualisht duke u përqendruar në atë se si janë paraqitur historitë të refugjatëve dhe nëse ajo përmban tiparet e raportimit profesional.

Dorëzimet duhet të bien në kategoritë e mëposhtme:
• Një artikull ose seri artikujsh
• Emision, shtesë, dokumentar i shkurtër
• Fotografi

Dorëzimet duhet të përqëndrohen në përvojën e refugjatëve, azilkërkuesve dhe kërkuesve të mundshëm të azilit, dhe të kenë kontribuar në informimin dhe ndërgjegjësimin e publikut mbi çështjet që lidhen me to.

Të gjithë dorëzimet e dërguar do të vlerësohen në bazë të kritereve të mëposhtme:

• Është realizim gazetaresk i autorit i publikuar në media gjatë vitit 2017 (nga 01.01.2017 deri më 31.12.2017)
• Përfshin histori autentike në lidhje me përvojën e refugjatëve dhe azilkërkuesve
• Tregon ndjeshmëri dhe respekt për refugjatët dhe rrethanat në të cilat këta persona kanë arratisur shtëpitë e tyre
• Shmangin senzacionalizimin dhe stereotipet
• Aplikantët janë shtetas të Republikës së Maqedonisë

E rëndësishme:
• Autori mund të konkurrojë me deri në 3 artikuj / histori / fotografi
• Artikujt e shkruara duhet dërguar në formatin PDF me datë botimi;
• Video materialet duhet dërguar në CD/DVD me datë botimi;
• Fotografitë të jenë në formatin JPG, të paktën 2000 piksele në anën e gjatë dhe me rezolucion 300 dpi. Të specifikohet data e botimit dhe media ku është botuar.
• Të gjitha aplikimet mund të dërgohen me e-mail në contact@myla.org.mk me titull Thirrje publike për shpërblim për raportim profesional mbi situatën e refugjatëve në vitin 2017 në Maqedoni; ose të dorëzohen me postë ose personalisht zyrën e Shoqatës së juristëve të rinj të Maqedonisë, në Rr. Donbass 14 / 1-6, 1000 Shkup në zarf të vulosur me titullin e thirrjes.
• Më shumë informacione në lidhje me thirrjen dhe dorëzimin e artikujve mund të merrni në tel.077/587-642 ose në otanceva@myla.org.mk

Për dorëzimet më të suksesshëm do të jepen nga tri çmime për tri kategoritë të ndryshme, me një vlerë totale prej 240.000 denarë, si më poshtë:
• Vendi i parë 40,000 denarë, vendi i dytë 25.000 denarë dhe vendi i tretë 15.000 denarë.

Afati i fundit për aplikim është 20.05.2018
Fituesit do të shpallen deri më 15.06.2018, dhe shpërblimet do të prezantohen në Ditën botërore të refugjatëve, 20.06. 2018.