Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected
веф

ГРЕТА: законската рамка на Северна Македонија е подобрена, но на жртвите на трговија со луѓе им треба подобар пристап до правда и ефективни правни лекови

Групата на експерти за борба против трговија со луѓе (ГРЕТА) на Советот на Европа го објави својот трет извештај за евалуација со кој се поздравува напредокот на Северна Македонија во развојот на законодавната рамка за борба против трговијата со луѓе, но повикува на нејзина подобра

ПОВЕЌЕ