Полугодишен извештај на МЗМП за практиките на задржување странци во Македонија од имиграциски причини (јануари-јуни,2017)