КОРИСТЕЊЕ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ И НИВНОТО ВЛИЈАНИЕ НА СОБИРИТЕ – ТЕМАТСКИ ИЗВЕШТАЈ НА ОН