КОИ СМЕ НИЕ

________________________________________________________

 

Стратешки цели на МЗМП 2019-2021

1. Правно зајакнување и заштита на основните човекови права и потреби
2. Унапредување на владеење на правото и воедначување на националните политики со правото на ЕУ
3. Подобрување на квалитетот на услугите на институциите кон граѓаните
4. Зајакнување на професионализмот, стручноста и интегритетот на младите правници

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ