Прв извештај за состојбата и условите во казнено-поправните и воспитно-поправните установи во Република Северна Македонија за период 01.08- 01.10 2020 година