1. Застапување на интересите на младите правници, нивна контиуирана едукација и вмрежување;

2. Правна заштита на лицата без државјанство, бегалци и баратели на азил;

3. Олеснување на пристапот до правда и поддршка во подобрување во ефикасноста на Законот за бесплатна правна помош;

4. Спречување и заштита од дискриминација и нееднаков третман;

5. Следење на примената законите од областа на заштита на човекови права и правосудството;