МЗМП работи во следниве области

 

Пристап до правда

Азил и миграции

Бездржавјанство

Анти-дискриминација

Право на здрава животна средина

Трговија со луѓе

Права на децата

Правни професии