Правото на сопственост и правото на социјални права и услуги на странците со регуларен престој во Република Северна Македонија – документ за јавни политики

PolicyPaper sopstvenost stranci