Коментари на предлогот на Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите

Македонското здружение на млади правници, Хелсиншкиот комитет за човековите права на РМ, Институтот за човекови права, Коалицијата Сите за правично судење и Центарот за правни истражувања и анализи заеднички подготвија коментари на предлогот на Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите. Коментарите беа поставени во законскиот рок на Единсвтениот национален регистар на прописи на РМ (ЕНЕР). Коментарите можете да ги прегледате овдеКоментари на предлог закон за судови .