AНАЛИЗА ЗА ВЛИЈАНИЕТО НА КРИЗНАТА СОСТОЈБА ВРЗ КАПАЦИТЕТИТЕ НА ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА 2015-2018 година