ВАЖНО

Согласно Уредбата на Владата од 29 мај 2020 година, рокот за поднесување на барање за упис во посебната матична книга на родените престанува да тече за време на траењето на вонредната состојба и продолжува шест месеци по престанокот на траењето на вонредната состојба.

Со цел законот да биде функционален надлежните министерства потребно е да ги донесат следниве подзаконски акти:

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА