Студија на случај Загрозување на животната средина со излевање на шествалентен хром од поранешниот металуршки комбинат „Југохром“