МИСЛЕЊЕ ЗА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ ЗА БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ ОД НОЕМВРИ 2017 ГОДИНА