Студија на случај – Намалување на водостојот на Преспанско Eзеро