ПРАВНО МИСЛЕЊЕ ЗА ВЛИЈАНИЕТО НА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА МАТИЧНА ЕВИДЕНЦИЈА