Неможност да се оствари правото на социјална парична помош на целото семејство, ако само еден член нема или го изгубил статустот на лице под супсидијарна заштита или не поседува единствен матичен број (ЕМБГ)