ГОДИШНИ НАРАТИВНИ И ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

________________________________________________________

 

Политиката на транспарентност е од особена важност во работата на Македонското здружение на млади правници. Ние сме горди на резултатите што сме ги постигнале и на довербата што ја добиваме од страна на граѓаните и нашите партнери кои ја препознаваат важноста и квалитетот на нашата работа. Со особен ентузијазам ги подготвуваме годишните наративните извештаи и преку нив може да се запознете со активностите што МЗМП ги има спроведено низ годините како и проектите на кои сме работеле.

Нашите финансиски извештаи се одраз на нашиот професионален пристап и на работата на тимот финансии кои се дел од МЗМП. Во последните 5 години освен задолжителните ревизии на проектите спроведуваме и ревизија на целокупното финансиско работење на организацијата каде што ревизорите имаат позитивна оцена дека работата на МЗМП е во согласност Законот за сметководство на непрофитни организации и стандардите за финансиско известување.

   

 

                      МЗМП Годишен извештај 2020                                                    Биланс на приходите и расходите 2020

   МЗМП Годишен извештај 2019                                                     Биланс на приходите и расходите 2019

   МЗМП Годишен извештај 2018                                                     Биланс на приходите и расходите 2018

   МЗМП Годишен извештај 2017                                                     Биланс на приходите и расходите 2017

   МЗМП Годишен извештај 2016                                                     Биланс на приходите и расходите 2016

   МЗМП Годишен извештај 2015                                                     Биланс на приходите и расходите 2015

   МЗМП Годишен извештај 2014                                                     Биланс на приходите и расходите 2014

   МЗМП Годишен извештај 2013                                                     Биланс на приходите и расходите 2013

   МЗМП Годишен извештај 2012                                                     Биланс на приходите и расходите 2012

    МЗМП Годишен извештај 2011                                                     Биланс на приходите и расходите 2011


Останати документи

   Решение за овластување за давање на претходна правна помош