Престанок на правото на социјална парична помош на целото семејство за примање финансиски средства наменети за покривање за покривање на трошоци за храна и превоз, поради посетување на стручна обука